รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
**- ดิน-**
1 61-1613 61016639-61016639 15 กุมภาพันธ์ 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 3 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายจิรายุษ กลมเกลียว 1 น่าน
2 61-1593 61016470-61016470 7 กุมภาพันธ์ 2561 31 มกราคม 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายประทีป สัทธาอนันต์ 1 ตราด
3 61-1594 61016471-61016495 31 มกราคม 2561 31 มกราคม 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 5 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ชนิดา จรัญวรพรรณ 25 อยุธยา
4 61-1641 61016888-61016925 2 กุมภาพันธ์ 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 23 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายธนัชกฤต กลิ่นหวล 38 ชลบุรี
5 61-1642 61016926-61016962 2 กุมภาพันธ์ 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 18 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายธนัชกฤต กลิ่นหวล 37 ชลบุรี
6 61-1643 61016963-61016986 2 กุมภาพันธ์ 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 23 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พนิดา ปรีเปรมโมทย์ 24 กรุงเทพฯ
7 61-1646 61017012-61017021 13 กุมภาพันธ์ 2561 5 กุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 3 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายนันทภพ ชลเขตต์ 10 ชุมพร
8 61-1649 61017028-61017089 5 กุมภาพันธ์ 2561 5 กุมภาพันธ์ 2561 5 กุมภาพันธ์ 2561 9 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายธนัชกฤต กลิ่นหวล 62 ชลบุรี
9 61-1640 61016887-61016887 15 กุมภาพันธ์ 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 3 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางละเอียด ละอองทอง 1 นครราชสีมา
10 61-1651 61017156-61017157 15 กุมภาพันธ์ 2561 5 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 3 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายพิรศักดิ์ วงศ์ปฏิมาพร 2 ชัยภูมิ
11 61-1652 61017158-61017159 15 กุมภาพันธ์ 2561 5 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 3 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายพิรศักดิ์ วงศ์ปฏิมาพร 2 ชัยภูมิ
12 61-1653 61017160-61017204 5 กุมภาพันธ์ 2561 5 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 5 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ภรภัทร นพมาลัย 45 ลพบุรี
13 61-1656 61017251-61017251 15 กุมภาพันธ์ 2561 5 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 3 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายจักร์พัน คงสุวรรณ 1 ประจวบคีรีขันธ์
14 61-1638 61016884-61016884 15 กุมภาพันธ์ 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 6 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ร.ต.ต.ประสิทธิ์ บุญสุวรรณโชติ 1 จันทบุรี
15 61-1654 61017205-61017249 5 กุมภาพันธ์ 2561 5 กุมภาพันธ์ 2561 5 กุมภาพันธ์ 2561 26 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ภรภัทร นพมาลัย 45 ลพบุรี
16 61-1681 61017384-61017393 7 กุมภาพันธ์ 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 27 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางแฉล้ม พริ้มจรัส 10 กระบี่
17 61-1682 61017394-61017425 7 กุมภาพันธ์ 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561 6 มีนาคม 2561 4 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 32 เลย
18 61-1684 61017458-61017497 7 กุมภาพันธ์ 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561 6 มีนาคม 2561 4 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 40 เลย
19 61-1685 61017498-61017537 7 กุมภาพันธ์ 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561 6 มีนาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 40 เลย
20 61-1650 61017090-61017155 5 กุมภาพันธ์ 2561 5 กุมภาพันธ์ 2561 5 กุมภาพันธ์ 2561 9 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายธนัชกฤต กลิ่นหวล 66 ชลบุรี
21 61-1779 61017952-61017968 15 กุมภาพันธ์ 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายทนงศักดิ์ ปะระไทย 17 เชียงใหม่
22 61-1782 61018000-61018000 9 กุมภาพันธ์ 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 11 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ออมสิน คำปาน 1 สระบุรี
23 61-1783 61018001-61018001 9 กุมภาพันธ์ 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 6 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.ออมสิน คำปาน 1 สระบุรี
24 61-1786 61018027-61018028 12 กุมภาพันธ์ 2561 12 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 9 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางจันจิรา แสงสีเหลือง 2 กาญจนบุรี
25 61-1778 61017935-61017951 15 กุมภาพันธ์ 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 23 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายทนงศักดิ์ ปะระไทย 17 เชียงใหม่
26 61-1787 61018029-61018058 12 กุมภาพันธ์ 2561 12 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 3 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 30 ขอนแก่น
27 61-1788 61018059-61018088 12 กุมภาพันธ์ 2561 12 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 9 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 30 ขอนแก่น
28 61-1790 61018091-61018091 21 กุมภาพันธ์ 2561 12 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายสุทธา อุดมเจริญศิลป์ 1 กระบี่
29 61-1791 61018092-61018151 15 กุมภาพันธ์ 2561 12 กุมภาพันธ์ 2561 12 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายสุรชัย พัฒนพิบูล 60 ขอนแก่น
30 61-1792 61018152-61018179 12 กุมภาพันธ์ 2561 12 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 9 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ธัญญกานต์ เซ้งเครือ 28 ราชบุรี
31 61-1793 61018180-61018209 13 กุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 10 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายนันทภพ ชลเขตต์ 30 สระแก้ว
32 61-1794 61018210-61018210 28 กุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 16 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางโสภา ผลประสิทธิ์ 1 ลำปาง
33 61-1780 61017969-61017998 9 กุมภาพันธ์ 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 9 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายนันทภพ ชลเขตต์ 30 สระแก้ว
34 61-1781 61017999-61017999 9 กุมภาพันธ์ 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 19 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ออมสิน คำปาน 1 สระบุรี
35 61-1795 61018211-61018211 28 กุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 16 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.เพ็ญนภา บานเย็น 1 สุพรรณบุรี
36 61-1817 61018382-61018383 14 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 29 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ฎานุภา อยู่อุ่นพะเนา 2 นครราชสีมา
37 61-1818 61018384-61018410 14 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 4 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ฎานุภา อยู่อุ่นพะเนา 27 นครราชสีมา
38 61-1851 61018532-61018555 15 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 4 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ถนอมขวัญ ทิพวงศ์ 24 นครราชสีมา
39 61-1858 61018786-61018810 15 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 20 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ชนิดา จรัญวรพรรณ 25 นครนายก
40 61-1860 61018815-61018818 26 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.จุฑามาศ ไกรเพิ่ม 4 กรุงเทพฯ
41 61-1785 61018003-61018026 9 กุมภาพันธ์ 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 3 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วรรยา สุธรรมชัย 24 นครราชสีมา
42 61-1853 61018620-61018683 15 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 4 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ถนอมขวัญ ทิพวงศ์ 64 นครราชสีมา
43 61-1906 61019190-61019237 22 กุมภาพันธ์ 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 22 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ถนอมขวัญ ทิพวงศ์ 48 นครราชสีมา
44 61-1916 61019282-61019307 23 กุมภาพันธ์ 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 12 มีนาคม 2561 5 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ชนิดา จรัญวรพรรณ 26 นครนายก
45 61-1920 61019316-61019443 30 มีนาคม 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 30 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ อ.ดร.พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ 128 ขอนแก่น
46 61-1929 61019464-61019493 27 กุมภาพันธ์ 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 22 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 30 ขอนแก่น
47 61-1970 61019681-61019681 13 มีนาคม 2561 5 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 23 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายถาวร ดาหาญ 1 ประจวบคีรีขันธ์
48 61-1973 61019716-61019772 5 มีนาคม 2561 5 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 18 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางแฉล้ม พริ้มจรัส 57 สุราษฎร์ธานี
49 61-1974 61019773-61019796 6 มีนาคม 2561 6 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 22 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 24 นครราชสีมา
50 61-1975 61019797-61019820 6 มีนาคม 2561 6 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 17 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 24 นครราชสีมา
51 61-2007 61020497-61020497 19 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 10 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายวิญญู เสมียนรัมย์ 1 กระบี่

Total : 2924 Records. Page 17 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved