รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
**- ดิน-**
1 61-1136 61012258-61012258 18 ธันวาคม 2560 18 ธันวาคม 2560 27 ธันวาคม 2560 8 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายพรเลิศ ฉายาลักษณ์ 1 ประจวบคีรีขันธ์
2 61-1146 61012304-61012339 22 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 22 ธันวาคม 2560 13 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางพิกุล เกตุชาญวิทย์ 36 กรุงเทพฯ
3 61-1151 61012352-61012359 22 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 22 ธันวาคม 2560 13 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางสุนีย์รัตน์ โลหะโชติ 8 น่าน
4 61-1144 61012277-61012279 19 ธันวาคม 2560 19 ธันวาคม 2560 27 ธันวาคม 2560 25 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน บริษัท นครไชยศรีอุตสาหกรรม จำกัด 3 นครปฐม
5 61-1161 61012427-61012447 21 ธันวาคม 2560 21 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 24 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางแฉล้ม พริ้มจรัส 21 สุราษฎร์ธานี
6 61-1163 61012451-61012451 21 ธันวาคม 2560 21 ธันวาคม 2560 27 ธันวาคม 2560 8 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.จุฑามาศ เชยจิตร 1 นครสวรรค์
7 61-1168 61012519-61012527 22 ธันวาคม 2560 22 ธันวาคม 2560 3 มกราคม 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวันชัย วงษา 9 สุพรรณบุรี
8 61-1169 61012528-61012536 22 ธันวาคม 2560 22 ธันวาคม 2560 3 มกราคม 2561 13 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายวันชัย วงษา 9 สุพรรณบุรี
9 61-1183 61012687-61012744 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ประไพพิศ ศรีมาวงษ์ 58 เพชรบูรณ์
10 61-1185 61012782-61012802 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 21 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พนิดา ปรีเปรมโมทย์ 21 นครราชสีมา
11 61-1187 61012804-61012804 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 3 มกราคม 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นางจันจิรา แสงสีเหลือง 1 กาญจนบุรี
12 61-1188 61012805-61012806 28 ธันวาคม 2560 28 ธันวาคม 2560 5 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.พรทิพย์ นามพระจันทร์ 2 ปราจีนบุรี
13 61-1189 61012807-61012808 28 ธันวาคม 2560 28 ธันวาคม 2560 5 มกราคม 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พรทิพย์ นามพระจันทร์ 2 ปราจีนบุรี
14 61-1191 61012813-61012816 8 มกราคม 2561 28 ธันวาคม 2560 28 ธันวาคม 2560 8 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.จุฑามาศ ไกรเพิ่ม 4 กรุงเทพฯ
15 61-1153 61012368-61012388 20 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 10 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นางสุนีย์รัตน์ โลหะโชติ 21 น่าน
16 61-1175 61012577-61012578 25 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 28 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.พรรณนิชชา น้อยเจริญ 2 นครสวรรค์
17 61-1182 61012597-61012686 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ประไพพิศ ศรีมาวงษ์ 90 นครพนม
18 61-1184 61012745-61012781 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ประไพพิศ ศรีมาวงษ์ 37 น่าน
19 61-1190 61012809-61012812 8 มกราคม 2561 28 ธันวาคม 2560 28 ธันวาคม 2560 8 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.จุฑามาศ ไกรเพิ่ม 4 กรุงเทพฯ
20 61-1194 61012860-61012898 16 มีนาคม 2561 16 มีนาคม 2561 5 มกราคม 2561 16 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางแฉล้ม พริ้มจรัส 39 สุพรรณบุรี
21 61-1195 61012899-61012900 12 มกราคม 2561 3 มกราคม 2561 11 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายดนุ พรหมมินทร์ 2 ลพบุรี
22 61-1152 61012360-61012367 22 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 22 ธันวาคม 2560 14 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นางสุนีย์รัตน์ โลหะโชติ 8 น่าน
23 61-1164 61012452-61012454 21 ธันวาคม 2560 21 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 20 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ดารารัตน์ โฮตาก้า 3 หนองคาย
24 61-1197 61012909-61012909 12 มกราคม 2561 3 มกราคม 2561 11 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายอุทิศ เพียรรัตน์พิมล 1 นครราชสีมา
25 61-1198 61012910-61012964 4 มกราคม 2561 3 มกราคม 2561 3 มกราคม 2561 3 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางสาวธนัชชา ติ๊บลังกา 55 ตาก
26 61-1202 61013042-61013053 7 กุมภาพันธ์ 2561 4 มกราคม 2561 11 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ปราณ๊ จอมอุ่น 12 พัทลุง
27 61-1200 61013039-61013039 12 มกราคม 2561 3 มกราคม 2561 11 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายประภัสสร ทรัพย์นิยม 1 นครราชสีมา
28 61-1186 61012803-61012803 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 3 มกราคม 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางจันจิรา แสงสีเหลือง 1 กาญจนบุรี
29 61-1263 61013265-61013322 8 มกราคม 2561 8 มกราคม 2561 8 มกราคม 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 58 เลย
30 61-1264 61013323-61013358 8 มกราคม 2561 8 มกราคม 2561 15 มกราคม 2561 29 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 36 มุกดาหาร
31 61-1266 61013395-61013430 23 มกราคม 2561 8 มกราคม 2561 15 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 36 มุกดาหาร
32 61-1271 61013486-61013491 8 มกราคม 2561 8 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 29 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายเมธา ศรีทองคำ 6 สระบุรี
33 61-1272 61013492-61013541 8 มกราคม 2561 8 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 29 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายเมธา ศรีทองคำ 50 เลย
34 61-1273 61013542-61013591 8 มกราคม 2561 8 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 2 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเมธา ศรีทองคำ 50 เลย
35 61-1274 61013592-61013641 8 มกราคม 2561 8 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 2 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเมธา ศรีทองคำ 50 เลย
36 61-1267 61013431-61013466 8 มกราคม 2561 8 มกราคม 2561 15 มกราคม 2561 26 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 36 มุกดาหาร
37 61-1265 61013359-61013394 23 มกราคม 2561 8 มกราคม 2561 15 มกราคม 2561 28 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 36 มุกดาหาร
38 61-1275 61013642-61013659 8 มกราคม 2561 8 มกราคม 2561 8 มกราคม 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายเมธา ศรีทองคำ 18 สระบุรี
39 61-1279 61013663-61013664 23 มกราคม 2561 9 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายออมสิน วัฒนะรัตน์ 2 ปทุมธานี
40 61-1324 61013835-61013835 23 มกราคม 2561 9 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางจิรภัทร์ ด้วงช้าง 1 บุรีรัมย์
41 61-1323 61013792-61013834 12 มกราคม 2561 9 มกราคม 2561 11 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ประภัสสร พลวงศ์ 43 จันทบุรี
42 61-1361 61013944-61013950 10 มกราคม 2561 10 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 27 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.นภัสสร โน้ตศิริ 7 ราชบุรี
43 61-1362 61013951-61013957 10 มกราคม 2561 10 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 23 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.นภัสสร โน้ตศิริ 7 ราชบุรี
44 61-1363 61013958-61013964 10 มกราคม 2561 10 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 31 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.นภัสสร โน้ตศิริ 7 ราชบุรี
45 61-1364 61013965-61013966 23 มกราคม 2561 10 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายชาญวิทย์ อัฑฒ์สุขิตกุล 2 นครราชสีมา
46 61-1366 61013968-61013969 23 มกราคม 2561 10 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายศุภชัย อังศุภากร 2 นครราชสีมา
47 61-1367 61013970-61013977 10 มกราคม 2561 10 มกราคม 2561 10 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 8 เพชรบูรณ์
48 61-1368 61013978-61013985 10 มกราคม 2561 10 มกราคม 2561 10 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 8 เพชรบูรณ์
49 61-1375 61013992-61014033 12 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 7 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 42 เลย
50 61-1377 61014094-61014147 12 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 6 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายภาสกร กาวิชัย 54 น่าน
51 61-1380 61014262-61014321 12 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 13 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายภาสกร กาวิชัย 60 น่าน

Total : 2928 Records. Page 11 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved