รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 61-1031 61011288-61011290 7 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 21 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ชุมพร
2 61-1032 61011291-61011293 13 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 12 มกราคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ชุมพร
3 61-1033 61011294-61011296 7 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 21 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ชุมพร
4 61-1034 61011297-61011299 13 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 12 มกราคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สุราษฎร์ธานี
5 61-1035 61011300-61011302 7 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 22 กุมภาพันธ์ 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สุราษฎร์ธานี
6 61-1036 61011303-61011305 13 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 12 มกราคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ชุมพร
7 61-1037 61011306-61011308 7 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 21 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ชุมพร
8 61-1038 61011309-61011311 13 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 12 มกราคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สุราษฎร์ธานี
9 61-1039 61011312-61011314 7 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 21 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สุราษฎร์ธานี
10 61-1040 61011315-61011410 13 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 12 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางปราณี สีหบัณฑ์ 96 สกลนคร
11 61-1044 61011417-61011423 7 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายวรพันธ์ จินตะเชาวน์ 7 มุกดาหาร
12 61-1045 61011424-61011430 7 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 4 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวรพันธ์ จินตะเชาวน์ 7 มุกดาหาร
13 61-1046 61011431-61011437 14 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 28 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายวรพันธ์ จินตะเชาวน์ 7 มุกดาหาร
14 61-1048 61011440-61011499 8 ธันวาคม 2560 8 ธันวาคม 2560 8 ธันวาคม 2560 10 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 60 เลย
15 61-1049 61011500-61011543 8 ธันวาคม 2560 8 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 10 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 44 เลย
16 61-1050 61011544-61011589 25 ธันวาคม 2560 8 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 46 เลย
17 61-1051 61011590-61011635 25 ธันวาคม 2560 8 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 46 เลย
18 61-1052 61011636-61011681 8 ธันวาคม 2560 8 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 26 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 46 เลย
19 61-1054 61011728-61011728 25 ธันวาคม 2560 8 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 5 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายศุภฤกษ์ แก้วจันทร์ฉาย 1 ชัยนาท
20 61-1055 61011729-61011729 8 ธันวาคม 2560 8 ธันวาคม 2560 8 ธันวาคม 2560 16 มกราคม 2561 กากตะกอนจากระบบบำบัด กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน JSR BST Elastomer Co., Ltd. 1 ระยอง
21 61-1062 61011741-61011770 12 ธันวาคม 2560 12 ธันวาคม 2560 12 ธันวาคม 2560 30 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายนันทภพ ชลเขตต์ 30 สระแก้ว
22 61-1066 61011774-61011778 13 ธันวาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 13 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ชนิดา เกิดชนะ 5 ฉะเชิงเทรา
23 61-1067 61011779-61011781 14 ธันวาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 12 มกราคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 อ่างทอง
24 61-1068 61011782-61011784 13 ธันวาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 21 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 อ่างทอง
25 61-1069 61011785-61011787 14 ธันวาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 12 มกราคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สิงห์บุรี
26 61-1070 61011788-61011790 13 ธันวาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 21 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สิงห์บุรี
27 61-1071 61011791-61011793 14 ธันวาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 12 มกราคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สิงห์บุรี
28 61-1072 61011794-61011796 13 ธันวาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 21 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สิงห์บุรี
29 61-1074 61011802-61011802 25 ธันวาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 8 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางพาสนา รอดบุญชัง 1 กรุงเทพฯ
30 61-1076 61011858-61011900 14 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 27 ธันวาคม 2560 29 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 43 เลย
31 61-1077 61011901-61011943 25 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 14 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 43 เลย
32 61-1078 61011944-61011986 25 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 4 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 43 เลย
33 61-1080 61012030-61012072 14 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 26 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 43 เลย
34 61-1085 61012077-61012077 14 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 12 มกราคม 2561 กากตะกอนท้ายบ่อ Tepb กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.เยาวภา บุญก่อเกื้อ 1 ชลบุรี
35 61-1086 61012078-61012078 14 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 23 มกราคม 2561 น้ำเข้าสวน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.เยาวภา บุญก่อเกื้อ 1 ชลบุรี
36 61-1088 61012080-61012085 14 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 27 ธันวาคม 2560 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 6 นครราชสีมา
37 61-1089 61012086-61012088 14 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 23 มกราคม 2561 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 2249, 2251 3 นครราชสีมา
38 61-1090 61012089-61012089 14 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 23 มกราคม 2561 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.รณิษฐา เพชรณรงค์ 1 นครสวรรค์
39 61-1093 61012091-61012093 18 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 21 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
40 61-1094 61012094-61012096 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 21 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
41 61-1095 61012097-61012099 18 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 21 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
42 61-1096 61012100-61012102 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 21 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
43 61-1097 61012103-61012105 18 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 21 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
44 61-1098 61012106-61012108 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 22 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
45 61-1099 61012109-61012111 18 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 21 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
46 61-1100 61012112-61012114 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 21 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
47 61-1101 61012115-61012117 18 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 21 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
48 61-1102 61012118-61012120 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 22 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
49 61-1103 61012121-61012123 18 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 21 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
50 61-1104 61012124-61012126 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 16 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
51 61-1105 61012127-61012129 18 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 21 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่

Total : 2923 Records. Page 19 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved