รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
**- กลุ่มวิจัยเคมีดิน-**
1 61-0397 61005614-61005640 25 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 2 ตุลาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.มนต์ระวี พีราวัชร 27 ราชบุรี
2 61-0412 61005921-61005947 29 กันยายน 2560 29 กันยายน 2560 12 ตุลาคม 2560 27 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิชิตา อินทรศรี 27 นครปฐม
3 61-0422 61006058-61006061 3 ตุลาคม 2560 3 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.รติกร ณ ลำปาง 4 ตาก
4 61-0418 61006005-61006012 2 ตุลาคม 2560 2 ตุลาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 27 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางนวลจันทร์ ชะบา 8 ปทุมธานี
5 61-0428 61006151-61006174 11 ตุลาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พิมพ์ธิดา เรืองไพศาล 24 กรุงเทพฯ
6 61-0430 61006187-61006207 11 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 29 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พนิดา ปรีเปรมโมทย์ 21 นครราชสีมา
7 61-0436 61006248-61006263 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 16 สระแก้ว
8 61-0445 61006298-61006342 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 8 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ภรภัทร นพมาลัย 45 ลพบุรี
9 61-0449 61006394-61006420 6 ตุลาคม 2560 6 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 8 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางอโนชา เทพสุภรณ์กุล 27 สระแก้ว
10 61-0435 61006246-61006247 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 20 มกราคม 2561 ถ่าน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวิวัฒน์ สวยสม 2 กรุงเทพฯ
11 61-0462 61006494-61006523 9 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2560 12 ตุลาคม 2560 27 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ 30 นครราชสีมา
12 61-0464 61006532-61006532 9 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560 20 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.นิโลบล สุจสินทร์ 1 ตราด
13 61-0528 61006837-61006860 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560 19 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวันชัย วงษา 24 สุพรรณบุรี
14 61-0537 61007003-61007012 11 ตุลาคม 2560 11 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560 8 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 10 นครราชสีมา
15 61-0552 61007098-61007110 16 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 16 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวิวัฒน์ สวยสม 13 สุพรรณบุรี
16 61-0557 61007167-61007182 16 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 9 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 16 นครราชสีมา
17 61-0548 61007060-61007075 12 ตุลาคม 2560 12 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560 9 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 16 สระแก้ว
18 61-0559 61007199-61007222 16 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 21 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง 24 นครปฐม
19 61-0587 61007660-61007660 19 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 21 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พนิดา ปรีเปรมโมทย์ 1 อ่างทอง
20 61-0588 61007661-61007690 19 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 10 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พนิดา ปรีเปรมโมทย์ 30 นครราชสีมา
21 61-0592 61007752-61007752 19 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 4 มกราคม 2561 ดินแปลง สวทช. กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ปิยะรัตน์ กิตติวัฒน์ 1 ปราจีนบุรี
22 61-0591 61007751-61007751 19 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 4 มกราคม 2561 ดินก่อนปลูกแปลงบวบสาธิต (Control) กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ปิยะรัตน์ กิตติวัฒน์ 1 ปราจีนบุรี
23 61-0601 61007791-61007814 20 ตุลาคม 2560 20 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 22 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเกษมสุข ศรีแย้ม 24 ประจวบคีรีขันธ์
24 61-0600 61007767-61007790 20 ตุลาคม 2560 20 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 10 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พิมพ์ธิดา เรืองไพศาล 24 ประจวบคีรีขันธ์
25 61-0603 61007839-61007854 20 ตุลาคม 2560 20 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560 10 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.กานต์มณี จันทร์ขาว 16 ขอนแก่น
26 61-0609 61007933-61007956 25 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 22 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พิมพ์ธิดา เรืองไพศาล 24 ประจวบคีรีขันธ์
27 61-0618 61007995-61008026 30 ตุลาคม 2560 30 ตุลาคม 2560 2 พฤศจิกายน 2560 22 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พิมพิลัย นวลละออง 32 อ่างทอง
28 61-0624 61008088-61008095 31 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 7 พฤศจิกายน 2560 22 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วรรยา สุธรรมชัย 8 นครราชสีมา
29 61-0634 61008265-61008288 3 พฤศจิกายน 2560 3 พฤศจิกายน 2560 7 พฤศจิกายน 2560 22 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พิมพ์ธิดา เรืองไพศาล 24 ประจวบคีรีขันธ์
30 61-0631 61008213-61008236 1 พฤศจิกายน 2560 1 พฤศจิกายน 2560 7 พฤศจิกายน 2560 22 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 24 นครราชสีมา
31 61-0639 61008301-61008301 3 พฤศจิกายน 2560 3 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 22 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายอภัยรักษ์ ศรีทิน 1 อยุธยา
32 61-0701 61009074-61009109 10 พฤศจิกายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 10 พฤศจิกายน 2560 23 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พิมพ์ธิดา เรืองไพศาล 36 กรุงเทพฯ
33 61-0729 61009236-61009262 9 พฤศจิกายน 2560 9 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 23 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.สมจินต์ วานิชเสถียร 27 ยโสธร
34 61-0762 61009453-61009482 30 ธันวาคม 2985 14 พฤศจิกายน 2560 24 พฤศจิกายน 2560 25 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายนันทภพ ชลเขตต์ 30 สระแก้ว
35 61-0763 61009483-61009512 30 ธันวาคม 2985 15 พฤศจิกายน 2560 24 พฤศจิกายน 2560 26 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายนันทภพ ชลเขตต์ 30 สระแก้ว
36 61-0789 61009688-61009710 16 พฤศจิกายน 2560 16 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 26 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.รติกร ณ ลำปาง 23 ตาก
37 61-0865 61010006-61010007 20 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 26 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางจันจิรา แสงสีเหลือง 2 กาญจนบุรี
38 61-0876 61010054-61010098 22 พฤศจิกายน 2560 22 พฤศจิกายน 2560 1 ธันวาคม 2560 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเมธา ศรีทองคำ 45 เลย
39 61-0877 61010099-61010143 22 พฤศจิกายน 2560 22 พฤศจิกายน 2560 1 ธันวาคม 2560 9 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเมธา ศรีทองคำ 45 เลย
40 61-0885 61010197-61010220 23 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 2 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายบวร บัวขาว 24 นครปฐม
41 61-0886 61010221-61010244 23 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 12 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายบวร บัวขาว 24 นครปฐม
42 61-0904 61010546-61010556 28 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 4 ธันวาคม 2560 20 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.นฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล 11 ชัยภูมิ
43 61-0972 61010905-61010919 30 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560 12 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายโสฬส แซ่ลิ้ม 15 ราชบุรี
44 61-1023 61011118-61011198 7 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 12 ธันวาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางจันจิรา แสงสีเหลือง 81 กาญจนบุรี
45 61-1045 61011424-61011430 7 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 4 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวรพันธ์ จินตะเชาวน์ 7 มุกดาหาร
46 61-1088 61012080-61012085 14 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 27 ธันวาคม 2560 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 6 นครราชสีมา
47 61-1145 61012280-61012303 22 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 22 ธันวาคม 2560 13 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางพิกุล เกตุชาญวิทย์ 24 จันทบุรี
48 61-1146 61012304-61012339 22 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 22 ธันวาคม 2560 13 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางพิกุล เกตุชาญวิทย์ 36 กรุงเทพฯ
49 61-1151 61012352-61012359 22 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 22 ธันวาคม 2560 13 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางสุนีย์รัตน์ โลหะโชติ 8 น่าน
50 61-1161 61012427-61012447 21 ธันวาคม 2560 21 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 24 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางแฉล้ม พริ้มจรัส 21 สุราษฎร์ธานี
51 61-1168 61012519-61012527 22 ธันวาคม 2560 22 ธันวาคม 2560 3 มกราคม 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวันชัย วงษา 9 สุพรรณบุรี

Total : 2924 Records. Page 3 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved