รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
**- ดิน-**
1 61-1983 61020014-61020014 13 มีนาคม 2561 6 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 23 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายสมิทธิ หาเรือนพืชน์ 1 อุบลราชธานี
2 61-1439 61014991-61015050 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 14 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 60 ขอนแก่น
3 61-1440 61015051-61015081 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561 4 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 31 ขอนแก่น
4 61-1442 61015113-61015143 29 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561 9 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 31 ขอนแก่น
5 61-1443 61015144-61015174 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561 9 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 31 ขอนแก่น
6 61-1446 61015197-61015226 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 30 ขอนแก่น
7 61-1447 61015227-61015256 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 30 ขอนแก่น
8 61-1448 61015257-61015260 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.จุฑามาศ ไกรเพิ่ม 4 กรุงเทพฯ
9 61-1449 61015261-61015264 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 3 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.จุฑามาศ ไกรเพิ่ม 4 กรุงเทพฯ
10 61-1988 61020062-61020063 7 มีนาคม 2561 7 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางสาวอัญญรัตน์ คุ้มทรัพย์ 2 ปทุมธานี
11 61-1993 61020101-61020102 12 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 11 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนพมณี สุวรรณัง 2 ลพบุรี
12 61-2001 61020185-61020226 12 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 5 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ถนอมขวัญ ทิพวงศ์ 42 นครราชสีมา
13 61-1455 61015297-61015297 2 กุมภาพันธ์ 2561 22 มกราคม 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.กิตติมา วงศ์ษา 1 ศรีสะเกษ
14 61-1445 61015176-61015196 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 6 กุมภาพันธ์ 2561 1 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.รติกร ณ ลำปาง 21 ตาก
15 61-2002 61020227-61020268 12 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ถนอมขวัญ ทิพวงศ์ 42 นครราชสีมา
16 61-2004 61020313-61020370 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 58 ขอนแก่น
17 61-2005 61020371-61020434 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายธนัชกฤต กลิ่นหวล 64 ชลบุรี
18 61-2006 61020435-61020496 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายธนัชกฤต กลิ่นหวล 62 ชลบุรี
19 61-2009 61020506-61020508 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายพงศกร จ๋วงพานิช 3 สระบุรี
20 61-2003 61020269-61020312 12 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 16 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.จารุภรณ์ โต๊ะแสง 44 นครราชสีมา
21 61-2058 61020860-61020880 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 3 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางพิกุล เกตุชาญวิทย์ 21 หนองคาย
22 61-2046 61020798-61020799 19 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 10 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.พรพิมล สมัครสมาน 2 บุรีรัมย์
23 61-2048 61020813-61020813 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 25 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.กิติมาภรณ์ ก้านบัวแก้ว 1 สระแก้ว
24 61-2077 61020968-61020968 29 มีนาคม 2561 15 มีนาคม 2561 15 มีนาคม 2561 25 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ณัฐวดี กุลไทย 1 ราชบุรี
25 61-2078 61020969-61020972 29 มีนาคม 2561 16 มีนาคม 2561 16 มีนาคม 2561 25 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายนันทภพ ชลเขตต์ 4 จันทบุรี
26 61-2079 61020973-61020973 29 มีนาคม 2561 16 มีนาคม 2561 16 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายกิตติกร สุวรรณฤทธ์ 1 เพชรบูรณ์
27 61-2082 61020976-61021034 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 19 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 59 หนองบัวลำภู
28 61-2083 61021035-61021043 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 23 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 9 หนองบัวลำภู
29 61-2084 61021044-61021102 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 59 หนองบัวลำภู
30 61-2085 61021103-61021111 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 9 หนองบัวลำภู
31 61-2091 61021167-61021171 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายปรัฐ กุลแพทย์ 5 ชลบุรี
32 61-1476 61015358-61015381 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 19 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ 24 นครราชสีมา
33 61-1482 61015646-61015705 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 5 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายภาสกร กาวิชัย 60 น่าน
34 61-1484 61015735-61015735 2 กุมภาพันธ์ 2561 23 มกราคม 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 1 นครราชสีมา
35 61-1486 61015746-61015746 2 กุมภาพันธ์ 2561 23 มกราคม 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 1 กระบี่
36 61-1488 61015748-61015748 2 กุมภาพันธ์ 2561 23 มกราคม 2561 9 พฤษภาคม 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 1 นครราชสีมา
37 61-1490 61015750-61015750 2 กุมภาพันธ์ 2561 23 มกราคม 2561 9 พฤษภาคม 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 1 นครราชสีมา
38 61-1491 61015751-61015751 2 กุมภาพันธ์ 2561 23 มกราคม 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 1 นครราชสีมา
39 61-1477 61015382-61015453 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ 72 นครราชสีมา
40 61-1493 61015753-61015753 2 กุมภาพันธ์ 2561 23 มกราคม 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 1 กรุงเทพฯ
41 61-1478 61015454-61015497 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 4 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายเมธา ศรีทองคำ 44 เลย
42 61-1481 61015586-61015645 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 5 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายภาสกร กาวิชัย 60 น่าน
43 61-1485 61015736-61015745 2 กุมภาพันธ์ 2561 23 มกราคม 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 10 นครราชสีมา
44 61-1504 61015781-61015804 24 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 30 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พิมพ์ธิดา เรืองไพศาล 24 นครราชสีมา
45 61-1506 61015806-61015806 24 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 27 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางนวลจันทร์ ชะบา 1 นครราชสีมา
46 61-1516 61015837-61015839 2 กุมภาพันธ์ 2561 25 มกราคม 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายเมฆ สิงห์สุทธิ์ 3 อุบลราชธานี
47 61-0006 61000014-61000015 28 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางพร้อย มาทัพ 2 กาญจนบุรี
48 61-0007 61000016-61000017 2 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 15 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นางจันจิรา แสงสีเหลือง 2 กาญจนบุรี
49 61-0009 61000019-61000019 28 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 23 สิงหาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.พรทิพา สิงห์ทอง 1 นครปฐม
50 61-0038 61000104-61000132 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 28 สิงหาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.1 29 สระบุรี
51 61-0040 61000140-61000148 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 16 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.นิอร งามฮุย 9 หนองคาย

Total : 2928 Records. Page 4 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved