รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
**- กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน-**
1 61-1130 61012198-61012200 18 ธันวาคม 2560 18 ธันวาคม 2560 18 ธันวาคม 2560 9 มีนาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 อุดรธานี
2 61-1126 61012186-61012188 18 ธันวาคม 2560 18 ธันวาคม 2560 18 ธันวาคม 2560 16 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 มหาสารคาม
3 61-1132 61012204-61012206 18 ธันวาคม 2560 18 ธันวาคม 2560 18 ธันวาคม 2560 9 มีนาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 อุดรธานี
4 61-1150 61012349-61012351 20 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 16 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 น่าน
5 61-1169 61012528-61012536 22 ธันวาคม 2560 22 ธันวาคม 2560 3 มกราคม 2561 13 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายวันชัย วงษา 9 สุพรรณบุรี
6 61-1142 61012271-61012273 19 ธันวาคม 2560 19 ธันวาคม 2560 19 ธันวาคม 2560 9 มีนาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 น่าน
7 61-1144 61012277-61012279 19 ธันวาคม 2560 19 ธันวาคม 2560 27 ธันวาคม 2560 25 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน บริษัท นครไชยศรีอุตสาหกรรม จำกัด 3 นครปฐม
8 61-1155 61012392-61012394 20 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 16 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครนายก
9 61-1156 61012395-61012413 20 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 31 มกราคม 2561 วัสดุอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.กัญจนรัตน์ ลชิตาวงศ์ 19 สิงห์บุรี
10 61-1089 61012086-61012088 14 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 23 มกราคม 2561 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 2249, 2251 3 นครราชสีมา
11 61-1090 61012089-61012089 14 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 23 มกราคม 2561 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.รณิษฐา เพชรณรงค์ 1 นครสวรรค์
12 61-1094 61012094-61012096 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 21 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
13 61-1096 61012100-61012102 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 21 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
14 61-1098 61012106-61012108 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 22 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
15 61-1085 61012077-61012077 14 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 12 มกราคม 2561 กากตะกอนท้ายบ่อ Tepb กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.เยาวภา บุญก่อเกื้อ 1 ชลบุรี
16 61-1086 61012078-61012078 14 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 23 มกราคม 2561 น้ำเข้าสวน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.เยาวภา บุญก่อเกื้อ 1 ชลบุรี
17 61-1102 61012118-61012120 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 22 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
18 61-1116 61012158-61012158 18 ธันวาคม 2560 18 ธันวาคม 2560 18 ธันวาคม 2560 23 มกราคม 2561 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายทำนอง ศุกรเสพย์ 1 อ่างทอง
19 61-1118 61012162-61012164 18 ธันวาคม 2560 18 ธันวาคม 2560 18 ธันวาคม 2560 2 มีนาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 มหาสารคาม
20 61-1120 61012168-61012170 18 ธันวาคม 2560 18 ธันวาคม 2560 18 ธันวาคม 2560 2 มีนาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 มหาสารคาม
21 61-1100 61012112-61012114 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 21 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
22 61-1104 61012124-61012126 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 16 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
23 61-1106 61012130-61012132 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 22 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
24 61-1108 61012136-61012138 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 16 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
25 61-1112 61012148-61012150 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 16 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
26 61-1122 61012174-61012176 18 ธันวาคม 2560 18 ธันวาคม 2560 18 ธันวาคม 2560 2 มีนาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 มหาสารคาม
27 61-1110 61012142-61012144 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 16 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
28 61-1114 61012154-61012156 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 22 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
29 61-1177 61012582-61012584 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 16 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ระนอง
30 61-1188 61012805-61012806 28 ธันวาคม 2560 28 ธันวาคม 2560 5 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.พรทิพย์ นามพระจันทร์ 2 ปราจีนบุรี
31 61-1160 61012426-61012426 20 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 12 มกราคม 2561 ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.วิจิตตรา คำเสมอ 1 ลพบุรี
32 61-1157 61012414-61012422 20 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 25 มกราคม 2561 วัสดุอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.กัญจนรัตน์ ลชิตาวงศ์ 9 ปทุมธานี
33 61-1201 61013040-61013041 3 มกราคม 2561 3 มกราคม 2561 3 มกราคม 2561 24 มีนาคม 2561 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายประภัสสร ทรัพย์นิยม 2 นครราชสีมา
34 61-1205 61013058-61013060 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กรุงเทพฯ
35 61-1158 61012423-61012424 20 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 21 มีนาคม 2561 วัสดุอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.กัญจนรัตน์ ลชิตาวงศ์ 2 กรุงเทพฯ
36 61-1172 61012539-61012539 25 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 13 มีนาคม 2561 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายวิวัฒน์ สวยสม 1 ชุมพร
37 61-1181 61012594-61012596 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 9 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สุราษฎร์ธานี
38 61-1179 61012588-61012590 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 16 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สุราษฎร์ธานี
39 61-1213 61013082-61013084 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นนทบุรี
40 61-1224 61013120-61013122 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 อุทัยธานี
41 61-1234 61013150-61013152 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สุโขทัย
42 61-1209 61013070-61013072 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กรุงเทพฯ
43 61-1226 61013126-61013128 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครสวรรค์
44 61-1228 61013132-61013134 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สุโขทัย
45 61-1230 61013138-61013140 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สุโขทัย
46 61-1232 61013144-61013146 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สุโขทัย
47 61-1207 61013064-61013066 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 2 มีนาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กรุงเทพฯ
48 61-1211 61013076-61013078 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 2 มีนาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กรุงเทพฯ
49 61-1215 61013088-61013090 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นนทบุรี
50 61-1217 61013094-61013096 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นนทบุรี
51 61-1219 61013100-61013102 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 อ่างทอง

Total : 2924 Records. Page 22 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved