รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 61-0504 61006665-61006667 30 ธันวาคม 2985 9 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ลพบุรี
2 61-0505 61006668-61006670 9 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2560 15 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ลพบุรี
3 61-0506 61006671-61006673 30 ธันวาคม 2985 9 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ลพบุรี
4 61-0507 61006674-61006676 9 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2560 15 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ลพบุรี
5 61-0508 61006677-61006679 30 ธันวาคม 2985 9 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ลพบุรี
6 61-0509 61006680-61006682 9 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2560 22 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ลพบุรี
7 61-0510 61006683-61006685 30 ธันวาคม 2985 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ลพบุรี
8 61-0511 61006686-61006688 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 15 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ลพบุรี
9 61-0512 61006689-61006691 30 ธันวาคม 2985 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ลพบุรี
10 61-0513 61006692-61006694 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 23 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ลพบุรี
11 61-0514 61006695-61006697 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สิงห์บุรี
12 61-0515 61006698-61006700 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สิงห์บุรี
13 61-0516 61006701-61006703 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สระบุรี
14 61-0517 61006704-61006706 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สระบุรี
15 61-0518 61006707-61006709 30 ธันวาคม 2985 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กรุงเทพฯ
16 61-0519 61006710-61006712 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 15 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กรุงเทพฯ
17 61-0520 61006713-61006715 30 ธันวาคม 2985 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กรุงเทพฯ
18 61-0521 61006716-61006718 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 15 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กรุงเทพฯ
19 61-0522 61006719-61006721 30 ธันวาคม 2985 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กรุงเทพฯ
20 61-0523 61006722-61006724 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 15 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กรุงเทพฯ
21 61-0524 61006725-61006730 19 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.สุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์ 6 ปราจีนบุรี
22 61-0525 61006731-61006736 19 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.สุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์ 6 ปราจีนบุรี
23 61-0526 61006737-61006786 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 9 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.สุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์ 50 ปราจีนบุรี
24 61-0527 61006787-61006836 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 5 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.สุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์ 50 ปราจีนบุรี
25 61-0528 61006837-61006860 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560 19 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวันชัย วงษา 24 สุพรรณบุรี
26 61-0529 61006861-61006884 27 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายวันชัย วงษา 24 สุพรรณบุรี
27 61-0530 61006885-61006890 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายวันชัย วงษา 6 สุพรรณบุรี
28 61-0535 61006943-61006972 11 ตุลาคม 2560 11 ตุลาคม 2560 11 ตุลาคม 2560 27 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 30 ลพบุรี
29 61-0536 61006973-61007002 11 ตุลาคม 2560 11 ตุลาคม 2560 11 ตุลาคม 2560 27 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 30 นครราชสีมา
30 61-0537 61007003-61007012 11 ตุลาคม 2560 11 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560 8 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 10 นครราชสีมา
31 61-0538 61007013-61007022 11 ตุลาคม 2560 11 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560 27 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 10 นครราชสีมา
32 61-0540 61007025-61007025 11 ตุลาคม 2560 11 ตุลาคม 2560 11 ตุลาคม 2560 20 ตุลาคม 2560 เกลือแป้ง กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1 เชียงใหม่
33 61-0541 61007026-61007027 16 ตุลาคม 2560 12 ตุลาคม 2560 12 ตุลาคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.วรรณพร พลแสง 2 กำแพงเพชร
34 61-0542 61007028-61007048 12 ตุลาคม 2560 12 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ปิยวรรณ คลังชำนาญ 21 อุทัยธานี
35 61-0543 61007049-61007051 30 ธันวาคม 2985 12 ตุลาคม 2560 12 ตุลาคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560 โดโลไมท์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครสวรรค์
36 61-0544 61007052-61007054 16 ตุลาคม 2560 12 ตุลาคม 2560 12 ตุลาคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 อุบลราชธานี
37 61-0545 61007055-61007057 12 ตุลาคม 2560 12 ตุลาคม 2560 12 ตุลาคม 2560 15 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 อุบลราชธานี
38 61-0548 61007060-61007075 12 ตุลาคม 2560 12 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560 9 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 16 สระแก้ว
39 61-0549 61007076-61007091 30 ธันวาคม 2985 12 ตุลาคม 2560 12 ตุลาคม 2560 29 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 16 สระแก้ว
40 61-0550 61007092-61007094 16 ตุลาคม 2560 12 ตุลาคม 2560 12 ตุลาคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ศรีสะเกษ
41 61-0551 61007095-61007097 12 ตุลาคม 2560 12 ตุลาคม 2560 12 ตุลาคม 2560 15 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ศรีสะเกษ
42 61-0552 61007098-61007110 16 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 16 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวิวัฒน์ สวยสม 13 สุพรรณบุรี
43 61-0553 61007111-61007123 31 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 22 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายวิวัฒน์ สวยสม 13 สุพรรณบุรี
44 61-0554 61007124-61007135 16 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายวิวัฒน์ สวยสม 12 สุพรรณบุรี
45 61-0555 61007136-61007136 31 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ธนัญพัชร์ ฉัตรบริรักษ์ 1 เพชรบูรณ์
46 61-0556 61007137-61007166 16 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 29 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 30 นครราชสีมา
47 61-0557 61007167-61007182 16 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 9 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 16 นครราชสีมา
48 61-0558 61007183-61007198 31 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 9 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 16 นครราชสีมา
49 61-0559 61007199-61007222 16 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 21 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง 24 นครปฐม
50 61-0561 61007225-61007227 18 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พังงา
51 61-0562 61007228-61007230 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 22 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พังงา

Total : 2924 Records. Page 10 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved