รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 61-1940 61019595-61019595 5 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 19 มิถุนายน 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายพงษ์ศิริ จิตรประทักษ์ 1 กาญจนบุรี
2 61-1941 61019596-61019596 5 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 19 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.มณฑาทิพย์ สงวนรักษ์ 1 สุรินทร์
3 61-1942 61019597-61019599 5 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ชัยภูมิ
4 61-1943 61019600-61019602 2 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 17 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ชัยภูมิ
5 61-1944 61019603-61019605 5 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ชัยภูมิ
6 61-1945 61019606-61019608 2 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 24 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ชัยภูมิ
7 61-1946 61019609-61019611 5 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ชัยภูมิ
8 61-1947 61019612-61019614 2 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 17 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ชัยภูมิ
9 61-1948 61019615-61019617 5 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ชัยภูมิ
10 61-1949 61019618-61019620 2 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 17 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ชัยภูมิ
11 61-1950 61019621-61019623 5 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ชัยภูมิ
12 61-1951 61019624-61019626 2 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 17 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ชัยภูมิ
13 61-1952 61019627-61019629 5 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ชัยภูมิ
14 61-1953 61019630-61019632 2 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 17 เมษายน 2561 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ชัยภูมิ
15 61-1954 61019633-61019635 5 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
16 61-1955 61019636-61019638 2 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 17 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
17 61-1956 61019639-61019641 5 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
18 61-1957 61019642-61019644 2 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 17 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
19 61-1958 61019645-61019647 5 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
20 61-1959 61019648-61019650 2 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 19 มิถุนายน 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
21 61-1960 61019651-61019653 5 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
22 61-1961 61019654-61019656 2 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 19 มิถุนายน 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
23 61-1962 61019657-61019662 5 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 19 มิถุนายน 2561 มูลไส้เดือนดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.จารุวรรณ เลาหลิดานนท์ 6 กรุงเทพฯ
24 61-1963 61019663-61019663 5 มีนาคม 2561 5 มีนาคม 2561 5 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 เกลือแป้ง กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1 เพชรบุรี
25 61-1964 61019664-61019664 5 มีนาคม 2561 5 มีนาคม 2561 5 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 เกลือแป้ง กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1 สมุทรสาคร
26 61-1965 61019665-61019667 6 มีนาคม 2561 5 มีนาคม 2561 5 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561 ปูนขาว (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สระบุรี
27 61-1966 61019668-61019670 6 มีนาคม 2561 5 มีนาคม 2561 5 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561 หินปูนบด (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สระบุรี
28 61-1967 61019671-61019673 6 มีนาคม 2561 5 มีนาคม 2561 5 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561 ปูนมาร์ล (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สระบุรี
29 61-1968 61019674-61019676 6 มีนาคม 2561 5 มีนาคม 2561 5 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561 โดโลไมท์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สระบุรี
30 61-1969 61019677-61019680 6 มีนาคม 2561 5 มีนาคม 2561 5 มีนาคม 2561 19 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน คุณพรพรหม แรมนิล 4 นนทบุรี
31 61-1970 61019681-61019681 13 มีนาคม 2561 5 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 23 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายถาวร ดาหาญ 1 ประจวบคีรีขันธ์
32 61-1971 61019682-61019682 6 มีนาคม 2561 5 มีนาคม 2561 5 มีนาคม 2561 19 มิถุนายน 2561 ยิปซั่ม กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางแฉล้ม พริ้มจรัส 1 สุราษฎร์ธานี
33 61-1972 61019683-61019705 6 มีนาคม 2561 5 มีนาคม 2561 5 มีนาคม 2561 19 มิถุนายน 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางแฉล้ม พริ้มจรัส 23 สุราษฎร์ธานี
34 61-1973 61019716-61019772 5 มีนาคม 2561 5 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 18 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางแฉล้ม พริ้มจรัส 57 สุราษฎร์ธานี
35 61-1974 61019773-61019796 6 มีนาคม 2561 6 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 22 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 24 นครราชสีมา
36 61-1975 61019797-61019820 6 มีนาคม 2561 6 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 17 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 24 นครราชสีมา
37 61-1976 61019821-61019821 7 มีนาคม 2561 6 มีนาคม 2561 6 มีนาคม 2561 19 มิถุนายน 2561 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.รติกร ณ ลำปาง 1 จันทบุรี
38 61-1977 61019822-61019823 7 มีนาคม 2561 6 มีนาคม 2561 6 มีนาคม 2561 19 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.รติกร ณ ลำปาง 2 จันทบุรี
39 61-1978 61019824-61019826 6 มีนาคม 2561 6 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 3 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.รติกร ณ ลำปาง 3 จันทบุรี
40 61-1979 61019827-61019839 7 มีนาคม 2561 6 มีนาคม 2561 6 มีนาคม 2561 19 มิถุนายน 2561 ปูนมาร์ล กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 13 ระยอง
41 61-1980 61019840-61019897 13 มีนาคม 2561 6 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 58 มหาสารคาม
42 61-1981 61019898-61019955 13 มีนาคม 2561 6 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 30 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 58 มหาสารคาม
43 61-1982 61019956-61020013 6 มีนาคม 2561 6 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 3 กันยายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 58 มหาสารคาม
44 61-1983 61020014-61020014 13 มีนาคม 2561 6 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 23 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายสมิทธิ หาเรือนพืชน์ 1 อุบลราชธานี
45 61-1984 61020015-61020024 7 มีนาคม 2561 6 มีนาคม 2561 6 มีนาคม 2561 19 มิถุนายน 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางสมหวัง ผ่านอ้น 10 ชลบุรี
46 61-1985 61020025-61020038 7 มีนาคม 2561 6 มีนาคม 2561 6 มีนาคม 2561 19 มิถุนายน 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางสมหวัง ผ่านอ้น 14 ชลบุรี
47 61-1986 61020039-61020060 7 มีนาคม 2561 6 มีนาคม 2561 6 มีนาคม 2561 19 มิถุนายน 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางสมหวัง ผ่านอ้น 22 ชลบุรี
48 61-1987 61020061-61020061 13 มีนาคม 2561 7 มีนาคม 2561 7 มีนาคม 2561 19 มิถุนายน 2561 ถ่าน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน วัชราภรณ์ ศรีพอ 1 กาฬสินธุ์
49 61-1988 61020062-61020063 7 มีนาคม 2561 7 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางสาวอัญญรัตน์ คุ้มทรัพย์ 2 ปทุมธานี
50 61-1989 61020064-61020065 14 มีนาคม 2561 7 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 15 มีนาคม 2561 เบนทอไนท์ กลุ่มวิทยบริการ นางสาวอัญญรัตน์ คุ้มทรัพย์ 2 ปทุมธานี
51 61-1990 61020066-61020092 14 มีนาคม 2561 7 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 3 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางสาวสมจินต์ วานิชเสถียร 27 ยโสธร

Total : 2924 Records. Page 36 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved