รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 61-0104 61001664-61001666 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 6 กันยายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายเอกชา ตนานนท์ชัย 3 พิจิตร
2 61-0105 61001667-61001699 15 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 27 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ผ่องพรรณ วงค์เขียว 33 อุดรธานี
3 61-0106 61001700-61001732 27 ธันวาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ผ่องพรรณ วงค์เขียว 33 อุดรธานี
4 61-0107 61001733-61001765 15 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 26 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ผ่องพรรณ วงค์เขียว 33 พิจิตร
5 61-0108 61001766-61001780 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 27 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ผ่องพรรณ วงค์เขียว 15 อุดรธานี
6 61-0109 61001781-61001782 15 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 น้ำหมักชีวภาพ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายอำพล โพธิ์ศรี 2 ฉะเชิงเทรา
7 61-0110 61001783-61001783 13 กันยายน 2560 10 สิงหาคม 2560 13 กันยายน 2560 31 สิงหาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ศิริลักษณ์ ภาโนมัย 1 นครราชสีมา
8 61-0111 61001784-61001784 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 1 กันยายน 2560 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.ศิริลักษณ์ ภาโนมัย 1 นครราชสีมา
9 61-0112 61001785-61001785 13 กันยายน 2560 10 สิงหาคม 2560 13 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ คุณสุมน ตรัยสรณะพงศ์ 1 อยุธยา
10 61-0113 61001786-61001788 15 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 4 กันยายน 2560 18 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายนันทภพ ชลเขตต์ 3 สระแก้ว
11 61-0114 61001789-61001789 15 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายนันทภพ ชลเขตต์ 1 สระแก้ว
12 61-0115 61001790-61001790 15 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 ถ่านชีวภาพ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายนันทภพ ชลเขตต์ 1 สระแก้ว
13 61-0116 61001791-61001791 15 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 น้ำหมักชีวภาพ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายนันทภพ ชลเขตต์ 1 สระแก้ว
14 61-0117 61001792-61001794 15 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายนันทภพ ชลเขตต์ 3 สระแก้ว
15 61-0118 61001795-61001817 15 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 22 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายภาสกร กาวิชัย 23 กรุงเทพฯ
16 61-0119 61001818-61001840 15 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายภาสกร กาวิชัย 23 กรุงเทพฯ
17 61-0120 61001841-61001958 15 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 22 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายชาญณรงค์ เขตแดน 118 สกลนคร
18 61-0121 61001959-61002076 15 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายชาญณรงค์ เขตแดน 118 สกลนคร
19 61-0122 61002077-61002194 30 ธันวาคม 2985 11 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 10 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายชาญณรงค์ เขตแดน 118 สกลนคร
20 61-0123 61002195-61002220 15 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ยุพเยาว์ หัสจรรย์ 26 กำแพงเพชร
21 61-0124 61002221-61002246 15 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 13 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ยุพเยาว์ หัสจรรย์ 26 กำแพงเพชร
22 61-0125 61002247-61002265 11 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 27 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ยุพเยาว์ หัสจรรย์ 19 กำแพงเพชร
23 61-0126 61002266-61002305 15 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 4 กันยายน 2560 19 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ 40 นครราชสีมา
24 61-0127 61002306-61002316 21 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ 11 นครราชสีมา
25 61-0128 61002317-61002335 27 ธันวาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 20 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเมธา ศรีทองคำ 19 ยโสธร
26 61-0129 61002336-61002354 16 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 4 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเมธา ศรีทองคำ 19 ยโสธร
27 61-0130 61002355-61002373 16 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 13 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายเมธา ศรีทองคำ 19 ยโสธร
28 61-0131 61002374-61002400 15 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 12 กันยายน 2560 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 27 กระบี่
29 61-0132 61002401-61002401 21 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 1 นราธิวาส
30 61-0133 61002402-61002402 21 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 1 น่าน
31 61-0134 61002403-61002403 21 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 1 น่าน
32 61-0135 61002404-61002404 21 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 1 น่าน
33 61-0136 61002405-61002405 21 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 1 น่าน
34 61-0137 61002406-61002409 15 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 5 พฤศจิกายน 2561 29 สิงหาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางนพมณี สุวรรณัง 4 กรุงเทพฯ
35 61-0138 61002410-61002413 15 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางนพมณี สุวรรณัง 4 กรุงเทพฯ
36 61-0139 61002414-61002425 21 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.กฤษลดา ประทุมสิริ 12 เพชรบูรณ์
37 61-0140 61002426-61002427 13 กันยายน 2560 15 สิงหาคม 2560 13 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายบรรลือ ขวยไพบูลย์ 2 นครศรีธรรมราช
38 61-0141 61002428-61002445 5 กันยายน 2560 15 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 18 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ปานิสรา ทองท้วม 18 สระแก้ว
39 61-0142 61002446-61002523 16 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 18 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเมธา ศรีทองคำ 78 สกลนคร
40 61-0143 61002524-61002601 5 กันยายน 2560 15 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 19 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเมธา ศรีทองคำ 78 สกลนคร
41 61-0144 61002602-61002679 5 กันยายน 2560 15 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 17 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายเมธา ศรีทองคำ 78 สกลนคร
42 61-0145 61002680-61002694 18 กันยายน 2560 16 สิงหาคม 2560 16 สิงหาคม 2560 19 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายสุรเชษฐ์ นาราภัทร์ 15 ขอนแก่น
43 61-0146 61002695-61002700 16 สิงหาคม 2560 16 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายสุรเชษฐ์ นาราภัทร์ 6 ขอนแก่น
44 61-0147 61002701-61002712 16 สิงหาคม 2560 16 สิงหาคม 2560 16 สิงหาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายสุรเชษฐ์ นาราภัทร์ 12 ขอนแก่น
45 61-0148 61002713-61002759 27 ธันวาคม 2560 26 เมษายน 2560 2 ตุลาคม 2560 24 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเมธา ศรีทองคำ 47 พิษณุโลก
46 61-0149 61002760-61002806 26 เมษายน 2560 26 เมษายน 2560 2 ตุลาคม 2560 27 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเมธา ศรีทองคำ 47 พิษณุโลก
47 61-0150 61002807-61002853 16 สิงหาคม 2560 16 สิงหาคม 2560 2 ตุลาคม 2560 26 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายเมธา ศรีทองคำ 47 พิษณุโลก
48 61-0151 61002854-61002898 17 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 27 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายเมธา ศรีทองคำ 45 พิษณุโลก
49 61-0152 61002899-61002943 17 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 11 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายเมธา ศรีทองคำ 45 พิษณุโลก
50 61-0153 61002944-61002994 17 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 11 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายเมธา ศรีทองคำ 51 พิษณุโลก
51 61-0154 61002995-61003006 18 กันยายน 2560 17 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 27 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายนันทภพ ชลเขตต์ 12 จันทบุรี

Total : 2924 Records. Page 3 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved