รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 61-1367 61013970-61013977 10 มกราคม 2561 10 มกราคม 2561 10 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 8 เพชรบูรณ์
2 61-1368 61013978-61013985 10 มกราคม 2561 10 มกราคม 2561 10 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 8 เพชรบูรณ์
3 61-1369 61013986-61013986 12 มกราคม 2561 11 มกราคม 2561 11 มกราคม 2561 28 มีนาคม 2561 สารปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายนรากร ไชยลา 1 ระยอง
4 61-1370 61013987-61013987 11 มกราคม 2561 11 มกราคม 2561 11 มกราคม 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์เม็ด ตรา : สดชื่น กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายพีรเศรษฐ์ เขตประเสริฐกุล 1 กาญจนบุรี
5 61-1371 61013988-61013988 15 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 28 มีนาคม 2561 กากตะกอนจากระบบบำบัด กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน บ.วีพีกรีนเทค จำกัด (คุณศุภากร แจ่มแจ้ง) 1 ระยอง
6 61-1372 61013989-61013989 12 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 31 มกราคม 2561 กากตะกอนจากระบบบำบัด กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน บ.วีพีกรีนเทค จำกัด (คุณศุภากร แจ่มแจ้ง) 1 ระยอง
7 61-1373 61013990-61013990 15 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 28 มีนาคม 2561 กากตะกอนชีวภาพ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน บ.วีพีกรีนเทค จำกัด (คุณศุภากร แจ่มแจ้ง) 1 ชลบุรี
8 61-1374 61013991-61013991 12 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 31 มกราคม 2561 กากตะกอนชีวภาพ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน บ.วีพีกรีนเทค จำกัด (คุณศุภากร แจ่มแจ้ง) 1 ชลบุรี
9 61-1375 61013992-61014033 12 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 7 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 42 เลย
10 61-1376 61014034-61014093 12 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 2 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายภาสกร กาวิชัย 60 น่าน
11 61-1377 61014094-61014147 12 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 6 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายภาสกร กาวิชัย 54 น่าน
12 61-1378 61014148-61014207 12 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 7 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายภาสกร กาวิชัย 60 น่าน
13 61-1379 61014208-61014261 12 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 7 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายภาสกร กาวิชัย 54 น่าน
14 61-1380 61014262-61014321 12 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 13 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายภาสกร กาวิชัย 60 น่าน
15 61-1381 61014322-61014375 12 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 17 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายภาสกร กาวิชัย 54 น่าน
16 61-1382 61014376-61014391 12 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ประไพพิศ ศรีมาวงษ์ 16 กรุงเทพฯ
17 61-1383 61014392-61014410 16 มกราคม 2561 15 มกราคม 2561 15 มกราคม 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.ฎานุภา อยู่อุ่นพะเนา 19 นครราชสีมา
18 61-1384 61014411-61014470 15 มกราคม 2561 15 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 2 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ฎานุภา อยู่อุ่นพะเนา 60 นครราชสีมา
19 61-1385 61014471-61014494 16 มกราคม 2561 15 มกราคม 2561 15 มกราคม 2561 28 มีนาคม 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายเจษฎา สาระ 24 ตราด
20 61-1386 61014495-61014527 16 มกราคม 2561 15 มกราคม 2561 15 มกราคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 ปูนมาร์ล กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายเจษฎา สาระ 33 ตราด
21 61-1387 61014528-61014529 24 มกราคม 2561 15 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายสุรสิทธิ์ เชื้อประทุม 2 นครศรีธรรมราช
22 61-1388 61014530-61014531 16 มกราคม 2561 15 มกราคม 2561 15 มกราคม 2561 28 มีนาคม 2561 ปูนมาร์ล กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ 2 ปราจีนบุรี
23 61-1389 61014532-61014532 16 มกราคม 2561 15 มกราคม 2561 15 มกราคม 2561 28 มีนาคม 2561 กากตะกอนจากระบบบำบัดชีวภาพ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.หทัยชนก เรียงสันเทียะ 1 กระบี่
24 61-1390 61014533-61014538 16 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561 2 เมษายน 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.วรรณพร พลแสง 6 นครสวรรค์
25 61-1391 61014539-61014539 16 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561 2 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางแฉล้ม พริ้มจรัส 1 กระบี่
26 61-1392 61014540-61014540 16 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561 2 เมษายน 2561 น้ำหมักชีวภาพ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายนันทภพ ชลเขตต์ 1 ชุมพร
27 61-1393 61014541-61014543 17 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
28 61-1394 61014544-61014546 16 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561 8 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กระบี่
29 61-1395 61014547-61014549 17 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
30 61-1396 61014550-61014552 16 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561 6 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
31 61-1397 61014553-61014555 17 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
32 61-1398 61014556-61014558 16 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561 6 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
33 61-1399 61014559-61014561 17 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ลำพูน
34 61-1400 61014562-61014564 16 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561 6 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
35 61-1401 61014565-61014567 17 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
36 61-1402 61014568-61014570 16 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561 2 มีนาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
37 61-1403 61014571-61014572 17 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561 2 เมษายน 2561 น้ำหมักชีวภาพ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน คุณฉัตรชัย ค้างาม (ปลัดอำเภอปราณบุรี) 2 ประจวบคีรีขันธ์
38 61-1404 61014573-61014576 17 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 2 เมษายน 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายวิญญู เจ็กชื่น 4 พิจิตร
39 61-1405 61014577-61014577 17 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 31 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายฉัตรชัย ค้างาม (ปลัดอำเภอปราณบุรี) 1 ประจวบคีรีขันธ์
40 61-1406 61014578-61014579 17 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยน้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายฉัตรชัย ค้างาม (ปลัดอำเภอปราณบุรี) 2 ประจวบคีรีขันธ์
41 61-1407 61014580-61014580 17 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายฉัตรชัย ค้างาม (ปลัดอำเภอปราณบุรี) 1 ประจวบคีรีขันธ์
42 61-1408 61014581-61014625 17 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 14 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายภาสกร กาวิชัย 45 น่าน
43 61-1409 61014626-61014670 17 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 14 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายภาสกร กาวิชัย 45 น่าน
44 61-1410 61014671-61014672 24 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ปภาวี สุขพิทักษ์ 2 หนองบัวลำภู
45 61-1411 61014673-61014684 17 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 1 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวิวัฒน์ สวยสม 12 นครราชสีมา
46 61-1412 61014685-61014696 17 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายวิวัฒน์ สวยสม 12 นครราชสีมา
47 61-1413 61014697-61014708 17 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายวิวัฒน์ สวยสม 12 นครราชสีมา
48 61-1414 61014709-61014744 18 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 12 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายณัฐพงศ์ นิลคุปต์ 36 สระบุรี
49 61-1415 61014745-61014780 18 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายณัฐพงศ์ นิลคุปต์ 36 สระบุรี
50 61-1416 61014781-61014816 18 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561 21 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายณัฐพงศ์ นิลคุปต์ 36 สระบุรี
51 61-1417 61014817-61014828 18 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 14 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายวิวัฒน์ สวยสม 12 นครราชสีมา

Total : 2924 Records. Page 25 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved