รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
**- กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน-**
1 61-2404 61023029-61023029 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 18 พฤษภาคม 2561 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายอาทิตย์ ประวิทย์ 1 นครปฐม
2 61-2405 61023030-61023049 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561 พืช กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.กัญจนรัตน์ ลชิตาวงศ์ 20 ปทุมธานี
3 61-2418 61023202-61023202 17 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561 7 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายวราวุฒิ เหลืองอร่าม 1 ลพบุรี
4 61-2430 61023414-61023414 19 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561 18 พฤษภาคม 2561 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายนพศักดิ์ จันทร์ยิ้ม 1 นครราชสีมา
5 61-2419 61023203-61023203 17 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561 18 พฤษภาคม 2561 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.บัวกัน วาจาสัตย์ 1 ยโสธร
6 61-2435 61023496-61023498 19 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครศรีธรรมราช
7 61-2437 61023502-61023504 19 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครศรีธรรมราช
8 61-2439 61023508-61023510 19 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พังงา
9 61-2472 61024038-61024040 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 20 มิถุนายน 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 น่าน
10 61-2474 61024044-61024046 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 21 มิถุนายน 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 น่าน
11 61-2373 61022811-61022813 9 เมษายน 2561 9 เมษายน 2561 9 เมษายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ศรีสะเกษ
12 61-2375 61022817-61022819 9 เมษายน 2561 9 เมษายน 2561 9 เมษายน 2561 20 มิถุนายน 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ศรีสะเกษ
13 61-2377 61022823-61022825 9 เมษายน 2561 9 เมษายน 2561 9 เมษายน 2561 20 มิถุนายน 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ศรีสะเกษ
14 61-2365 61022787-61022789 9 เมษายน 2561 9 เมษายน 2561 9 เมษายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครพนม
15 61-2367 61022793-61022795 9 เมษายน 2561 9 เมษายน 2561 9 เมษายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครพนม
16 61-2369 61022799-61022801 9 เมษายน 2561 9 เมษายน 2561 9 เมษายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครพนม
17 61-2382 61022834-61022863 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 3 กันยายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.ทัศพร เขื่อนเพชร 30 พิจิตร
18 61-2383 61022864-61022864 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 21 พฤษภาคม 2561 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางพิมพ์วิภา คล่องการเขียน 1 ราชบุรี
19 61-2387 61022901-61022930 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 3 กรกฎาคม 2561 พืช กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.ทัศพร เขื่อนเพชร 30 พิจิตร
20 61-2389 61022961-61022990 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 4 กรกฎาคม 2561 พืช กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.ทัศพร เขื่อนเพชร 30 พิจิตร
21 61-2390 61022991-61022991 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 15 พฤษภาคม 2561 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.ดวงใจ วัยเจริญ 1 ฉะเชิงเทรา
22 61-2398 61023013-61023015 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 20 มิถุนายน 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สกลนคร
23 61-2400 61023019-61023021 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 20 มิถุนายน 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สกลนคร
24 61-2392 61022995-61022997 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สกลนคร
25 61-2394 61023001-61023003 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สกลนคร
26 61-2396 61023007-61023009 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สกลนคร
27 61-2402 61023025-61023027 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 20 มิถุนายน 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สกลนคร
28 61-3070 61030721-61030739 15 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 1 ตุลาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 19 กาฬสินธุ์
29 61-3131 61032095-61032100 26 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 5 กรกฎาคม 2561 สารละลายเหลือทิ้งจาก OM กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.กัญจนรัตน์ ลชิตาวงศ์ 6 ปทุมธานี
30 61-3009 61030423-61030425 14 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 28 สิงหาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สกลนคร
31 61-3013 61030435-61030437 14 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 28 สิงหาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 หนองบัวลำภู
32 61-3001 61030399-61030401 14 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กระบี่
33 61-3003 61030405-61030407 14 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 28 สิงหาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 อุดรธานี
34 61-3024 61030515-61030515 14 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 สารฝนหลวงเกลือแป้ง แบบ4/2 กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคกลาง จ.นครสวรรค์ 1 นครสวรรค์
35 61-3026 61030517-61030532 14 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 27 กันยายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 16 เพชรบูรณ์
36 61-3015 61030441-61030443 14 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 28 สิงหาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 หนองบัวลำภู
37 61-2871 61029088-61029125 5 มิถุนายน 2561 5 มิถุนายน 2561 5 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 38 สระบุรี
38 61-2974 61030217-61030219 12 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 28 สิงหาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กรุงเทพฯ
39 61-2984 61030247-61030249 12 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 28 สิงหาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ชัยนาท
40 61-2986 61030253-61030255 12 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 28 สิงหาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ชัยนาท
41 61-2952 61030059-61030059 12 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 3 กันยายน 2561 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.วรินทร สุริยนต์ 1 เชียงราย
42 61-2446 61023729-61023731 20 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครสวรรค์
43 61-2448 61023735-61023737 20 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครสวรรค์
44 61-2450 61023741-61023743 20 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครสวรรค์
45 61-2837 61028455-61028457 25 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สุราษฎร์ธานี
46 61-2840 61028479-61028481 25 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 แพร่
47 61-2842 61028514-61028545 28 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561 7 พฤศจิกายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 32 ฉะเชิงเทรา
48 61-2882 61029223-61029225 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 16 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ร้อยเอ็ด
49 61-2894 61029259-61029261 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 28 สิงหาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ศรีสะเกษ
50 61-2898 61029271-61029273 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 28 สิงหาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครพนม
51 61-2900 61029277-61029279 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 28 สิงหาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครพนม

Total : 2924 Records. Page 28 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved