รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
**- กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน-**
1 61-0027 61000071-61000073 30 ธันวาคม 2985 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พิษณุโลก
2 61-0029 61000077-61000079 30 ธันวาคม 2985 3 สิงหาคม 2560 4 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พิษณุโลก
3 61-0050 61000249-61000288 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 พืช กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางจุฑารัตน์ ยิ้มฉลวย 40 เชียงใหม่
4 61-0052 61000317-61000344 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560 พืช กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางจุฑารัตน์ ยิ้มฉลวย 28 เชียงใหม่
5 61-0031 61000083-61000085 30 ธันวาคม 2985 3 สิงหาคม 2560 4 ตุลาคม 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พิษณุโลก
6 61-0033 61000089-61000091 30 ธันวาคม 2985 3 สิงหาคม 2560 4 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พิษณุโลก
7 61-0064 61000781-61000782 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 19 กันยายน 2560 ผักตบชวา กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.ทัศพร เขื่อนเพชร 2 พิจิตร
8 61-0067 61000787-61000789 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 12 กันยายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงราย
9 61-0074 61000877-61000900 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 2 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 24 เชียงใหม่
10 61-0070 61000826-61000839 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 13 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 14 เชียงใหม่
11 61-0071 61000840-61000863 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 6 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 24 เชียงใหม่
12 61-0072 61000864-61000872 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 8 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 9 เชียงใหม่
13 61-0073 61000873-61000876 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 6 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 4 เชียงใหม่
14 61-0075 61000901-61000927 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 27 เชียงใหม่
15 61-0078 61000930-61000984 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 21 มีนาคม 2561 พืช กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางจุฑารัตน์ ยิ้มฉลวย 55 เชียงใหม่
16 61-0085 61001153-61001153 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 สิ่งปรับปรุงดิน(น้ำท้ายบ่อ) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.ศรทอง แก้วคำ 1 สุพรรณบุรี
17 61-0079 61000985-61001039 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 21 มีนาคม 2561 พืช กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางจุฑารัตน์ ยิ้มฉลวย 55 เชียงใหม่
18 61-0083 61001151-61001151 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 สิ่งปรับปรุงดิน(น้ำท้ายบ่อ) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.ศรทอง แก้วคำ 1 สุพรรณบุรี
19 61-0102 61001660-61001660 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน ฮิวมัส 1 ลำปาง
20 61-0100 61001658-61001658 9 สิงหาคม 2560 9 สิงหาคม 2560 9 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายอาทิตย์ ประวิทย์ 1 นครนายก
21 61-0111 61001784-61001784 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 1 กันยายน 2560 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.ศิริลักษณ์ ภาโนมัย 1 นครราชสีมา
22 61-0104 61001664-61001666 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 6 กันยายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายเอกชา ตนานนท์ชัย 3 พิจิตร
23 61-0131 61002374-61002400 15 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 12 กันยายน 2560 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 27 กระบี่
24 61-0164 61003219-61003221 18 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 อ่างทอง
25 61-0183 61003317-61003318 21 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางอุมรา กล้าหาญ 2 ร้อยเอ็ด
26 61-0172 61003301-61003301 18 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 น้ำหมักชีวภาพ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.1 1 สิงห์บุรี
27 61-0199 61003540-61003582 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 28 กันยายน 2560 9 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 43 เชียงใหม่
28 61-0200 61003583-61003615 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 28 กันยายน 2560 8 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 33 เชียงใหม่
29 61-0203 61003653-61003669 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 17 เชียงใหม่
30 61-0213 61003746-61003746 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560 เกลือแป้ง กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1 เชียงใหม่
31 61-0202 61003630-61003652 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 21 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 23 เชียงใหม่
32 61-0235 61003826-61003828 28 สิงหาคม 2560 28 สิงหาคม 2560 28 สิงหาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กำแพงเพชร
33 61-0237 61003832-61003834 28 สิงหาคม 2560 28 สิงหาคม 2560 28 สิงหาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กำแพงเพชร
34 61-0218 61003786-61003788 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ชัยภูมิ
35 61-0225 61003800-61003802 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 แม่ฮ่องสอน
36 61-0201 61003616-61003629 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 21 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 14 เชียงใหม่
37 61-0222 61003793-61003793 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.อนัญญา เพ็ชรประดับ 1 ลพบุรี
38 61-0282 61004432-61004432 5 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 1 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.สุดใจ ศรีชัยธำรง 1 เพชรบุรี
39 61-0257 61004154-61004155 31 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560 25 ตุลาคม 2560 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.นัฏชฎาพร เหล่าประวัติกุล 2 สระบุรี
40 61-0263 61004175-61004177 1 กันยายน 2560 1 กันยายน 2560 1 กันยายน 2560 25 ตุลาคม 2560 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายบวร บัวขาว 3 นครปฐม
41 61-0268 61004243-61004243 4 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 เกลือแป้ง กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายอำนาจ พุดชา 1 กรุงเทพฯ
42 61-0229 61003812-61003814 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ลำปาง
43 61-0244 61003901-61003903 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560 ยิปซัม (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สุราษฎร์ธานี
44 61-0216 61003780-61003782 30 ธันวาคม 2985 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ชัยภูมิ
45 61-0227 61003806-61003808 30 ธันวาคม 2985 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 แม่ฮ่องสอน
46 61-0261 61004165-61004171 1 กันยายน 2560 1 กันยายน 2560 1 กันยายน 2560 3 ตุลาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายบวร บัวขาว 7 นครปฐม
47 61-0212 61003744-61003745 23 สิงหาคม 2560 23 สิงหาคม 2560 23 สิงหาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ 2 ปราจีนบุรี
48 61-0292 61004560-61004562 7 กันยายน 2560 7 กันยายน 2560 7 กันยายน 2560 15 พฤศจิกายน 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ศรีสะเกษ
49 61-0276 61004327-61004417 4 ตุลาคม 2560 5 กันยายน 2560 4 ตุลาคม 2560 23 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.ละไม ศรีสวัสดิ์ 91 ขอนแก่น
50 61-0311 61004707-61004709 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 สารสกัดอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ราชบุรี
51 61-0313 61004713-61004715 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 สารสกัดอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ราชบุรี

Total : 2924 Records. Page 16 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved