รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
**- กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน-**
1 61-0495 61006638-61006640 9 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2560 15 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 บุรีรัมย์
2 61-0461 61006491-61006493 6 ตุลาคม 2560 6 ตุลาคม 2560 6 ตุลาคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
3 61-0511 61006686-61006688 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 15 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ลพบุรี
4 61-0513 61006692-61006694 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 23 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ลพบุรี
5 61-0497 61006644-61006646 9 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2560 22 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สิงห์บุรี
6 61-0501 61006656-61006658 9 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2560 15 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สิงห์บุรี
7 61-0503 61006662-61006664 9 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2560 15 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สิงห์บุรี
8 61-0505 61006668-61006670 9 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2560 15 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ลพบุรี
9 61-0507 61006674-61006676 9 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2560 15 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ลพบุรี
10 61-0509 61006680-61006682 9 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2560 22 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ลพบุรี
11 61-0529 61006861-61006884 27 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายวันชัย วงษา 24 สุพรรณบุรี
12 61-0530 61006885-61006890 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายวันชัย วงษา 6 สุพรรณบุรี
13 61-0540 61007025-61007025 11 ตุลาคม 2560 11 ตุลาคม 2560 11 ตุลาคม 2560 20 ตุลาคม 2560 เกลือแป้ง กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1 เชียงใหม่
14 61-0515 61006698-61006700 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สิงห์บุรี
15 61-0517 61006704-61006706 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สระบุรี
16 61-0519 61006710-61006712 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 15 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กรุงเทพฯ
17 61-0521 61006716-61006718 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 15 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กรุงเทพฯ
18 61-0523 61006722-61006724 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 15 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กรุงเทพฯ
19 61-0545 61007055-61007057 12 ตุลาคม 2560 12 ตุลาคม 2560 12 ตุลาคม 2560 15 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 อุบลราชธานี
20 61-0553 61007111-61007123 31 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 22 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายวิวัฒน์ สวยสม 13 สุพรรณบุรี
21 61-0562 61007228-61007230 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 22 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พังงา
22 61-0568 61007246-61007248 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 22 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กระบี่
23 61-0570 61007297-61007422 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 2 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.กัญจนรัตน์ ลชิตาวงศ์ 126 สระบุรี
24 61-0571 61007423-61007452 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560 สารละลายเหลือทิ้งจาก OM กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.กัญจนรัตน์ ลชิตาวงศ์ 30 ปทุมธานี
25 61-0564 61007234-61007236 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 22 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กระบี่
26 61-0551 61007095-61007097 12 ตุลาคม 2560 12 ตุลาคม 2560 12 ตุลาคม 2560 15 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ศรีสะเกษ
27 61-0566 61007240-61007242 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 22 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พังงา
28 61-0586 61007657-61007659 19 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 23 พฤศจิกายน 2560 ยิปซัม (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กรุงเทพฯ
29 61-0593 61007753-61007753 31 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 17 พฤศจิกายน 2560 ดินก่อนปลูกแปลงบวบสาธิต (Control) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.ปิยะรัตน์ กิตติวัฒน์ 1 ปราจีนบุรี
30 61-0575 61007517-61007519 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 11 มกราคม 2561 สารสกัดอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พะเยา
31 61-0554 61007124-61007135 16 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายวิวัฒน์ สวยสม 12 สุพรรณบุรี
32 61-0577 61007523-61007525 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 22 ธันวาคม 2560 น้ำหมักชีวภาพ(Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พะเยา
33 61-0579 61007529-61007531 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พะเยา
34 61-0608 61007929-61007932 25 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายถวิล หน่อคำ 4 กาญจนบุรี
35 61-0605 61007857-61007890 24 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 6 พฤศจิกายน 2560 26 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 34 หนองคาย
36 61-0594 61007754-61007754 31 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 17 พฤศจิกายน 2560 ดินแปลง สวทช. กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.ปิยะรัตน์ กิตติวัฒน์ 1 ปราจีนบุรี
37 61-0617 61007994-61007994 27 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (ตรา มังกรทิพย์) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน บ.ธนณัฐวินอะโกร จำกัด 1 นครปฐม
38 61-0629 61008164-61008211 1 พฤศจิกายน 2560 1 พฤศจิกายน 2560 6 พฤศจิกายน 2560 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.ทิพวัลย์ คงถอด 48 ประจวบคีรีขันธ์
39 61-0636 61008292-61008294 3 พฤศจิกายน 2560 3 พฤศจิกายน 2560 3 พฤศจิกายน 2560 7 ธันวาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สตูล
40 61-0616 61007993-61007993 27 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 ปุ่ยอินทรีย์ (ตรา รุ่งสุริยา) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน บ.ธนณัฐวินอะโกร จำกัด 1 นครราชสีมา
41 61-0622 61008076-61008076 30 ตุลาคม 2560 30 ตุลาคม 2560 30 ตุลาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.ทัศพร เขื่อนเพชร 1 พิจิตร
42 61-0687 61009034-61009036 8 พฤศจิกายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 7 ธันวาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครนายก
43 61-0683 61009022-61009024 8 พฤศจิกายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 7 ธันวาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครปฐม
44 61-0685 61009028-61009030 8 พฤศจิกายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 7 ธันวาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครนายก
45 61-0676 61008445-61008560 8 พฤศจิกายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 22 ธันวาคม 2560 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.จุไรพร แก้วทิพย์ 116 เชียงราย
46 61-0677 61008561-61008676 8 พฤศจิกายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 26 ธันวาคม 2560 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.จุไรพร แก้วทิพย์ 116 เชียงราย
47 61-0680 61008865-61008980 8 พฤศจิกายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 30 เมษายน 2561 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.จุไรพร แก้วทิพย์ 116 ลำพูน
48 61-0681 61008981-61009018 8 พฤศจิกายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 16 กรกฎาคม 2561 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.จุไรพร แก้วทิพย์ 38 ลำพูน
49 61-0658 61008348-61008350 7 พฤศจิกายน 2560 7 พฤศจิกายน 2560 7 พฤศจิกายน 2560 7 ธันวาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สุราษฎร์ธานี
50 61-0660 61008354-61008356 7 พฤศจิกายน 2560 7 พฤศจิกายน 2560 7 พฤศจิกายน 2560 7 ธันวาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สุราษฎร์ธานี
51 61-0662 61008360-61008362 7 พฤศจิกายน 2560 7 พฤศจิกายน 2560 7 พฤศจิกายน 2560 7 ธันวาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สุราษฎร์ธานี

Total : 2924 Records. Page 18 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved