รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 61-1519 61015843-61015846 25 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 14 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 4 นครราชสีมา
2 61-1520 61015847-61015942 30 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 28 มีนาคม 2561 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 96 นครราชสีมา
3 61-1521 61015943-61015957 30 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 15 ระยอง
4 61-1522 61015958-61015958 30 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 Glycerin Residue (Salt) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.ปฤษณา สุ่นเทียน 1 ระยอง
5 61-1523 61015959-61015959 30 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 Glycerin Residue (Sludge) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.ปฤษณา สุ่นเทียน 1 ระยอง
6 61-1524 61015960-61015960 30 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 Glycerin Residue (liquid) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.ปฤษณา สุ่นเทียน 1 ระยอง
7 61-1525 61015961-61015970 31 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางจิราพร สวยสม 10 นครราชสีมา
8 61-1526 61015971-61016036 31 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางจิราพร สวยสม 66 สกลนคร
9 61-1528 61016039-61016041 30 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พะเยา
10 61-1529 61016042-61016044 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 5 มีนาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พะเยา
11 61-1530 61016045-61016047 30 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พะเยา
12 61-1531 61016048-61016050 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 5 มีนาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พะเยา
13 61-1532 61016051-61016053 30 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พะเยา
14 61-1533 61016054-61016056 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 5 มีนาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พะเยา
15 61-1534 61016057-61016059 30 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พะเยา
16 61-1535 61016060-61016062 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 5 มีนาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พะเยา
17 61-1536 61016063-61016065 30 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พะเยา
18 61-1537 61016066-61016068 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พะเยา
19 61-1538 61016069-61016071 30 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พะเยา
20 61-1539 61016072-61016074 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พะเยา
21 61-1540 61016075-61016077 30 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พะเยา
22 61-1541 61016078-61016080 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 5 มีนาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พะเยา
23 61-1542 61016081-61016083 30 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 น่าน
24 61-1543 61016084-61016086 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 28 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 น่าน
25 61-1544 61016087-61016089 30 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 แพร่
26 61-1545 61016090-61016092 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 แพร่
27 61-1546 61016093-61016095 30 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 แพร่
28 61-1547 61016096-61016098 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 แพร่
29 61-1548 61016099-61016101 30 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 แพร่
30 61-1549 61016102-61016104 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 แพร่
31 61-1550 61016105-61016105 30 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายอมรชัย นิธิชนันต์ 1 นครราชสีมา
32 61-1551 61016106-61016106 7 กุมภาพันธ์ 2561 26 มกราคม 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561 29 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายอมรชัย นิธิชนันต์ 1 นครราชสีมา
33 61-1552 61016107-61016110 30 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายชาติชาย ประสาระวัน 4 อำนาจเจริญ
34 61-1553 61016111-61016111 30 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.ชนิดา งามเงิน 1 สุราษฎร์ธานี
35 61-1554 61016112-61016154 7 กุมภาพันธ์ 2561 29 มกราคม 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 43 หนองบัวลำภู
36 61-1555 61016155-61016197 7 กุมภาพันธ์ 2561 29 มกราคม 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 43 หนองบัวลำภู
37 61-1556 61016198-61016240 29 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561 5 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 43 หนองบัวลำภู
38 61-1557 61016241-61016283 29 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561 13 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 43 หนองบัวลำภู
39 61-1558 61016284-61016341 29 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561 26 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 58 หนองบัวลำภู
40 61-1559 61016342-61016343 7 กุมภาพันธ์ 2561 29 มกราคม 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561 30 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายไพฑูรย์ กรุงวงศ์ 2 กรุงเทพฯ
41 61-1560 61016344-61016349 29 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายชนสรณ์ โตชนาการ 6 กรุงเทพฯ
42 61-1561 61016350-61016367 29 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561 22 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวิวัฒน์ สวยสม 18 สิงห์บุรี
43 61-1562 61016368-61016376 29 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561 23 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวิวัฒน์ สวยสม 9 สิงห์บุรี
44 61-1563 61016377-61016379 30 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 3 เมษายน 2561 น้ำหมักชีวภาพ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน บริษัท ซิมพลี เนเจอรัล ( ไทยแลนด์ ) จำกัด 3 ชลบุรี
45 61-1564 61016380-61016382 31 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน บริษัท ซิมพลี เนเจอรัล ( ไทยแลนด์ ) จำกัด 3 ชลบุรี
46 61-1565 61016383-61016384 31 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายวิชัย เรืองรัศมีโรจน์ 2 ชลบุรี
47 61-1566 61016385-61016386 30 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายวิชัย เรืองรัศมีโรจน์ 2 ชลบุรี
48 61-1567 61016387-61016387 31 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 ถ่าน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.วัชราภรณ์ ศรีพอ 1 กาฬสินธุ์
49 61-1568 61016388-61016390 31 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ขอนแก่น
50 61-1569 61016391-61016393 30 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 26 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ขอนแก่น
51 61-1570 61016394-61016396 31 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ขอนแก่น

Total : 2923 Records. Page 28 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved