รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 61-1157 61012414-61012422 20 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 25 มกราคม 2561 วัสดุอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.กัญจนรัตน์ ลชิตาวงศ์ 9 ปทุมธานี
2 61-1158 61012423-61012424 20 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 21 มีนาคม 2561 วัสดุอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.กัญจนรัตน์ ลชิตาวงศ์ 2 กรุงเทพฯ
3 61-1160 61012426-61012426 20 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 12 มกราคม 2561 ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.วิจิตตรา คำเสมอ 1 ลพบุรี
4 61-1161 61012427-61012447 21 ธันวาคม 2560 21 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 24 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางแฉล้ม พริ้มจรัส 21 สุราษฎร์ธานี
5 61-1163 61012451-61012451 21 ธันวาคม 2560 21 ธันวาคม 2560 27 ธันวาคม 2560 8 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.จุฑามาศ เชยจิตร 1 นครสวรรค์
6 61-1164 61012452-61012454 21 ธันวาคม 2560 21 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 20 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ดารารัตน์ โฮตาก้า 3 หนองคาย
7 61-1165 61012455-61012490 25 ธันวาคม 2560 21 ธันวาคม 2560 21 ธันวาคม 2560 24 มกราคม 2561 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางพิกุล เกตุชาญวิทย์ 36 กรุงเทพฯ
8 61-1166 61012491-61012517 25 ธันวาคม 2560 22 ธันวาคม 2560 22 ธันวาคม 2560 24 มกราคม 2561 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางจันจิรา แสงสีเหลือง 27 กาญจนบุรี
9 61-1168 61012519-61012527 22 ธันวาคม 2560 22 ธันวาคม 2560 3 มกราคม 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวันชัย วงษา 9 สุพรรณบุรี
10 61-1169 61012528-61012536 22 ธันวาคม 2560 22 ธันวาคม 2560 3 มกราคม 2561 13 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายวันชัย วงษา 9 สุพรรณบุรี
11 61-1172 61012539-61012539 25 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 13 มีนาคม 2561 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายวิวัฒน์ สวยสม 1 ชุมพร
12 61-1174 61012541-61012576 26 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 2 กุมภาพันธ์ 2561 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางจันจิรา แสงสีเหลือง 36 กาญจนบุรี
13 61-1175 61012577-61012578 25 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 28 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.พรรณนิชชา น้อยเจริญ 2 นครสวรรค์
14 61-1176 61012579-61012581 29 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 21 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ระนอง
15 61-1177 61012582-61012584 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 16 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ระนอง
16 61-1178 61012585-61012587 29 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 21 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สุราษฎร์ธานี
17 61-1179 61012588-61012590 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 16 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สุราษฎร์ธานี
18 61-1180 61012591-61012593 29 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 21 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สุราษฎร์ธานี
19 61-1181 61012594-61012596 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 9 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สุราษฎร์ธานี
20 61-1182 61012597-61012686 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ประไพพิศ ศรีมาวงษ์ 90 นครพนม
21 61-1183 61012687-61012744 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ประไพพิศ ศรีมาวงษ์ 58 เพชรบูรณ์
22 61-1184 61012745-61012781 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ประไพพิศ ศรีมาวงษ์ 37 น่าน
23 61-1185 61012782-61012802 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 21 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พนิดา ปรีเปรมโมทย์ 21 นครราชสีมา
24 61-1186 61012803-61012803 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 3 มกราคม 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางจันจิรา แสงสีเหลือง 1 กาญจนบุรี
25 61-1187 61012804-61012804 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 3 มกราคม 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นางจันจิรา แสงสีเหลือง 1 กาญจนบุรี
26 61-1188 61012805-61012806 28 ธันวาคม 2560 28 ธันวาคม 2560 5 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.พรทิพย์ นามพระจันทร์ 2 ปราจีนบุรี
27 61-1189 61012807-61012808 28 ธันวาคม 2560 28 ธันวาคม 2560 5 มกราคม 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พรทิพย์ นามพระจันทร์ 2 ปราจีนบุรี
28 61-1190 61012809-61012812 8 มกราคม 2561 28 ธันวาคม 2560 28 ธันวาคม 2560 8 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.จุฑามาศ ไกรเพิ่ม 4 กรุงเทพฯ
29 61-1191 61012813-61012816 8 มกราคม 2561 28 ธันวาคม 2560 28 ธันวาคม 2560 8 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.จุฑามาศ ไกรเพิ่ม 4 กรุงเทพฯ
30 61-1194 61012860-61012898 16 มีนาคม 2561 16 มีนาคม 2561 5 มกราคม 2561 16 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางแฉล้ม พริ้มจรัส 39 สุพรรณบุรี
31 61-1195 61012899-61012900 12 มกราคม 2561 3 มกราคม 2561 11 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายดนุ พรหมมินทร์ 2 ลพบุรี
32 61-1196 61012901-61012908 4 มกราคม 2561 3 มกราคม 2561 3 มกราคม 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางสาวจารุภรณ์ โตะแสง 8 กรุงเทพฯ
33 61-1197 61012909-61012909 12 มกราคม 2561 3 มกราคม 2561 11 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายอุทิศ เพียรรัตน์พิมล 1 นครราชสีมา
34 61-1198 61012910-61012964 4 มกราคม 2561 3 มกราคม 2561 3 มกราคม 2561 3 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางสาวธนัชชา ติ๊บลังกา 55 ตาก
35 61-1199 61012965-61013038 4 มกราคม 2561 3 มกราคม 2561 3 มกราคม 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรเชษฐ์ นาราภัทร์ 74 กรุงเทพฯ
36 61-1200 61013039-61013039 12 มกราคม 2561 3 มกราคม 2561 11 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายประภัสสร ทรัพย์นิยม 1 นครราชสีมา
37 61-1201 61013040-61013041 3 มกราคม 2561 3 มกราคม 2561 3 มกราคม 2561 24 มีนาคม 2561 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายประภัสสร ทรัพย์นิยม 2 นครราชสีมา
38 61-1202 61013042-61013053 7 กุมภาพันธ์ 2561 4 มกราคม 2561 11 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ปราณ๊ จอมอุ่น 12 พัทลุง
39 61-1203 61013054-61013054 8 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสาโรช ดุรงค์กาญจน์ 1 ปราจีนบุรี
40 61-1204 61013055-61013057 8 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กรุงเทพฯ
41 61-1205 61013058-61013060 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กรุงเทพฯ
42 61-1206 61013061-61013063 8 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กรุงเทพฯ
43 61-1207 61013064-61013066 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 2 มีนาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กรุงเทพฯ
44 61-1208 61013067-61013069 8 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กรุงเทพฯ
45 61-1209 61013070-61013072 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กรุงเทพฯ
46 61-1210 61013073-61013075 8 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กรุงเทพฯ
47 61-1211 61013076-61013078 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 2 มีนาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กรุงเทพฯ
48 61-1212 61013079-61013081 8 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นนทบุรี
49 61-1213 61013082-61013084 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นนทบุรี
50 61-1214 61013085-61013087 8 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นนทบุรี
51 61-1215 61013088-61013090 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นนทบุรี

Total : 2924 Records. Page 21 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved