รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 61-1774 61017919-61017921 9 กุมภาพันธ์ 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561 11 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สุพรรณบุรี
2 61-1775 61017922-61017931 15 กุมภาพันธ์ 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 24 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายนันทภพ ชลเขตต์ 10 ชุมพร
3 61-1776 61017932-61017933 12 กุมภาพันธ์ 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561 25 พฤษภาคม 2561 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายนิยม จันทร์ทอง 2 นนทบุรี
4 61-1777 61017934-61017934 12 กุมภาพันธ์ 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561 25 พฤษภาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.ผุสนีย์ นาคมณี 1 นครราชสีมา
5 61-1778 61017935-61017951 15 กุมภาพันธ์ 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 23 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายทนงศักดิ์ ปะระไทย 17 เชียงใหม่
6 61-1779 61017952-61017968 15 กุมภาพันธ์ 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายทนงศักดิ์ ปะระไทย 17 เชียงใหม่
7 61-1780 61017969-61017998 9 กุมภาพันธ์ 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 9 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายนันทภพ ชลเขตต์ 30 สระแก้ว
8 61-1781 61017999-61017999 9 กุมภาพันธ์ 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 19 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ออมสิน คำปาน 1 สระบุรี
9 61-1782 61018000-61018000 9 กุมภาพันธ์ 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 11 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ออมสิน คำปาน 1 สระบุรี
10 61-1783 61018001-61018001 9 กุมภาพันธ์ 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 6 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.ออมสิน คำปาน 1 สระบุรี
11 61-1784 61018002-61018002 12 กุมภาพันธ์ 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561 25 พฤษภาคม 2561 กากตะกอนจากระบบบำบัด กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน บ.วีพีกรีนเทค จำกัด (คุณศุภากร แจ่มแจ้ง) 1 ระยอง
12 61-1785 61018003-61018026 9 กุมภาพันธ์ 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 3 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วรรยา สุธรรมชัย 24 นครราชสีมา
13 61-1786 61018027-61018028 12 กุมภาพันธ์ 2561 12 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 9 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางจันจิรา แสงสีเหลือง 2 กาญจนบุรี
14 61-1787 61018029-61018058 12 กุมภาพันธ์ 2561 12 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 3 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 30 ขอนแก่น
15 61-1788 61018059-61018088 12 กุมภาพันธ์ 2561 12 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 9 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 30 ขอนแก่น
16 61-1789 61018089-61018090 13 กุมภาพันธ์ 2561 12 กุมภาพันธ์ 2561 12 กุมภาพันธ์ 2561 25 พฤษภาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน คุณชูสุรางค์ กฤษฤานนท์ 2 นครปฐม
17 61-1790 61018091-61018091 21 กุมภาพันธ์ 2561 12 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายสุทธา อุดมเจริญศิลป์ 1 กระบี่
18 61-1791 61018092-61018151 15 กุมภาพันธ์ 2561 12 กุมภาพันธ์ 2561 12 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายสุรชัย พัฒนพิบูล 60 ขอนแก่น
19 61-1792 61018152-61018179 12 กุมภาพันธ์ 2561 12 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 9 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ธัญญกานต์ เซ้งเครือ 28 ราชบุรี
20 61-1793 61018180-61018209 13 กุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 10 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายนันทภพ ชลเขตต์ 30 สระแก้ว
21 61-1794 61018210-61018210 28 กุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 16 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางโสภา ผลประสิทธิ์ 1 ลำปาง
22 61-1795 61018211-61018211 28 กุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 16 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.เพ็ญนภา บานเย็น 1 สุพรรณบุรี
23 61-1796 61018212-61018225 16 กุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 25 พฤษภาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายอิสระ พรหมเดชบุญ 14 ร้อยเอ็ด
24 61-1797 61018226-61018255 16 กุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 25 พฤษภาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายอิสระ พรหมเดชบุญ 30 ร้อยเอ็ด
25 61-1798 61018256-61018269 16 กุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 25 พฤษภาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายอิสระ พรหมเดชบุญ 14 ร้อยเอ็ด
26 61-1799 61018270-61018275 16 กุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 25 พฤษภาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายอิสระ พรหมเดชบุญ 6 ร้อยเอ็ด
27 61-1800 61018276-61018276 15 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 25 พฤษภาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.นฤมล ป้อมสา 1 ราชบุรี
28 61-1801 61018277-61018287 15 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 25 พฤษภาคม 2561 ปูนมาร์ล กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.นฤมล ป้อมสา 11 เพชรบุรี
29 61-1802 61018288-61018288 15 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 25 พฤษภาคม 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.นฤมล ป้อมสา 1 ราชบุรี
30 61-1803 61018289-61018315 15 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 25 พฤษภาคม 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.นฤมล ป้อมสา 27 เพชรบุรี
31 61-1804 61018316-61018345 15 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 25 พฤษภาคม 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.นฤมล ป้อมสา 30 ประจวบคีรีขันธ์
32 61-1805 61018346-61018348 15 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สมุทรสาคร
33 61-1806 61018349-61018351 14 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 11 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สมุทรสาคร
34 61-1807 61018352-61018354 15 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 สารสกัดอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สมุทรสาคร
35 61-1808 61018355-61018357 14 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 21 มีนาคม 2561 สารสกัดอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สมุทรสาคร
36 61-1809 61018358-61018360 15 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 สารสกัดอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สมุทรสาคร
37 61-1810 61018361-61018363 14 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 21 มีนาคม 2561 สารสกัดอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สมุทรสาคร
38 61-1811 61018364-61018366 15 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สมุทรสาคร
39 61-1812 61018367-61018369 14 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 30 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สมุทรสาคร
40 61-1813 61018370-61018372 15 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เพชรบุรี
41 61-1814 61018373-61018375 14 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 11 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เพชรบุรี
42 61-1815 61018376-61018378 15 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เพชรบุรี
43 61-1816 61018379-61018381 14 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 11 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เพชรบุรี
44 61-1817 61018382-61018383 14 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 29 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ฎานุภา อยู่อุ่นพะเนา 2 นครราชสีมา
45 61-1818 61018384-61018410 14 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 4 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ฎานุภา อยู่อุ่นพะเนา 27 นครราชสีมา
46 61-1819 61018411-61018440 15 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 28 มีนาคม 2561 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.ดารารัตน์ โฮตาก้า 30 กรุงเทพฯ
47 61-1820 61018441-61018443 16 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 แม่ฮ่องสอน
48 61-1821 61018444-61018446 15 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 11 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 แม่ฮ่องสอน
49 61-1822 61018447-61018449 16 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ลำปาง
50 61-1823 61018450-61018452 15 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 24 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ลำปาง
51 61-1824 61018453-61018455 16 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ลำปาง

Total : 2924 Records. Page 33 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved