รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 61-2040 61020790-61020792 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 21 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กระบี่
2 61-2041 61020793-61020793 29 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.สฐาปณีย์ หารศรี 1 ขอนแก่น
3 61-2042 61020794-61020794 19 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 10 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.พรพิมล สมัครสมาน 1 บุรีรัมย์
4 61-2043 61020795-61020795 19 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 10 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.พรพิมล สมัครสมาน 1 บุรีรัมย์
5 61-2044 61020796-61020796 19 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 10 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.พรพิมล สมัครสมาน 1 บุรีรัมย์
6 61-2045 61020797-61020797 19 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 10 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.พรพิมล สมัครสมาน 1 บุรีรัมย์
7 61-2046 61020798-61020799 19 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 10 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.พรพิมล สมัครสมาน 2 บุรีรัมย์
8 61-2047 61020800-61020812 14 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 4 กรกฎาคม 2561 ปูนมาร์ล กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน สพด.เพชรบุรี 13 เพชรบุรี
9 61-2048 61020813-61020813 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 25 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.กิติมาภรณ์ ก้านบัวแก้ว 1 สระแก้ว
10 61-2049 61020814-61020815 15 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 4 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.กิติมาภรณ์ ก้านบัวแก้ว 2 สระแก้ว
11 61-2050 61020816-61020816 15 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 4 กรกฎาคม 2561 ยิปซั่ม กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางแฉล้ม พริ้มจรัส 1 สุราษฎร์ธานี
12 61-2051 61020817-61020835 15 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 4 กรกฎาคม 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางแฉล้ม พริ้มจรัส 19 สุราษฎร์ธานี
13 61-2053 61020837-61020837 15 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 4 กรกฎาคม 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน สพด.น่าน 1 น่าน
14 61-2054 61020838-61020840 15 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 4 กรกฎาคม 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน สพด.น่าน 3 น่าน
15 61-2055 61020841-61020857 15 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 4 กรกฎาคม 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน สพด.น่าน 17 น่าน
16 61-2056 61020858-61020858 15 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 4 กรกฎาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ อันเดอร์ซี กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายนาวิน บุญเสรฐ 1 พิจิตร
17 61-2057 61020859-61020859 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 19 มิถุนายน 2561 น้ำหมักชีวภาพ อันเดอร์ซี กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายนาวิน บุญเสรฐ 1 พิจิตร
18 61-2058 61020860-61020880 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 3 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางพิกุล เกตุชาญวิทย์ 21 หนองคาย
19 61-2059 61020881-61020883 16 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 30 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กาฬสินธุ์
20 61-2060 61020884-61020886 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 21 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กาฬสินธุ์
21 61-2061 61020887-61020889 16 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 30 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กาฬสินธุ์
22 61-2062 61020890-61020892 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 26 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กาฬสินธุ์
23 61-2063 61020893-61020895 16 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 30 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กาฬสินธุ์
24 61-2064 61020896-61020898 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 26 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กาฬสินธุ์
25 61-2065 61020899-61020901 16 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กาฬสินธุ์
26 61-2066 61020902-61020904 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 19 มิถุนายน 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กาฬสินธุ์
27 61-2067 61020905-61020907 16 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 30 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กาฬสินธุ์
28 61-2068 61020908-61020910 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 26 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กาฬสินธุ์
29 61-2069 61020911-61020913 16 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 30 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กาฬสินธุ์
30 61-2070 61020914-61020916 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 26 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กาฬสินธุ์
31 61-2071 61020917-61020919 16 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 30 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ขอนแก่น
32 61-2072 61020920-61020922 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 26 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ขอนแก่น
33 61-2073 61020923-61020925 16 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ขอนแก่น
34 61-2074 61020926-61020928 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 19 มิถุนายน 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ขอนแก่น
35 61-2076 61020944-61020967 16 มีนาคม 2561 15 มีนาคม 2561 15 มีนาคม 2561 30 พฤษภาคม 2561 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายจักรพันธ์ เภาสาคู 24 กระบี่
36 61-2077 61020968-61020968 29 มีนาคม 2561 15 มีนาคม 2561 15 มีนาคม 2561 25 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ณัฐวดี กุลไทย 1 ราชบุรี
37 61-2078 61020969-61020972 29 มีนาคม 2561 16 มีนาคม 2561 16 มีนาคม 2561 25 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายนันทภพ ชลเขตต์ 4 จันทบุรี
38 61-2079 61020973-61020973 29 มีนาคม 2561 16 มีนาคม 2561 16 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายกิตติกร สุวรรณฤทธ์ 1 เพชรบูรณ์
39 61-2080 61020974-61020974 21 มีนาคม 2561 16 มีนาคม 2561 16 มีนาคม 2561 4 กรกฎาคม 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน บริษัท เฟิสท์ ยูเนี่ยน ซัพพลาย จำกัด 1 กระบี่
40 61-2081 61020975-61020975 21 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 Botton Ash กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.หทัยชนก เรียงสันเทียะ 1 อยุธยา
41 61-2082 61020976-61021034 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 19 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 59 หนองบัวลำภู
42 61-2083 61021035-61021043 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 23 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 9 หนองบัวลำภู
43 61-2084 61021044-61021102 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 59 หนองบัวลำภู
44 61-2085 61021103-61021111 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 9 หนองบัวลำภู
45 61-2086 61021112-61021131 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 3 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 20 หนองบัวลำภู
46 61-2087 61021132-61021151 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 19 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 20 หนองบัวลำภู
47 61-2088 61021152-61021161 21 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 4 กรกฎาคม 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.กฤษลดา ประทุมสิริ 10 พิจิตร
48 61-2089 61021162-61021164 21 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 4 กรกฎาคม 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.กฤษลดา ประทุมสิริ 3 อุตรดิตถ์
49 61-2090 61021165-61021166 21 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 4 กรกฎาคม 2561 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.กฤษลดา ประทุมสิริ 2 พิษณุโลก
50 61-2091 61021167-61021171 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายปรัฐ กุลแพทย์ 5 ชลบุรี
51 61-2092 61021172-61021172 21 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 4 กรกฎาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายปรัฐ กุลแพทย์ 1 ชลบุรี

Total : 2924 Records. Page 38 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved