รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 61-0852 61009890-61009892 21 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 12 มกราคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
2 61-0853 61009893-61009895 20 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 24 มกราคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ลำปาง
3 61-0854 61009896-61009898 21 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 12 มกราคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ลำปาง
4 61-0855 61009899-61009901 20 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 24 มกราคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ลำปาง
5 61-0856 61009902-61009904 29 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายวิชา อ่วมทร 3 นครสวรรค์
6 61-0857 61009905-61009907 21 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 12 มกราคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 หนองบัวลำภู
7 61-0858 61009908-61009910 20 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 24 มกราคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 หนองบัวลำภู
8 61-0859 61009911-61009913 21 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 12 มกราคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 หนองบัวลำภู
9 61-0860 61009914-61009916 20 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 24 มกราคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 หนองบัวลำภู
10 61-0861 61009917-61009919 21 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 13 ธันวาคม 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 หนองบัวลำภู
11 61-0862 61009920-61009922 20 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 24 มกราคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 หนองบัวลำภู
12 61-0863 61009923-61009924 20 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ชัญญาพัชญ์ ธำรงค์จตุพงษ์ 2 พิจิตร
13 61-0864 61009925-61010005 23 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 26 ธันวาคม 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางจันจิรา แสงสีเหลือง 81 กาญจนบุรี
14 61-0865 61010006-61010007 20 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 26 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางจันจิรา แสงสีเหลือง 2 กาญจนบุรี
15 61-0866 61010008-61010012 29 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายสมพร เลิศพรสุขสวัสดิ์ 5 กรุงเทพฯ
16 61-0870 61010016-61010016 21 พฤศจิกายน 2560 21 พฤศจิกายน 2560 21 พฤศจิกายน 2560 24 มกราคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.จิรภิญญา ซาวขัด 1 สมุทรสาคร
17 61-0872 61010020-61010022 21 พฤศจิกายน 2560 21 พฤศจิกายน 2560 21 พฤศจิกายน 2560 24 มกราคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.จิรภิญญา ซาวขัด 3 สมุทรสาคร
18 61-0873 61010023-61010049 23 พฤศจิกายน 2560 21 พฤศจิกายน 2560 21 พฤศจิกายน 2560 26 ธันวาคม 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.สมจินต์ วานิชเสถียร 27 ยโสธร
19 61-0874 61010050-61010050 29 พฤศจิกายน 2560 21 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ คุณธีพร บรรจงเปลี่ยน 1 ปราจีนบุรี
20 61-0876 61010054-61010098 22 พฤศจิกายน 2560 22 พฤศจิกายน 2560 1 ธันวาคม 2560 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเมธา ศรีทองคำ 45 เลย
21 61-0877 61010099-61010143 22 พฤศจิกายน 2560 22 พฤศจิกายน 2560 1 ธันวาคม 2560 9 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเมธา ศรีทองคำ 45 เลย
22 61-0878 61010144-61010188 22 พฤศจิกายน 2560 22 พฤศจิกายน 2560 1 ธันวาคม 2560 10 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายเมธา ศรีทองคำ 45 เลย
23 61-0885 61010197-61010220 23 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 2 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายบวร บัวขาว 24 นครปฐม
24 61-0886 61010221-61010244 23 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 12 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายบวร บัวขาว 24 นครปฐม
25 61-0887 61010245-61010370 29 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 4 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.พันธุ์ทิพย์ ปานกลาง 126 สุราษฎร์ธานี
26 61-0889 61010374-61010376 23 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 8 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.สายใย ถนอมชาติ 3 ลพบุรี
27 61-0891 61010378-61010380 28 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 13 ธันวาคม 2560 โดโลไมท์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ตรัง
28 61-0892 61010381-61010383 28 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 13 ธันวาคม 2560 โดโลไมท์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ตรัง
29 61-0895 61010386-61010412 28 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 26 ธันวาคม 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.สมจินต์ วานิชเสถียร 27 ยโสธร
30 61-0897 61010416-61010439 28 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 26 ธันวาคม 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายบวร บัวขาว 24 นครปฐม
31 61-0898 61010440-61010443 13 ธันวาคม 2560 27 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.วรดา ชูสง่า 4 สุพรรณบุรี
32 61-0899 61010444-61010473 28 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 26 ธันวาคม 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.พนิดา ปรีเปรมโมทย์ 30 นครราชสีมา
33 61-0901 61010477-61010479 28 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 11 มกราคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายเสกสิทธิ์ ดวงคำ 3 บุรีรัมย์
34 61-0902 61010480-61010518 28 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 18 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.พนิดา ปรีเปรมโมทย์ 39 นครราชสีมา
35 61-0903 61010519-61010545 28 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 18 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ 27 นครราชสีมา
36 61-0904 61010546-61010556 28 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 4 ธันวาคม 2560 20 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.นฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล 11 ชัยภูมิ
37 61-0905 61010557-61010616 28 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 5 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 60 เลย
38 61-0908 61010619-61010621 29 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 12 มกราคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 อยุธยา
39 61-0909 61010622-61010624 28 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 24 มกราคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 อยุธยา
40 61-0910 61010625-61010627 29 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 12 มกราคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 อยุธยา
41 61-0911 61010628-61010630 28 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 21 กุมภาพันธ์ 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 อยุธยา
42 61-0912 61010631-61010633 29 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 12 มกราคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 อยุธยา
43 61-0913 61010634-61010636 28 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 21 กุมภาพันธ์ 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 อยุธยา
44 61-0914 61010637-61010639 30 พฤศจิกายน 2560 29 พฤศจิกายน 2560 29 พฤศจิกายน 2560 12 มกราคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 หนองบัวลำภู
45 61-0915 61010640-61010642 29 พฤศจิกายน 2560 29 พฤศจิกายน 2560 29 พฤศจิกายน 2560 21 กุมภาพันธ์ 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 หนองบัวลำภู
46 61-0916 61010643-61010645 30 พฤศจิกายน 2560 29 พฤศจิกายน 2560 29 พฤศจิกายน 2560 12 มกราคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กระบี่
47 61-0917 61010646-61010648 29 พฤศจิกายน 2560 29 พฤศจิกายน 2560 29 พฤศจิกายน 2560 24 มกราคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 หนองบัวลำภู
48 61-0918 61010649-61010651 30 พฤศจิกายน 2560 29 พฤศจิกายน 2560 29 พฤศจิกายน 2560 12 มกราคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 หนองบัวลำภู
49 61-0919 61010652-61010654 29 พฤศจิกายน 2560 29 พฤศจิกายน 2560 29 พฤศจิกายน 2560 24 มกราคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 หนองบัวลำภู
50 61-0920 61010655-61010657 30 พฤศจิกายน 2560 29 พฤศจิกายน 2560 29 พฤศจิกายน 2560 12 มกราคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 หนองบัวลำภู
51 61-0921 61010658-61010660 29 พฤศจิกายน 2560 29 พฤศจิกายน 2560 29 พฤศจิกายน 2560 24 มกราคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 หนองบัวลำภู

Total : 2924 Records. Page 16 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved