รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
**- ดิน-**
1 61-1380 61014262-61014321 12 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 13 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายภาสกร กาวิชัย 60 น่าน
2 61-1381 61014322-61014375 12 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 17 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายภาสกร กาวิชัย 54 น่าน
3 61-1376 61014034-61014093 12 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 2 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายภาสกร กาวิชัย 60 น่าน
4 61-1378 61014148-61014207 12 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 7 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายภาสกร กาวิชัย 60 น่าน
5 61-1384 61014411-61014470 15 มกราคม 2561 15 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 2 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ฎานุภา อยู่อุ่นพะเนา 60 นครราชสีมา
6 61-1387 61014528-61014529 24 มกราคม 2561 15 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายสุรสิทธิ์ เชื้อประทุม 2 นครศรีธรรมราช
7 61-1379 61014208-61014261 12 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 7 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายภาสกร กาวิชัย 54 น่าน
8 61-1382 61014376-61014391 12 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ประไพพิศ ศรีมาวงษ์ 16 กรุงเทพฯ
9 61-1407 61014580-61014580 17 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายฉัตรชัย ค้างาม (ปลัดอำเภอปราณบุรี) 1 ประจวบคีรีขันธ์
10 61-1408 61014581-61014625 17 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 14 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายภาสกร กาวิชัย 45 น่าน
11 61-1409 61014626-61014670 17 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 14 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายภาสกร กาวิชัย 45 น่าน
12 61-1405 61014577-61014577 17 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 31 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายฉัตรชัย ค้างาม (ปลัดอำเภอปราณบุรี) 1 ประจวบคีรีขันธ์
13 61-1410 61014671-61014672 24 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ปภาวี สุขพิทักษ์ 2 หนองบัวลำภู
14 61-1411 61014673-61014684 17 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 1 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวิวัฒน์ สวยสม 12 นครราชสีมา
15 61-1416 61014781-61014816 18 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561 21 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายณัฐพงศ์ นิลคุปต์ 36 สระบุรี
16 61-1417 61014817-61014828 18 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 14 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายวิวัฒน์ สวยสม 12 นครราชสีมา
17 61-2109 61021494-61021501 23 มีนาคม 2561 23 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเมธา ศรีทองคำ 8 กรุงเทพฯ
18 61-2108 61021439-61021493 23 มีนาคม 2561 23 มีนาคม 2561 10 เมษายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายบุรินทร์ เจียมจำนงค์ 55 กรุงเทพฯ
19 61-2179 61021885-61021943 10 เมษายน 2561 28 มีนาคม 2561 10 เมษายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางสาวรวมพร มูลจันทร์ 59 กรุงเทพฯ
20 61-2180 61021944-61022002 10 เมษายน 2561 29 มีนาคม 2561 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางสาวรวมพร มูลจันทร์ 59 กรุงเทพฯ
21 61-2124 61021563-61021563 3 เมษายน 2561 26 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายสันทัด หอมเดช 1 กาญจนบุรี
22 61-2125 61021564-61021564 3 เมษายน 2561 26 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.อภิญญา โชคบัณฑิต 1 นครปฐม
23 61-2141 61021610-61021611 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.คชามาศ ต่ายหัวดง 2 กรุงเทพฯ
24 61-2178 61021823-61021884 28 มีนาคม 2561 28 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 17 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางสาวอรพิษา วรภักดี 62 ประจวบคีรีขันธ์
25 61-2181 61022003-61022061 29 มีนาคม 2561 29 มีนาคม 2561 10 เมษายน 2561 3 กันยายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางสาวรวมพร มูลจันทร์ 59 กรุงเทพฯ
26 61-2182 61022062-61022063 3 เมษายน 2561 29 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ คุณสฤต รังคสิริ 2 ปราจีนบุรี
27 61-2183 61022064-61022064 3 เมษายน 2561 29 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายไชยยงค์ เฉิดละออ 1 กาฬสินธุ์
28 61-2184 61022065-61022065 3 เมษายน 2561 29 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 15 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัย ฯ ปากช่อง 1 นครราชสีมา
29 61-2185 61022066-61022066 3 เมษายน 2561 29 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัย ฯ ปากช่อง 1 กรุงเทพฯ
30 61-2186 61022067-61022068 3 เมษายน 2561 29 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัย ฯ ปากช่อง 2 นครราชสีมา
31 61-2187 61022069-61022070 3 เมษายน 2561 29 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัย ฯ ปากช่อง 2 นครราชสีมา
32 61-2171 61021698-61021727 27 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 30 ขอนแก่น
33 61-2172 61021728-61021757 27 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 30 ขอนแก่น
34 61-2173 61021758-61021787 27 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 30 ขอนแก่น
35 61-2174 61021788-61021817 27 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 30 ขอนแก่น
36 61-2188 61022071-61022085 10 เมษายน 2561 29 มีนาคม 2561 10 เมษายน 2561 3 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัย ฯ ปากช่อง 15 นครราชสีมา
37 61-2195 61022182-61022184 3 เมษายน 2561 29 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 2 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ว่าที่ รต.นันทภพ ชลเขตต์ 3 กรุงเทพฯ
38 61-2190 61022098-61022113 29 มีนาคม 2561 29 มีนาคม 2561 29 มีนาคม 2561 5 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นางสาวจารุุภรณ์ โต๊ะแสง 16 สระแก้ว
39 61-2194 61022125-61022181 29 มีนาคม 2561 29 มีนาคม 2561 29 มีนาคม 2561 5 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน คุณยุพเยาว์ หัสจรรย์ 57 กรุงเทพฯ
40 61-2196 61022185-61022187 3 เมษายน 2561 29 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ว่าที่ รต.นันทภพ ชลเขตต์ 3 กรุงเทพฯ
41 61-2203 61022198-61022198 18 เมษายน 2561 30 มีนาคม 2561 23 เมษายน 2561 2 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ตัณฑพานิช /นายพิศักดิ์ ตัณฑพานิช 1 สระบุรี
42 61-2287 61022455-61022455 18 เมษายน 2561 5 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ คุณสุรพล จันเนตร 1 นครนายก
43 61-2288 61022456-61022458 5 เมษายน 2561 5 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 15 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน ว่าที่ รต.นันทภพ ชลเขตต์ 3 กรุงเทพฯ
44 61-2289 61022459-61022462 17 เมษายน 2561 5 เมษายน 2561 5 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ผอ.จุฑามาศ ไกรเพิ่ม 4 กรุงเทพฯ
45 61-2292 61022470-61022471 18 เมษายน 2561 5 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 1 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ผอ.สุรเชษฐ์ นาราภัทร์ 2 กรุงเทพฯ
46 61-2293 61022472-61022473 5 เมษายน 2561 5 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน ผอ.สุรเชษฐ์ นาราภัทร์ 2 กรุงเทพฯ
47 61-2276 61022415-61022415 18 เมษายน 2561 30 มีนาคม 2561 23 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายสมศักดิ์ พานิชศิริ 1 มหาสารคาม
48 61-2277 61022416-61022433 30 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561 23 เมษายน 2561 3 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิชิตา อินทรศรี 18 เชียงใหม่
49 61-2301 61022507-61022507 18 เมษายน 2561 5 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัย ฯ ปากช่อง 1 กรุงเทพฯ
50 61-2299 61022480-61022480 18 เมษายน 2561 5 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายเสนีย์ จองพาณิชย์เจริญ 1 กรุงเทพฯ
51 61-2302 61022508-61022512 18 เมษายน 2561 5 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัย ฯ ปากช่อง 5 นครราชสีมา

Total : 2928 Records. Page 12 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved