รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 61-1876 61018907-61018909 19 กุมภาพันธ์ 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 11 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 อุบลราชธานี
2 61-1877 61018910-61018912 20 กุมภาพันธ์ 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 30 มีนาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 อุบลราชธานี
3 61-1878 61018913-61018915 19 กุมภาพันธ์ 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 3 เมษายน 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 อุบลราชธานี
4 61-1879 61018916-61018916 20 กุมภาพันธ์ 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 25 พฤษภาคม 2561 ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.ปิยธิดา แซ่ปึง 1 สมุทรสาคร
5 61-1880 61018917-61018919 20 กุมภาพันธ์ 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 30 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ตรัง
6 61-1881 61018920-61018922 20 กุมภาพันธ์ 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 11 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ตรัง
7 61-1882 61018923-61018925 20 กุมภาพันธ์ 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 30 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พัทลุง
8 61-1883 61018926-61018928 20 กุมภาพันธ์ 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 11 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พัทลุง
9 61-1884 61018929-61018952 20 กุมภาพันธ์ 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 11 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.วรรยา สุธรรมชัย 24 นครราชสีมา
10 61-1885 61018953-61018959 23 กุมภาพันธ์ 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 16 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ปภาวี สุขพิทักษ์ 7 อำนาจเจริญ
11 61-1886 61018960-61018964 23 กุมภาพันธ์ 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 3 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ปภาวี สุขพิทักษ์ 5 กาฬสินธุ์
12 61-1887 61018965-61019022 20 กุมภาพันธ์ 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 6 มีนาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเอกราช มีวาสนา 58 มุกดาหาร
13 61-1888 61019023-61019080 20 กุมภาพันธ์ 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 6 มีนาคม 2561 5 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเอกราช มีวาสนา 58 มุกดาหาร
14 61-1889 61019081-61019083 22 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 30 มีนาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ขอนแก่น
15 61-1890 61019084-61019086 21 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 3 เมษายน 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ขอนแก่น
16 61-1891 61019087-61019089 22 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 30 มีนาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ขอนแก่น
17 61-1892 61019090-61019092 21 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 3 เมษายน 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ขอนแก่น
18 61-1893 61019093-61019095 22 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 30 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กาฬสินธุ์
19 61-1894 61019096-61019098 21 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 11 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กาฬสินธุ์
20 61-1895 61019099-61019101 22 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 30 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กาฬสินธุ์
21 61-1896 61019102-61019104 21 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 11 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กาฬสินธุ์
22 61-1897 61019105-61019107 22 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 30 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กาฬสินธุ์
23 61-1898 61019108-61019110 21 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 11 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กาฬสินธุ์
24 61-1899 61019111-61019113 22 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 30 มีนาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กาฬสินธุ์
25 61-1900 61019114-61019116 21 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 3 เมษายน 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กาฬสินธุ์
26 61-1901 61019117-61019121 23 กุมภาพันธ์ 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561 25 พฤษภาคม 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.กฤษลดา ประทุมสิริ 5 อุตรดิตถ์
27 61-1902 61019122-61019126 22 กุมภาพันธ์ 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561 6 มีนาคม 2561 5 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วาสนา พรมนิล 5 พิจิตร
28 61-1903 61019127-61019158 23 กุมภาพันธ์ 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561 25 พฤษภาคม 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.วรรณพร พลแสง 32 ตาก
29 61-1904 61019159-61019172 23 กุมภาพันธ์ 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561 25 พฤษภาคม 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.นฤมล ป้อมสา 14 ราชบุรี
30 61-1905 61019173-61019189 23 กุมภาพันธ์ 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561 25 พฤษภาคม 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.นฤมล ป้อมสา 17 กาญจนบุรี
31 61-1906 61019190-61019237 22 กุมภาพันธ์ 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 22 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ถนอมขวัญ ทิพวงศ์ 48 นครราชสีมา
32 61-1911 61019275-61019276 23 กุมภาพันธ์ 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 11 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายวิวัฒน์ สวยสม 2 ชุมพร
33 61-1914 61019280-61019280 23 กุมภาพันธ์ 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 27 มีนาคม 2561 น้ำ gasification กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน บริษัท จีเนียส เอ็นเนอร์จี้ จำกัด 1 ตาก
34 61-1916 61019282-61019307 23 กุมภาพันธ์ 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 12 มีนาคม 2561 5 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ชนิดา จรัญวรพรรณ 26 นครนายก
35 61-1917 61019308-61019313 23 กุมภาพันธ์ 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 21 มีนาคม 2561 วัสดุอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.กัญจนรัตน์ ลชิตาวงศ์ 6 ปทุมธานี
36 61-1920 61019316-61019443 30 มีนาคม 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 30 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ อ.ดร.พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ 128 ขอนแก่น
37 61-1921 61019444-61019444 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 10 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.สริมา เนียมประดิษฐ์ 1 ลำปาง
38 61-1922 61019445-61019447 27 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 30 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กรุงเทพฯ
39 61-1923 61019448-61019450 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 11 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กรุงเทพฯ
40 61-1924 61019451-61019453 27 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 30 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กรุงเทพฯ
41 61-1925 61019454-61019456 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 11 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กรุงเทพฯ
42 61-1926 61019457-61019459 27 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 30 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กรุงเทพฯ
43 61-1927 61019460-61019462 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 11 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กรุงเทพฯ
44 61-1929 61019464-61019493 27 กุมภาพันธ์ 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 22 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 30 ขอนแก่น
45 61-1930 61019494-61019523 27 กุมภาพันธ์ 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 22 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 30 ขอนแก่น
46 61-1932 61019525-61019526 27 กุมภาพันธ์ 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561 21 มีนาคม 2561 ขี้เถ้ากะลาปาล์ม กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ 2 ปราจีนบุรี
47 61-1933 61019527-61019527 27 กุมภาพันธ์ 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561 27 มีนาคม 2561 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.มัทนา พรหมมาลี 1 กาญจนบุรี
48 61-1937 61019566-61019592 2 มีนาคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 28 มีนาคม 2561 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.ฎานุภา อยู่อุ่นพะเนา 27 นครราชสีมา
49 61-1938 61019593-61019593 5 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 19 มิถุนายน 2561 ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน บริษัท ทรี อีโค เวสท์ แมเนจเมนท์ จำกัด 1 ชลบุรี
50 61-1939 61019594-61019594 5 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 19 มิถุนายน 2561 ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน บริษัท ทรี อีโค เวสท์ แมเนจเมนท์ จำกัด 1 ระยอง
51 61-1940 61019595-61019595 5 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 19 มิถุนายน 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายพงษ์ศิริ จิตรประทักษ์ 1 กาญจนบุรี

Total : 2924 Records. Page 35 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved