รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
**- กลุ่มวิจัยเคมีดิน-**
1 61-1168 61012519-61012527 22 ธันวาคม 2560 22 ธันวาคม 2560 3 มกราคม 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวันชัย วงษา 9 สุพรรณบุรี
2 61-1185 61012782-61012802 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 21 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พนิดา ปรีเปรมโมทย์ 21 นครราชสีมา
3 61-1164 61012452-61012454 21 ธันวาคม 2560 21 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 20 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ดารารัตน์ โฮตาก้า 3 หนองคาย
4 61-1189 61012807-61012808 28 ธันวาคม 2560 28 ธันวาคม 2560 5 มกราคม 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พรทิพย์ นามพระจันทร์ 2 ปราจีนบุรี
5 61-1194 61012860-61012898 16 มีนาคม 2561 16 มีนาคม 2561 5 มกราคม 2561 16 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางแฉล้ม พริ้มจรัส 39 สุพรรณบุรี
6 61-1186 61012803-61012803 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 3 มกราคม 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางจันจิรา แสงสีเหลือง 1 กาญจนบุรี
7 61-1273 61013542-61013591 8 มกราคม 2561 8 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 2 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเมธา ศรีทองคำ 50 เลย
8 61-1274 61013592-61013641 8 มกราคม 2561 8 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 2 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเมธา ศรีทองคำ 50 เลย
9 61-1375 61013992-61014033 12 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 7 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 42 เลย
10 61-1377 61014094-61014147 12 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 6 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายภาสกร กาวิชัย 54 น่าน
11 61-1376 61014034-61014093 12 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 2 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายภาสกร กาวิชัย 60 น่าน
12 61-1378 61014148-61014207 12 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 7 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายภาสกร กาวิชัย 60 น่าน
13 61-1384 61014411-61014470 15 มกราคม 2561 15 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 2 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ฎานุภา อยู่อุ่นพะเนา 60 นครราชสีมา
14 61-1379 61014208-61014261 12 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 7 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายภาสกร กาวิชัย 54 น่าน
15 61-1407 61014580-61014580 17 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายฉัตรชัย ค้างาม (ปลัดอำเภอปราณบุรี) 1 ประจวบคีรีขันธ์
16 61-1411 61014673-61014684 17 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 1 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวิวัฒน์ สวยสม 12 นครราชสีมา
17 61-2109 61021494-61021501 23 มีนาคม 2561 23 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเมธา ศรีทองคำ 8 กรุงเทพฯ
18 61-2108 61021439-61021493 23 มีนาคม 2561 23 มีนาคม 2561 10 เมษายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายบุรินทร์ เจียมจำนงค์ 55 กรุงเทพฯ
19 61-2141 61021610-61021611 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.คชามาศ ต่ายหัวดง 2 กรุงเทพฯ
20 61-2178 61021823-61021884 28 มีนาคม 2561 28 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 17 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางสาวอรพิษา วรภักดี 62 ประจวบคีรีขันธ์
21 61-2171 61021698-61021727 27 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 30 ขอนแก่น
22 61-2172 61021728-61021757 27 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 30 ขอนแก่น
23 61-2173 61021758-61021787 27 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 30 ขอนแก่น
24 61-2174 61021788-61021817 27 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 30 ขอนแก่น
25 61-2293 61022472-61022473 5 เมษายน 2561 5 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน ผอ.สุรเชษฐ์ นาราภัทร์ 2 กรุงเทพฯ
26 61-2277 61022416-61022433 30 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561 23 เมษายน 2561 3 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิชิตา อินทรศรี 18 เชียงใหม่
27 61-2305 61022525-61022551 7 เมษายน 2561 7 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 3 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน ผชช.โสฬส แซ่ลิ้ม 27 กรุงเทพฯ
28 61-2308 61022554-61022554 9 เมษายน 2561 9 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 10 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางนวลจันทร์ ชะบา 1 ราชบุรี
29 61-2361 61022716-61022780 9 เมษายน 2561 9 เมษายน 2561 26 เมษายน 2561 26 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางกมรินทร์ นิ่มนวลรัตน์ 65 เชียงราย
30 61-2407 61023051-61023070 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 3 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายภาสกร กาวิชัย 20 น่าน
31 61-2408 61023071-61023093 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 6 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายสัญชัย แซ่เจียง 23 นครราชสีมา
32 61-2411 61023133-61023144 17 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 29 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายนันทภพ ชลเขตต์ 12 จันทบุรี
33 61-2426 61023269-61023328 18 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 21 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 60 ขอนแก่น
34 61-2425 61023209-61023268 18 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 60 ขอนแก่น
35 61-2452 61023756-61023756 20 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 17 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน คุณฐนกวรรณ อุดมเดชชัยรัตน์ 1 กำแพงเพชร
36 61-2924 61029587-61029598 8 มิถุนายน 2561 8 มิถุนายน 2561 8 มิถุนายน 2561 6 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วรรณพร พลแสง 12 นครสวรรค์
37 61-1505 61015805-61015805 24 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 5 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางนวลจันทร์ ชะบา 1 เชียงใหม่
38 61-1560 61016344-61016349 29 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายชนสรณ์ โตชนาการ 6 กรุงเทพฯ
39 61-1561 61016350-61016367 29 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561 22 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวิวัฒน์ สวยสม 18 สิงห์บุรี
40 61-1562 61016368-61016376 29 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561 23 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวิวัฒน์ สวยสม 9 สิงห์บุรี
41 61-1609 61016591-61016598 2 กุมภาพันธ์ 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 5 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเมธา ศรีทองคำ 8 เลย
42 61-1610 61016599-61016606 2 กุมภาพันธ์ 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 5 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเมธา ศรีทองคำ 8 เลย
43 61-1616 61016702-61016762 2 กุมภาพันธ์ 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 27 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายบุรินทร์ เจียมจำนงค์ 61 ขอนแก่น
44 61-1617 61016763-61016823 2 กุมภาพันธ์ 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 5 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายบุรินทร์ เจียมจำนงค์ 61 ขอนแก่น
45 61-1594 61016471-61016495 31 มกราคม 2561 31 มกราคม 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 5 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ชนิดา จรัญวรพรรณ 25 อยุธยา
46 61-1643 61016963-61016986 2 กุมภาพันธ์ 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 23 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พนิดา ปรีเปรมโมทย์ 24 กรุงเทพฯ
47 61-1653 61017160-61017204 5 กุมภาพันธ์ 2561 5 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 5 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ภรภัทร นพมาลัย 45 ลพบุรี
48 61-1682 61017394-61017425 7 กุมภาพันธ์ 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561 6 มีนาคม 2561 4 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 32 เลย
49 61-1684 61017458-61017497 7 กุมภาพันธ์ 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561 6 มีนาคม 2561 4 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 40 เลย
50 61-1685 61017498-61017537 7 กุมภาพันธ์ 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561 6 มีนาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 40 เลย
51 61-1786 61018027-61018028 12 กุมภาพันธ์ 2561 12 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 9 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางจันจิรา แสงสีเหลือง 2 กาญจนบุรี

Total : 2928 Records. Page 4 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved