รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 61-1417 61014817-61014828 18 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 14 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายวิวัฒน์ สวยสม 12 นครราชสีมา
2 61-1418 61014829-61014831 19 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ศรีสะเกษ
3 61-1419 61014832-61014834 18 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 6 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ศรีสะเกษ
4 61-1420 61014835-61014837 19 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ศรีสะเกษ
5 61-1421 61014838-61014840 18 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 21 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ศรีสะเกษ
6 61-1422 61014841-61014843 19 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ศรีสะเกษ
7 61-1423 61014844-61014846 18 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 21 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ศรีสะเกษ
8 61-1424 61014847-61014849 19 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ศรีสะเกษ
9 61-1425 61014850-61014852 18 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 21 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ศรีสะเกษ
10 61-1426 61014853-61014865 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 12 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.จารุวรรณ ศรีฟ้า 13 สระแก้ว
11 61-1427 61014866-61014868 22 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ระยอง
12 61-1428 61014869-61014871 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 6 มีนาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ระยอง
13 61-1429 61014872-61014892 22 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.พนิดา ปรีเปรมโมทย์ 21 นครราชสีมา
14 61-1430 61014893-61014917 22 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 2 เมษายน 2561 ปูนมาร์ล กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายโชตินันท์ เที่ยงสายสกุล 25 ฉะเชิงเทรา
15 61-1431 61014918-61014931 1 กุมภาพันธ์ 2561 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 29 มีนาคม 2561 เครื่องปั้นดินเผา กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน น.ส.สุภลักษณ์ พฆันกุล 14 สงขลา
16 61-1432 61014932-61014945 30 ธันวาคม 2985 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 เครื่องปั้นดินเผา กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน น.ส.สุภลักษณ์ พฆันกุล 14 สงขลา
17 61-1433 61014946-61014959 30 ธันวาคม 2985 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 เครื่องปั้นดินเผา กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน น.ส.สุภลักษณ์ พฆันกุล 14 สงขลา
18 61-1434 61014960-61014973 30 ธันวาคม 2985 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 เครื่องปั้นดินเผา กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน น.ส.สุภลักษณ์ พฆันกุล 14 สงขลา
19 61-1435 61014974-61014987 30 ธันวาคม 2985 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 เครื่องปั้นดินเผา กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน น.ส.สุภลักษณ์ พฆันกุล 14 สงขลา
20 61-1436 61014988-61014988 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.สิรภัทร วีระถาวร 1 กรุงเทพฯ
21 61-1437 61014989-61014989 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.สิรภัทร วีระถาวร 1 กรุงเทพฯ
22 61-1438 61014990-61014990 22 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 2 เมษายน 2561 Fly ash กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.หทัยชนก เรียงสันเทียะ 1 ปราจีนบุรี
23 61-1439 61014991-61015050 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 14 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 60 ขอนแก่น
24 61-1440 61015051-61015081 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561 4 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 31 ขอนแก่น
25 61-1441 61015082-61015112 29 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 31 ขอนแก่น
26 61-1442 61015113-61015143 29 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561 9 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 31 ขอนแก่น
27 61-1443 61015144-61015174 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561 9 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 31 ขอนแก่น
28 61-1444 61015175-61015175 22 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 2 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสมศักดิ์ สัจจาพันธ์ 1 ประจวบคีรีขันธ์
29 61-1445 61015176-61015196 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 6 กุมภาพันธ์ 2561 1 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.รติกร ณ ลำปาง 21 ตาก
30 61-1446 61015197-61015226 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 30 ขอนแก่น
31 61-1447 61015227-61015256 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 30 ขอนแก่น
32 61-1448 61015257-61015260 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.จุฑามาศ ไกรเพิ่ม 4 กรุงเทพฯ
33 61-1449 61015261-61015264 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 3 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.จุฑามาศ ไกรเพิ่ม 4 กรุงเทพฯ
34 61-1450 61015265-61015274 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 2 เมษายน 2561 วัตถุดิบผสม กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน คุณอิสระ พรหมเดชบุญ 10 ร้อยเอ็ด
35 61-1451 61015275-61015284 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 2 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน คุณอิสระ พรหมเดชบุญ 10 ร้อยเอ็ด
36 61-1452 61015285-61015294 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 2 เมษายน 2561 วัตถุดิบขยะอินทรีย์อบแห้ง กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน คุณอิสระ พรหมเดชบุญ 10 ร้อยเอ็ด
37 61-1453 61015295-61015295 23 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 2 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายนพดล กระดาษทอง 1 กำแพงเพชร
38 61-1454 61015296-61015296 23 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 2 เมษายน 2561 มูลไส้เดือนดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางสิมพาลี ภู่ทอง 1 กำแพงเพชร
39 61-1455 61015297-61015297 2 กุมภาพันธ์ 2561 22 มกราคม 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.กิตติมา วงศ์ษา 1 ศรีสะเกษ
40 61-1456 61015298-61015300 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
41 61-1457 61015301-61015303 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 21 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
42 61-1458 61015304-61015306 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
43 61-1459 61015307-61015309 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 21 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
44 61-1460 61015310-61015312 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
45 61-1461 61015313-61015315 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 21 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
46 61-1462 61015316-61015318 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
47 61-1463 61015319-61015321 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 5 มีนาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
48 61-1464 61015322-61015324 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
49 61-1465 61015325-61015327 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 6 มีนาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
50 61-1466 61015328-61015330 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
51 61-1467 61015331-61015333 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 2 มีนาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา

Total : 2924 Records. Page 26 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved