รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 61-0051 61000289-61000316 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางจุฑารัตน์ ยิ้มฉลวย 28 เชียงใหม่
2 61-0052 61000317-61000344 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560 พืช กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางจุฑารัตน์ ยิ้มฉลวย 28 เชียงใหม่
3 61-0053 61000345-61000345 28 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายเจน บุญธรรม 1 นนทบุรี
4 61-0054 61000346-61000406 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560 18 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเมธา ศรีทองคำ 61 ชัยภูมิ
5 61-0055 61000407-61000467 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560 13 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเมธา ศรีทองคำ 61 ชัยภูมิ
6 61-0056 61000468-61000528 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560 19 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายเมธา ศรีทองคำ 61 ชัยภูมิ
7 61-0057 61000529-61000587 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 3 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายชาญณรงค์ เขตแดน 59 สกลนคร
8 61-0058 61000588-61000646 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 13 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายชาญณรงค์ เขตแดน 59 สกลนคร
9 61-0059 61000647-61000705 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 26 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายชาญณรงค์ เขตแดน 59 สกลนคร
10 61-0060 61000706-61000706 7 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 ขี้เถ้า กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.อคิราภ์ ฤทธิรัตน์ 1 ลำปาง
11 61-0062 61000743-61000778 7 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560 13 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 36 เชียงราย
12 61-0063 61000779-61000780 7 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 ผักตบชวา กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.ทัศพร เขื่อนเพชร 2 พิจิตร
13 61-0064 61000781-61000782 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 19 กันยายน 2560 ผักตบชวา กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.ทัศพร เขื่อนเพชร 2 พิจิตร
14 61-0065 61000783-61000783 28 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายอาทิตย์ ประวิทย์ 1 นครปฐม
15 61-0066 61000784-61000786 30 ธันวาคม 2985 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงราย
16 61-0067 61000787-61000789 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 12 กันยายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงราย
17 61-0070 61000826-61000839 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 13 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 14 เชียงใหม่
18 61-0071 61000840-61000863 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 6 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 24 เชียงใหม่
19 61-0072 61000864-61000872 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 8 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 9 เชียงใหม่
20 61-0073 61000873-61000876 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 6 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 4 เชียงใหม่
21 61-0074 61000877-61000900 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 2 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 24 เชียงใหม่
22 61-0075 61000901-61000927 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 27 เชียงใหม่
23 61-0076 61000928-61000928 15 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 เลือดปลา กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน บริษัท วี.เอ.อะโกรเทค จำกัด 1 นครปฐม
24 61-0077 61000929-61000929 15 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 ไคโตซาน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน บริษัท วี.เอ.อะโกรเทค จำกัด 1 นครปฐม
25 61-0078 61000930-61000984 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 21 มีนาคม 2561 พืช กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางจุฑารัตน์ ยิ้มฉลวย 55 เชียงใหม่
26 61-0079 61000985-61001039 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 21 มีนาคม 2561 พืช กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางจุฑารัตน์ ยิ้มฉลวย 55 เชียงใหม่
27 61-0080 61001040-61001094 15 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางจุฑารัตน์ ยิ้มฉลวย 55 เชียงใหม่
28 61-0081 61001095-61001149 15 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางจุฑารัตน์ ยิ้มฉลวย 55 เชียงใหม่
29 61-0082 61001150-61001150 15 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน(น้ำท้ายบ่อ) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.ศรทอง แก้วคำ 1 สุพรรณบุรี
30 61-0083 61001151-61001151 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 สิ่งปรับปรุงดิน(น้ำท้ายบ่อ) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.ศรทอง แก้วคำ 1 สุพรรณบุรี
31 61-0084 61001152-61001152 15 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน(น้ำท้ายบ่อ) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.ศรทอง แก้วคำ 1 สุพรรณบุรี
32 61-0085 61001153-61001153 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 สิ่งปรับปรุงดิน(น้ำท้ายบ่อ) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.ศรทอง แก้วคำ 1 สุพรรณบุรี
33 61-0086 61001154-61001162 28 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 4 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางณฐมน ผ่องแผ้ว 9 ยโสธร
34 61-0087 61001163-61001172 15 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.จารุวรรณ เลาหลิดานนท์ 10 กรุงเทพฯ
35 61-0088 61001173-61001198 15 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 6 ตุลาคม 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.วรรยา สุธรรมชัย 26 นครราชสีมา
36 61-0089 61001199-61001199 10 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ บ.ทำเลไทย ธรรมชาติ 1 อยุธยา
37 61-0090 61001200-61001249 10 สิงหาคม 2560 8 สิงหาคม 2560 4 กันยายน 2560 26 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.สุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์ 50 ปราจีนบุรี
38 61-0091 61001250-61001299 5 กันยายน 2560 8 สิงหาคม 2560 4 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.สุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์ 50 ปราจีนบุรี
39 61-0092 61001300-61001349 5 กันยายน 2560 8 สิงหาคม 2560 4 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.สุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์ 50 ปราจีนบุรี
40 61-0093 61001350-61001399 8 สิงหาคม 2560 8 สิงหาคม 2560 8 สิงหาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.สุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์ 50 ปราจีนบุรี
41 61-0094 61001400-61001402 15 สิงหาคม 2560 8 สิงหาคม 2560 8 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางเกษมศรี มานิมนต์ 3 สระแก้ว
42 61-0095 61001403-61001445 10 สิงหาคม 2560 8 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560 13 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.กมลาภา วัฒนประพัฒน์ 43 ชัยภูมิ
43 61-0096 61001446-61001489 8 สิงหาคม 2560 8 สิงหาคม 2560 8 สิงหาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.กมลาภา วัฒนประพัฒน์ 44 ชัยภูมิ
44 61-0097 61001490-61001549 10 สิงหาคม 2560 9 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ชนิดา จรัญวรพรรณ 60 อุบลราชธานี
45 61-0098 61001550-61001609 9 สิงหาคม 2560 9 สิงหาคม 2560 9 สิงหาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ชนิดา จรัญวรพรรณ 60 อุบลราชธานี
46 61-0099 61001610-61001657 9 สิงหาคม 2560 9 สิงหาคม 2560 9 สิงหาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ชนิดา จรัญวรพรรณ 48 อุบลราชธานี
47 61-0100 61001658-61001658 9 สิงหาคม 2560 9 สิงหาคม 2560 9 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายอาทิตย์ ประวิทย์ 1 นครนายก
48 61-0101 61001659-61001659 15 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน ฮิวมัส 1 ลำปาง
49 61-0102 61001660-61001660 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน ฮิวมัส 1 ลำปาง
50 61-0103 61001661-61001663 15 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายเอกชา ตนานนท์ชัย 3 พิจิตร
51 61-0104 61001664-61001666 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 6 กันยายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายเอกชา ตนานนท์ชัย 3 พิจิตร

Total : 2923 Records. Page 2 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved