รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
**- ดิน-**
1 61-2302 61022508-61022512 18 เมษายน 2561 5 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัย ฯ ปากช่อง 5 นครราชสีมา
2 61-2308 61022554-61022554 9 เมษายน 2561 9 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 10 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางนวลจันทร์ ชะบา 1 ราชบุรี
3 61-2290 61022463-61022466 17 เมษายน 2561 5 เมษายน 2561 5 เมษายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ผอ.จุฑามาศ ไกรเพิ่ม 4 กรุงเทพฯ
4 61-2309 61022555-61022555 9 เมษายน 2561 9 เมษายน 2561 9 เมษายน 2561 3 กันยายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.นภัสสร โน้ตศิริ 1 เชียงใหม่
5 61-2305 61022525-61022551 7 เมษายน 2561 7 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 3 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน ผชช.โสฬส แซ่ลิ้ม 27 กรุงเทพฯ
6 61-2361 61022716-61022780 9 เมษายน 2561 9 เมษายน 2561 26 เมษายน 2561 26 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางกมรินทร์ นิ่มนวลรัตน์ 65 เชียงราย
7 61-2363 61022782-61022783 18 เมษายน 2561 9 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายปวิช สุนทรศิริบุญญา 2 กรุงเทพฯ
8 61-2362 61022781-61022781 18 เมษายน 2561 9 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ศรีเพรรัตน์ เมฆวิวัฒนาวงศ์ 1 นครสวรรค์
9 61-2378 61022826-61022827 18 เมษายน 2561 9 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 4 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางแสงจันทร์ ทองมาก 2 พังงา
10 61-2379 61022828-61022830 18 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 1 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายสุรเชษฐ์ นาราภัทร์ 3 เพชรบุรี
11 61-2380 61022831-61022832 18 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 4 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายประสาท คำพันธ์ 2 ขอนแก่น
12 61-2381 61022833-61022833 18 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 4 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายฐฏิพล คำพันธ์ 1 ขอนแก่น
13 61-2382 61022834-61022863 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 3 กันยายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.ทัศพร เขื่อนเพชร 30 พิจิตร
14 61-2384 61022865-61022866 18 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 4 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางพิมพ์วิภา คล่องการเขียน 2 ราชบุรี
15 61-2385 61022867-61022870 18 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 4 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายถาวร ดาหาญ 4 ประจวบคีรีขันธ์
16 61-2403 61023028-61023028 18 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 4 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายอาทิตย์ ประวิทย์ 1 นครปฐม
17 61-2406 61023050-61023050 18 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 4 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายอธิรุจน์ คงเนตร 1 กรุงเทพฯ
18 61-2415 61023188-61023188 26 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561 26 เมษายน 2561 4 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.สโรชา ศรีพิพัฒน์ 1 ฉะเชิงเทรา
19 61-2416 61023189-61023200 17 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561 29 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน รก.ผชช.รัตนชาติ ช่วยบุดดา 12 กรุงเทพฯ
20 61-2407 61023051-61023070 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 3 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายภาสกร กาวิชัย 20 น่าน
21 61-2408 61023071-61023093 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 6 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายสัญชัย แซ่เจียง 23 นครราชสีมา
22 61-2411 61023133-61023144 17 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 29 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายนันทภพ ชลเขตต์ 12 จันทบุรี
23 61-2424 61023208-61023208 26 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561 26 เมษายน 2561 16 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายธเนศพล ใจดี 1 ลพบุรี
24 61-2426 61023269-61023328 18 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 21 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 60 ขอนแก่น
25 61-2422 61023206-61023206 26 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561 26 เมษายน 2561 16 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางไสว เจตบุตร 1 พิจิตร
26 61-2425 61023209-61023268 18 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 60 ขอนแก่น
27 61-2431 61023415-61023417 26 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561 26 เมษายน 2561 16 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายนพศักดิ์ จันทร์ยิ้ม 3 นครราชสีมา
28 61-2420 61023204-61023204 26 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561 26 เมษายน 2561 4 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางไสว เจตบุตร 1 พิษณุโลก
29 61-2421 61023205-61023205 26 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561 26 เมษายน 2561 16 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางไสว เจตบุตร 1 พิจิตร
30 61-2452 61023756-61023756 20 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 17 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน คุณฐนกวรรณ อุดมเดชชัยรัตน์ 1 กำแพงเพชร
31 61-2453 61023757-61023759 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 1 พฤษภาคม 2561 1 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายสันติ นิ่มนวลรัตน์ 3 ราชบุรี
32 61-2457 61023869-61023870 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 1 พฤษภาคม 2561 16 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ผอ.อรทัย ศุกรียพงศ์ 2 กรุงเทพฯ
33 61-2443 61023722-61023724 26 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561 26 เมษายน 2561 16 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางพิภาดา เสรีวิริยะกุล 3 กรุงเทพฯ
34 61-2842 61028514-61028545 28 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561 7 พฤศจิกายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 32 ฉะเชิงเทรา
35 61-2849 61028702-61028705 11 มิถุนายน 2561 30 พฤษภาคม 2561 30 พฤษภาคม 2561 26 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ร.ท.ไพฑูรย์ กรุงวงศ์ 4 พิษณุโลก
36 61-2870 61029050-61029087 5 มิถุนายน 2561 5 มิถุนายน 2561 5 มิถุนายน 2561 19 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 38 สระบุรี
37 61-2871 61029088-61029125 5 มิถุนายน 2561 5 มิถุนายน 2561 5 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 38 สระบุรี
38 61-2873 61029132-61029133 5 มิถุนายน 2561 5 มิถุนายน 2561 5 มิถุนายน 2561 4 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายเจษฎา ตโนภาส 2 กระบี่
39 61-2912 61029464-61029521 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 58 มหาสารคาม
40 61-2911 61029448-61029463 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ชนิดา เกิดชนะ 16 อุทัยธานี
41 61-2915 61029524-61029559 8 มิถุนายน 2561 8 มิถุนายน 2561 8 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.สมจินต์ วานิชเสถียร 36 เชียงใหม่
42 61-2925 61029599-61029610 8 มิถุนายน 2561 8 มิถุนายน 2561 8 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.วรรณพร พลแสง 12 นครสวรรค์
43 61-2924 61029587-61029598 8 มิถุนายน 2561 8 มิถุนายน 2561 8 มิถุนายน 2561 6 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วรรณพร พลแสง 12 นครสวรรค์
44 61-2936 61029641-61029673 11 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 1 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ยุพเยาว์ หัสจรรย์ 33 ศรีสะเกษ
45 61-2937 61029674-61029733 11 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 1 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ยุพเยาว์ หัสจรรย์ 60 ศรีสะเกษ
46 61-2953 61030060-61030089 14 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายสุรชัย พัฒนพิบูล 30 ขอนแก่น
47 61-2954 61030090-61030119 14 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายสุรชัย พัฒนพิบูล 30 ขอนแก่น
48 61-2955 61030120-61030149 14 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายสุรชัย พัฒนพิบูล 30 ขอนแก่น
49 61-2956 61030150-61030179 14 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายสุรชัย พัฒนพิบูล 30 ขอนแก่น
50 61-2943 61029832-61029832 19 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 5 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายวันปิยะ มงคลชัยสิทธิ์ 1 ชัยนาท
51 61-2990 61030287-61030287 12 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 4 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ประไพพิศ ศรีมาวงษ์ 1 กรุงเทพฯ

Total : 2928 Records. Page 13 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved