รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
**- พืช-**
1 61-2853 61028712-61028712 4 มิถุนายน 2561 31 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561 28 มิถุนายน 2561 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสมชาย เลิศอัศววิวัฒน์ 1 ชุมพร
2 61-1937 61019566-61019592 2 มีนาคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 28 มีนาคม 2561 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.ฎานุภา อยู่อุ่นพะเนา 27 นครราชสีมา
3 61-2076 61020944-61020967 16 มีนาคม 2561 15 มีนาคม 2561 15 มีนาคม 2561 30 พฤษภาคม 2561 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายจักรพันธ์ เภาสาคู 24 กระบี่
4 61-1996 61020133-61020159 13 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 30 พฤษภาคม 2561 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางจันจิรา แสงสีเหลือง 27 กาญจนบุรี
5 61-0079 61000985-61001039 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 21 มีนาคม 2561 พืช กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางจุฑารัตน์ ยิ้มฉลวย 55 เชียงใหม่
6 61-0081 61001095-61001149 15 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางจุฑารัตน์ ยิ้มฉลวย 55 เชียงใหม่
7 61-0088 61001173-61001198 15 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 6 ตุลาคม 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.วรรยา สุธรรมชัย 26 นครราชสีมา
8 61-0078 61000930-61000984 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 21 มีนาคม 2561 พืช กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางจุฑารัตน์ ยิ้มฉลวย 55 เชียงใหม่
9 61-0080 61001040-61001094 15 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางจุฑารัตน์ ยิ้มฉลวย 55 เชียงใหม่
10 61-0051 61000289-61000316 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางจุฑารัตน์ ยิ้มฉลวย 28 เชียงใหม่
11 61-0049 61000209-61000248 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางจุฑารัตน์ ยิ้มฉลวย 40 เชียงใหม่
12 61-0050 61000249-61000288 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 พืช กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางจุฑารัตน์ ยิ้มฉลวย 40 เชียงใหม่
13 61-0052 61000317-61000344 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560 พืช กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางจุฑารัตน์ ยิ้มฉลวย 28 เชียงใหม่
14 61-0259 61004157-61004157 5 กันยายน 2560 1 กันยายน 2560 1 กันยายน 2560 6 ตุลาคม 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.ฎานุภา อยู่อุ่นพะเนา 1 นครปฐม
15 61-0249 61004009-61004068 31 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.อิสริยา มีสิงห์ 60 ระยอง
16 61-0248 61003949-61004008 31 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.อิสริยา มีสิงห์ 60 ราชบุรี
17 61-0355 61004954-61004967 18 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 17 ตุลาคม 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.อิสริยา มีสิงห์ 14 ชุมพร
18 61-0356 61004968-61004980 18 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 2 พฤศจิกายน 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.ภรภัทร นพมาลัย 13 ลพบุรี
19 61-0324 61004742-61004768 14 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 17 ตุลาคม 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางจันจิรา แสงสีเหลือง 27 กาญจนบุรี
20 61-0284 61004438-61004455 8 กันยายน 2560 6 กันยายน 2560 6 กันยายน 2560 9 ตุลาคม 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.ปานิสรา ทองท้วม 18 สระแก้ว
21 61-0406 61005805-61005810 2 ตุลาคม 2560 28 กันยายน 2560 28 กันยายน 2560 2 พฤศจิกายน 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.ปานิสรา ทองท้วม 6 สระแก้ว
22 61-0429 61006175-61006186 7 ตุลาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 2 พฤศจิกายน 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.พิมพ์ธิดา เรืองไพศาล 12 กรุงเทพฯ
23 61-0451 61006425-61006433 9 ตุลาคม 2560 6 ตุลาคม 2560 6 ตุลาคม 2560 2 พฤศจิกายน 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางอโนชา เทพสุภรณ์กุล 9 สระแก้ว
24 61-0398 61005641-61005655 26 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 17 ตุลาคม 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.ฎานุภา อยู่อุ่นพะเนา 15 นครราชสีมา
25 61-0399 61005656-61005672 26 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 2 พฤศจิกายน 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.ฎานุภา อยู่อุ่นพะเนา 17 นครราชสีมา
26 61-0393 61005557-61005568 26 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 2 พฤศจิกายน 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.เกษมศรี มานิมนต์ 12 สระแก้ว
27 61-0452 61006434-61006442 9 ตุลาคม 2560 6 ตุลาคม 2560 6 ตุลาคม 2560 2 พฤศจิกายน 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางอโนชา เทพสุภรณ์กุล 9 สระแก้ว
28 61-0541 61007026-61007027 16 ตุลาคม 2560 12 ตุลาคม 2560 12 ตุลาคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.วรรณพร พลแสง 2 กำแพงเพชร
29 61-0463 61006524-61006531 10 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ 8 นครราชสีมา
30 61-0620 61008059-61008074 1 พฤศจิกายน 2560 30 ตุลาคม 2560 30 ตุลาคม 2560 12 ธันวาคม 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.พิมพิลัย นวลละออง 16 อ่างทอง
31 61-0583 61007587-61007652 19 ตุลาคม 2560 18 ตุลาคม 2560 18 ตุลาคม 2560 23 พฤศจิกายน 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 66 น่าน
32 61-1008 61011016-61011042 13 ธันวาคม 2560 6 ธันวาคม 2560 6 ธันวาคม 2560 23 มกราคม 2561 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.สมจินต์ วานิชเสถียร 27 ยโสธร
33 61-1009 61011043-61011066 13 ธันวาคม 2560 6 ธันวาคม 2560 6 ธันวาคม 2560 23 มกราคม 2561 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง 24 นครปฐม
34 61-1024 61011199-61011219 13 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 23 มกราคม 2561 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.ถนอมขวัญ ทิพวงศ์ 21 นครราชสีมา
35 61-1027 61011263-61011278 13 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 23 มกราคม 2561 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.ถนอมขวัญ ทิพวงศ์ 16 นครราชสีมา
36 61-0971 61010890-61010904 1 ธันวาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560 23 มกราคม 2561 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายโสฬส แซ่ลิ้ม 15 ราชบุรี
37 61-1025 6101120-61011240 13 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 23 มกราคม 2561 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.ถนอมขวัญ ทิพวงศ์ 21 นครราชสีมา
38 61-1026 61011241-61011262 13 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 23 มกราคม 2561 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.ถนอมขวัญ ทิพวงศ์ 22 นครราชสีมา
39 61-0899 61010444-61010473 28 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 26 ธันวาคม 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.พนิดา ปรีเปรมโมทย์ 30 นครราชสีมา
40 61-0895 61010386-61010412 28 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 26 ธันวาคม 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.สมจินต์ วานิชเสถียร 27 ยโสธร
41 61-0897 61010416-61010439 28 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 26 ธันวาคม 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายบวร บัวขาว 24 นครปฐม
42 61-0873 61010023-61010049 23 พฤศจิกายน 2560 21 พฤศจิกายน 2560 21 พฤศจิกายน 2560 26 ธันวาคม 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.สมจินต์ วานิชเสถียร 27 ยโสธร
43 61-0864 61009925-61010005 23 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 26 ธันวาคม 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางจันจิรา แสงสีเหลือง 81 กาญจนบุรี
44 61-0767 61009557-61009580 16 พฤศจิกายน 2560 16 พฤศจิกายน 2560 16 พฤศจิกายน 2560 26 ธันวาคม 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.พิมพ์ธิดา เรืองไพศาล 24 นครราชสีมา
45 61-0735 61009290-61009334 14 พฤศจิกายน 2560 10 พฤศจิกายน 2560 10 พฤศจิกายน 2560 12 ธันวาคม 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายทศนัศน์ รัตนแก้ว 45 กระบี่
46 61-1199 61012965-61013038 4 มกราคม 2561 3 มกราคม 2561 3 มกราคม 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรเชษฐ์ นาราภัทร์ 74 กรุงเทพฯ
47 61-1196 61012901-61012908 4 มกราคม 2561 3 มกราคม 2561 3 มกราคม 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางสาวจารุภรณ์ โตะแสง 8 กรุงเทพฯ
48 61-1174 61012541-61012576 26 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 2 กุมภาพันธ์ 2561 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางจันจิรา แสงสีเหลือง 36 กาญจนบุรี
49 61-1165 61012455-61012490 25 ธันวาคม 2560 21 ธันวาคม 2560 21 ธันวาคม 2560 24 มกราคม 2561 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางพิกุล เกตุชาญวิทย์ 36 กรุงเทพฯ
50 61-1166 61012491-61012517 25 ธันวาคม 2560 22 ธันวาคม 2560 22 ธันวาคม 2560 24 มกราคม 2561 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางจันจิรา แสงสีเหลือง 27 กาญจนบุรี
51 61-1135 61012213-61012257 22 ธันวาคม 2560 18 ธันวาคม 2560 18 ธันวาคม 2560 23 มกราคม 2561 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางจันจิรา แสงสีเหลือง 45 กาญจนบุรี

Total : 2924 Records. Page 20 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved