รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 61-1990 61020066-61020092 14 มีนาคม 2561 7 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 3 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางสาวสมจินต์ วานิชเสถียร 27 ยโสธร
2 61-1991 61020093-61020096 14 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ปภาวี สุขพิทักษ์ 4 มุกดาหาร
3 61-1992 61020097-61020100 14 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 23 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ปภาวี สุขพิทักษ์ 4 เลย
4 61-1993 61020101-61020102 12 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 11 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนพมณี สุวรรณัง 2 ลพบุรี
5 61-1994 61020103-61020105 12 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 3 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พิมพ์ธิดา เรืองไพศาล 3 ประจวบคีรีขันธ์
6 61-1995 61020106-61020132 12 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 3 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางจันจิรา แสงสีเหลือง 27 กาญจนบุรี
7 61-1996 61020133-61020159 13 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 30 พฤษภาคม 2561 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางจันจิรา แสงสีเหลือง 27 กาญจนบุรี
8 61-1997 61020160-61020161 13 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 19 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางแฉล้ม พริ้มจรัส 2 กระบี่
9 61-1998 61020162-61020164 13 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 19 มิถุนายน 2561 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางแฉล้ม พริ้มจรัส 3 ชุมพร
10 61-1999 61020165-61020183 13 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 29 มิถุนายน 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางแฉล้ม พริ้มจรัส 19 นครศรีธรรมราช
11 61-2000 61020184-61020184 13 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 29 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.มณฑาทิพย์ สงวนรักษ์ 1 นครราชสีมา
12 61-2001 61020185-61020226 12 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 5 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ถนอมขวัญ ทิพวงศ์ 42 นครราชสีมา
13 61-2002 61020227-61020268 12 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ถนอมขวัญ ทิพวงศ์ 42 นครราชสีมา
14 61-2003 61020269-61020312 12 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 16 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.จารุภรณ์ โต๊ะแสง 44 นครราชสีมา
15 61-2004 61020313-61020370 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 58 ขอนแก่น
16 61-2005 61020371-61020434 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายธนัชกฤต กลิ่นหวล 64 ชลบุรี
17 61-2006 61020435-61020496 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายธนัชกฤต กลิ่นหวล 62 ชลบุรี
18 61-2007 61020497-61020497 19 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 10 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายวิญญู เสมียนรัมย์ 1 กระบี่
19 61-2008 61020498-61020505 14 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 29 มิถุนายน 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน 8 พังงา
20 61-2009 61020506-61020508 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายพงศกร จ๋วงพานิช 3 สระบุรี
21 61-2010 61020509-61020511 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 23 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายพงศกร จ๋วงพานิช 3 สระบุรี
22 61-2011 61020512-61020514 14 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 30 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครสวรรค์
23 61-2012 61020515-61020517 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 22 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครสวรรค์
24 61-2013 61020518-61020520 14 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 30 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครสวรรค์
25 61-2014 61020521-61020523 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 21 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครสวรรค์
26 61-2015 61020524-61020526 14 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 30 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครสวรรค์
27 61-2016 61020527-61020529 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 25 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครสวรรค์
28 61-2017 61020530-61020532 14 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 30 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครสวรรค์
29 61-2018 61020533-61020535 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 26 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครสวรรค์
30 61-2019 61020536-61020538 14 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 30 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครสวรรค์
31 61-2020 61020539-61020541 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 21 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครสวรรค์
32 61-2021 61020542-61020544 14 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 30 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครสวรรค์
33 61-2022 61020545-61020547 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 21 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครสวรรค์
34 61-2023 61020548-61020550 14 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 30 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครสวรรค์
35 61-2024 61020551-61020553 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 21 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครสวรรค์
36 61-2025 61020554-61020556 14 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 30 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
37 61-2026 61020557-61020559 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 21 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
38 61-2027 61020560-61020562 14 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
39 61-2028 61020563-61020565 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 19 มิถุนายน 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
40 61-2029 61020566-61020566 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 4 พฤษภาคม 2561 ถ่าน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวิวัฒน์ สวยสม 1 ภูเก็ต
41 61-2030 61020567-61020567 14 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 29 มิถุนายน 2561 ถ่าน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายวิวัฒน์ สวยสม 1 ภูเก็ต
42 61-2031 61020568-61020568 14 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 29 มิถุนายน 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน หจก.ภูมิสวัสดิ์ 1 กรุงเทพฯ
43 61-2032 61020569-61020592 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 10 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.วรรยา สุธรรมชัย 24 นครราชสีมา
44 61-2033 61020593-61020593 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 3 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.กานต์มณี จันทร์ขาว 1 พิจิตร
45 61-2034 61020594-61020594 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 5 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.กานต์มณี จันทร์ขาว 1 พิจิตร
46 61-2035 61020595-61020612 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 6 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายสัญชัย แซ่เจียง 18 นครราชสีมา
47 61-2036 61020613-61020672 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 6 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายภาสกร กาวิชัย 60 น่าน
48 61-2037 61020673-61020726 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ประไพพิศ ศรีมาวงษ์ 54 กรุงเทพฯ
49 61-2038 61020727-61020786 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ประไพพิศ ศรีมาวงษ์ 60 กรุงเทพฯ
50 61-2039 61020787-61020789 14 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 30 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กระบี่
51 61-2040 61020790-61020792 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 21 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กระบี่

Total : 2923 Records. Page 37 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved