รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 61-0562 61007228-61007230 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 22 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พังงา
2 61-0563 61007231-61007233 18 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กระบี่
3 61-0564 61007234-61007236 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 22 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กระบี่
4 61-0565 61007237-61007239 18 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พังงา
5 61-0566 61007240-61007242 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 22 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พังงา
6 61-0567 61007243-61007245 18 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กระบี่
7 61-0568 61007246-61007248 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 22 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กระบี่
8 61-0570 61007297-61007422 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 2 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.กัญจนรัตน์ ลชิตาวงศ์ 126 สระบุรี
9 61-0571 61007423-61007452 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560 สารละลายเหลือทิ้งจาก OM กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.กัญจนรัตน์ ลชิตาวงศ์ 30 ปทุมธานี
10 61-0574 61007514-61007516 18 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560 สารสกัดอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พะเยา
11 61-0575 61007517-61007519 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 11 มกราคม 2561 สารสกัดอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พะเยา
12 61-0576 61007520-61007522 18 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560 น้ำหมักชีวภาพ(Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พะเยา
13 61-0577 61007523-61007525 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 22 ธันวาคม 2560 น้ำหมักชีวภาพ(Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พะเยา
14 61-0578 61007526-61007528 18 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พะเยา
15 61-0579 61007529-61007531 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พะเยา
16 61-0581 61007533-61007580 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.บุษยรัตน์ หมอกมัว 48 น่าน
17 61-0582 61007581-61007586 31 ตุลาคม 2560 18 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 6 นครราชสีมา
18 61-0583 61007587-61007652 19 ตุลาคม 2560 18 ตุลาคม 2560 18 ตุลาคม 2560 23 พฤศจิกายน 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 66 น่าน
19 61-0585 61007654-61007656 30 ธันวาคม 2985 19 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560 ยิปซัม (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กรุงเทพฯ
20 61-0586 61007657-61007659 19 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 23 พฤศจิกายน 2560 ยิปซัม (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กรุงเทพฯ
21 61-0587 61007660-61007660 19 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 21 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พนิดา ปรีเปรมโมทย์ 1 อ่างทอง
22 61-0588 61007661-61007690 19 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 10 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พนิดา ปรีเปรมโมทย์ 30 นครราชสีมา
23 61-0589 61007691-61007720 19 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 27 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.พนิดา ปรีเปรมโมทย์ 30 นครราชสีมา
24 61-0590 61007721-61007750 19 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 27 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.พนิดา ปรีเปรมโมทย์ 30 นครราชสีมา
25 61-0591 61007751-61007751 19 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 4 มกราคม 2561 ดินก่อนปลูกแปลงบวบสาธิต (Control) กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ปิยะรัตน์ กิตติวัฒน์ 1 ปราจีนบุรี
26 61-0592 61007752-61007752 19 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 4 มกราคม 2561 ดินแปลง สวทช. กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ปิยะรัตน์ กิตติวัฒน์ 1 ปราจีนบุรี
27 61-0593 61007753-61007753 31 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 17 พฤศจิกายน 2560 ดินก่อนปลูกแปลงบวบสาธิต (Control) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.ปิยะรัตน์ กิตติวัฒน์ 1 ปราจีนบุรี
28 61-0594 61007754-61007754 31 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 17 พฤศจิกายน 2560 ดินแปลง สวทช. กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.ปิยะรัตน์ กิตติวัฒน์ 1 ปราจีนบุรี
29 61-0596 61007757-61007759 30 ธันวาคม 2985 20 ตุลาคม 2560 20 ตุลาคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560 โดโลไมท์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สุราษฎร์ธานี
30 61-0597 61007760-61007762 30 ธันวาคม 2985 20 ตุลาคม 2560 20 ตุลาคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560 โดโลไมท์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พิษณุโลก
31 61-0598 61007763-61007765 30 ธันวาคม 2985 20 ตุลาคม 2560 20 ตุลาคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560 โดโลไมท์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พิษณุโลก
32 61-0600 61007767-61007790 20 ตุลาคม 2560 20 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 10 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พิมพ์ธิดา เรืองไพศาล 24 ประจวบคีรีขันธ์
33 61-0601 61007791-61007814 20 ตุลาคม 2560 20 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 22 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเกษมสุข ศรีแย้ม 24 ประจวบคีรีขันธ์
34 61-0602 61007815-61007838 31 ตุลาคม 2560 20 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 27 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายเกษมสุข ศรีแย้ม 24 ประจวบคีรีขันธ์
35 61-0603 61007839-61007854 20 ตุลาคม 2560 20 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560 10 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.กานต์มณี จันทร์ขาว 16 ขอนแก่น
36 61-0605 61007857-61007890 24 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 6 พฤศจิกายน 2560 26 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 34 หนองคาย
37 61-0606 61007891-61007924 7 พฤศจิกายน 2560 24 ตุลาคม 2560 6 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 34 หนองคาย
38 61-0607 61007925-61007928 25 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายถวิล หน่อคำ 4 กาญจนบุรี
39 61-0608 61007929-61007932 25 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายถวิล หน่อคำ 4 กาญจนบุรี
40 61-0609 61007933-61007956 25 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 22 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พิมพ์ธิดา เรืองไพศาล 24 ประจวบคีรีขันธ์
41 61-0613 61007961-61007988 2 พฤศจิกายน 2560 27 ตุลาคม 2560 2 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.บรรเจิดลักษณ์ จันธาฤทธิ์ 28 เพชรบูรณ์
42 61-0616 61007993-61007993 27 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 ปุ่ยอินทรีย์ (ตรา รุ่งสุริยา) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน บ.ธนณัฐวินอะโกร จำกัด 1 นครราชสีมา
43 61-0617 61007994-61007994 27 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (ตรา มังกรทิพย์) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน บ.ธนณัฐวินอะโกร จำกัด 1 นครปฐม
44 61-0618 61007995-61008026 30 ตุลาคม 2560 30 ตุลาคม 2560 2 พฤศจิกายน 2560 22 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พิมพิลัย นวลละออง 32 อ่างทอง
45 61-0619 61008027-61008058 30 ตุลาคม 2560 30 ตุลาคม 2560 2 พฤศจิกายน 2560 27 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.พิมพิลัย นวลละออง 32 อ่างทอง
46 61-0620 61008059-61008074 1 พฤศจิกายน 2560 30 ตุลาคม 2560 30 ตุลาคม 2560 12 ธันวาคม 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.พิมพิลัย นวลละออง 16 อ่างทอง
47 61-0622 61008076-61008076 30 ตุลาคม 2560 30 ตุลาคม 2560 30 ตุลาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.ทัศพร เขื่อนเพชร 1 พิจิตร
48 61-0624 61008088-61008095 31 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 7 พฤศจิกายน 2560 22 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วรรยา สุธรรมชัย 8 นครราชสีมา
49 61-0625 61008096-61008103 31 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 7 พฤศจิกายน 2560 13 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.วรรยา สุธรรมชัย 8 นครราชสีมา
50 61-0628 61008116-61008163 7 พฤศจิกายน 2560 1 พฤศจิกายน 2560 9 พฤศจิกายน 2560 7 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ทิพวัลย์ คงถอด 48 ประจวบคีรีขันธ์
51 61-0629 61008164-61008211 1 พฤศจิกายน 2560 1 พฤศจิกายน 2560 6 พฤศจิกายน 2560 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.ทิพวัลย์ คงถอด 48 ประจวบคีรีขันธ์

Total : 2923 Records. Page 11 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved