รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 61-1467 61015331-61015333 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 2 มีนาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
2 61-1468 61015334-61015336 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
3 61-1469 61015337-61015339 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 21 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
4 61-1470 61015340-61015342 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
5 61-1471 61015343-61015345 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 5 มีนาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
6 61-1472 61015346-61015348 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
7 61-1473 61015349-61015351 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 28 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
8 61-1474 61015352-61015354 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
9 61-1475 61015355-61015357 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 5 มีนาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
10 61-1476 61015358-61015381 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 19 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ 24 นครราชสีมา
11 61-1477 61015382-61015453 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ 72 นครราชสีมา
12 61-1478 61015454-61015497 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 4 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายเมธา ศรีทองคำ 44 เลย
13 61-1481 61015586-61015645 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 5 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายภาสกร กาวิชัย 60 น่าน
14 61-1482 61015646-61015705 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 5 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายภาสกร กาวิชัย 60 น่าน
15 61-1483 61015706-61015734 24 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายปรีชา โหนแหยม 29 จันทบุรี
16 61-1484 61015735-61015735 2 กุมภาพันธ์ 2561 23 มกราคม 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 1 นครราชสีมา
17 61-1485 61015736-61015745 2 กุมภาพันธ์ 2561 23 มกราคม 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 10 นครราชสีมา
18 61-1486 61015746-61015746 2 กุมภาพันธ์ 2561 23 มกราคม 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 1 กระบี่
19 61-1487 61015747-61015747 2 กุมภาพันธ์ 2561 23 มกราคม 2561 9 พฤษภาคม 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 1 นครราชสีมา
20 61-1488 61015748-61015748 2 กุมภาพันธ์ 2561 23 มกราคม 2561 9 พฤษภาคม 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 1 นครราชสีมา
21 61-1489 61015749-61015749 2 กุมภาพันธ์ 2561 23 มกราคม 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 1 นครราชสีมา
22 61-1490 61015750-61015750 2 กุมภาพันธ์ 2561 23 มกราคม 2561 9 พฤษภาคม 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 1 นครราชสีมา
23 61-1491 61015751-61015751 2 กุมภาพันธ์ 2561 23 มกราคม 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 1 นครราชสีมา
24 61-1492 61015752-61015752 2 กุมภาพันธ์ 2561 23 มกราคม 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 1 นครราชสีมา
25 61-1493 61015753-61015753 2 กุมภาพันธ์ 2561 23 มกราคม 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 1 กรุงเทพฯ
26 61-1494 61015754-61015754 30 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายนิพนธ์ อยู่สุข 1 ประจวบคีรีขันธ์
27 61-1495 61015755-61015756 30 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางแฉล้ม พริ้มจรัส 2 สุราษฎร์ธานี
28 61-1496 61015757-61015759 30 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สุราษฎร์ธานี
29 61-1497 61015760-61015762 24 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 27 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สุราษฎร์ธานี
30 61-1498 61015763-61015765 30 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พังงา
31 61-1499 61015766-61015768 24 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 27 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พังงา
32 61-1500 61015769-61015771 30 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ตาก
33 61-1501 61015772-61015774 24 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 27 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ตาก
34 61-1502 61015775-61015777 30 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ตาก
35 61-1503 61015778-61015780 24 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 30 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ตาก
36 61-1504 61015781-61015804 24 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 30 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พิมพ์ธิดา เรืองไพศาล 24 นครราชสีมา
37 61-1505 61015805-61015805 24 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 5 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางนวลจันทร์ ชะบา 1 เชียงใหม่
38 61-1506 61015806-61015806 24 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 27 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางนวลจันทร์ ชะบา 1 นครราชสีมา
39 61-1507 61015807-61015807 30 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 lime mud กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางรุจิสา บุญประสิทธิ์พร 1 ราชบุรี
40 61-1508 61015808-61015808 25 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561 lime mud กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางรุจิสา บุญประสิทธิ์พร 1 ราชบุรี
41 61-1509 61015809-61015813 30 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.นฤมล ป้อมสา 5 ราชบุรี
42 61-1510 61015814-61015821 30 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 ปูนมาร์ล กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.นฤมล ป้อมสา 8 เพชรบุรี
43 61-1511 61015822-61015822 30 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.นฤมล ป้อมสา 1 เพชรบุรี
44 61-1512 61015823-61015832 30 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.นฤมล ป้อมสา 10 ประจวบคีรีขันธ์
45 61-1513 61015833-61015834 30 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.นฤมล ป้อมสา 2 กาญจนบุรี
46 61-1514 61015835-61015835 30 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายไวทย์ มั่งเรืองสกุล 1 เพชรบุรี
47 61-1515 61015836-61015836 25 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายไวทย์ มั่งเรืองสกุล 1 เพชรบุรี
48 61-1516 61015837-61015839 2 กุมภาพันธ์ 2561 25 มกราคม 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายเมฆ สิงห์สุทธิ์ 3 อุบลราชธานี
49 61-1517 61015840-61015841 2 กุมภาพันธ์ 2561 25 มกราคม 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 31 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายวีราวัฒน์ คลังบุญเสริม 2 สระแก้ว
50 61-1518 61015842-61015842 25 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 2 พฤษภาคม 2561 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 1 กรุงเทพฯ
51 61-1519 61015843-61015846 25 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 14 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 4 นครราชสีมา

Total : 2924 Records. Page 27 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved