รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
**- ดิน-**
1 61-0791 61009712-61009712 16 พฤศจิกายน 2560 16 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 7 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.วรรณิษา มะณีแสง 1 สระบุรี
2 61-0806 61009754-61009754 17 พฤศจิกายน 2560 17 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 7 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางยุพัตสา คิ้วเที่ยง 1 ประจวบคีรีขันธ์
3 61-0805 61009753-61009753 17 พฤศจิกายน 2560 17 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 7 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางยุพัตสา คิ้วเที่ยง 1 ประจวบคีรีขันธ์
4 61-0856 61009902-61009904 29 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายวิชา อ่วมทร 3 นครสวรรค์
5 61-0863 61009923-61009924 20 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ชัญญาพัชญ์ ธำรงค์จตุพงษ์ 2 พิจิตร
6 61-0866 61010008-61010012 29 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายสมพร เลิศพรสุขสวัสดิ์ 5 กรุงเทพฯ
7 61-0874 61010050-61010050 29 พฤศจิกายน 2560 21 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ คุณธีพร บรรจงเปลี่ยน 1 ปราจีนบุรี
8 61-0865 61010006-61010007 20 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 26 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางจันจิรา แสงสีเหลือง 2 กาญจนบุรี
9 61-0876 61010054-61010098 22 พฤศจิกายน 2560 22 พฤศจิกายน 2560 1 ธันวาคม 2560 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเมธา ศรีทองคำ 45 เลย
10 61-0877 61010099-61010143 22 พฤศจิกายน 2560 22 พฤศจิกายน 2560 1 ธันวาคม 2560 9 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเมธา ศรีทองคำ 45 เลย
11 61-0878 61010144-61010188 22 พฤศจิกายน 2560 22 พฤศจิกายน 2560 1 ธันวาคม 2560 10 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายเมธา ศรีทองคำ 45 เลย
12 61-0885 61010197-61010220 23 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 2 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายบวร บัวขาว 24 นครปฐม
13 61-0886 61010221-61010244 23 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 12 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายบวร บัวขาว 24 นครปฐม
14 61-0887 61010245-61010370 29 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 4 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.พันธุ์ทิพย์ ปานกลาง 126 สุราษฎร์ธานี
15 61-0889 61010374-61010376 23 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 8 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.สายใย ถนอมชาติ 3 ลพบุรี
16 61-0898 61010440-61010443 13 ธันวาคม 2560 27 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.วรดา ชูสง่า 4 สุพรรณบุรี
17 61-0902 61010480-61010518 28 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 18 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.พนิดา ปรีเปรมโมทย์ 39 นครราชสีมา
18 61-0903 61010519-61010545 28 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 18 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ 27 นครราชสีมา
19 61-0904 61010546-61010556 28 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 4 ธันวาคม 2560 20 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.นฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล 11 ชัยภูมิ
20 61-0905 61010557-61010616 28 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 5 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 60 เลย
21 61-0972 61010905-61010919 30 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560 12 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายโสฬส แซ่ลิ้ม 15 ราชบุรี
22 61-0969 61010794-61010841 30 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560 5 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ถนอมขวัญ ทิพวงศ์ 48 นครราชสีมา
23 61-0970 61010842-61010889 30 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560 10 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ถนอมขวัญ ทิพวงศ์ 48 นครราชสีมา
24 61-1022 61011113-61011117 6 ธันวาคม 2560 6 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 27 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 5 นครราชสีมา
25 61-1023 61011118-61011198 7 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 12 ธันวาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางจันจิรา แสงสีเหลือง 81 กาญจนบุรี
26 61-1007 61011013-61011015 13 ธันวาคม 2560 4 ธันวาคม 2560 12 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ภิรวดี ชูประวัติ 3 ฉะเชิงเทรา
27 61-1040 61011315-61011410 13 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 12 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางปราณี สีหบัณฑ์ 96 สกลนคร
28 61-1044 61011417-61011423 7 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายวรพันธ์ จินตะเชาวน์ 7 มุกดาหาร
29 61-1045 61011424-61011430 7 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 4 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวรพันธ์ จินตะเชาวน์ 7 มุกดาหาร
30 61-1019 61011088-61011092 25 ธันวาคม 2560 6 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 5 นครราชสีมา
31 61-1020 61011093-61011102 30 ธันวาคม 2985 6 ธันวาคม 2560 6 ธันวาคม 2560 29 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 10 นครราชสีมา
32 61-1021 61011103-61011112 6 ธันวาคม 2560 6 ธันวาคม 2560 6 ธันวาคม 2560 29 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 10 นครราชสีมา
33 61-1048 61011440-61011499 8 ธันวาคม 2560 8 ธันวาคม 2560 8 ธันวาคม 2560 10 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 60 เลย
34 61-1050 61011544-61011589 25 ธันวาคม 2560 8 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 46 เลย
35 61-1051 61011590-61011635 25 ธันวาคม 2560 8 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 46 เลย
36 61-1046 61011431-61011437 14 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 28 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายวรพันธ์ จินตะเชาวน์ 7 มุกดาหาร
37 61-1049 61011500-61011543 8 ธันวาคม 2560 8 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 10 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 44 เลย
38 61-1062 61011741-61011770 12 ธันวาคม 2560 12 ธันวาคม 2560 12 ธันวาคม 2560 30 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายนันทภพ ชลเขตต์ 30 สระแก้ว
39 61-1052 61011636-61011681 8 ธันวาคม 2560 8 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 26 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 46 เลย
40 61-1054 61011728-61011728 25 ธันวาคม 2560 8 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 5 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายศุภฤกษ์ แก้วจันทร์ฉาย 1 ชัยนาท
41 61-1066 61011774-61011778 13 ธันวาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 13 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ชนิดา เกิดชนะ 5 ฉะเชิงเทรา
42 61-1074 61011802-61011802 25 ธันวาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 8 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางพาสนา รอดบุญชัง 1 กรุงเทพฯ
43 61-1076 61011858-61011900 14 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 27 ธันวาคม 2560 29 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 43 เลย
44 61-1077 61011901-61011943 25 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 14 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 43 เลย
45 61-1078 61011944-61011986 25 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 4 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 43 เลย
46 61-1080 61012030-61012072 14 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 26 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 43 เลย
47 61-1088 61012080-61012085 14 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 27 ธันวาคม 2560 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 6 นครราชสีมา
48 61-1115 61012157-61012157 18 ธันวาคม 2560 18 ธันวาคม 2560 27 ธันวาคม 2560 8 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายพินัย วิสุทธิรัตน์ 1 จันทบุรี
49 61-1143 61012274-61012276 3 มกราคม 2561 19 ธันวาคม 2560 27 ธันวาคม 2560 3 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ บริษัท นครชัยศรีอุตสาหกรรม จำกัด 3 นครปฐม
50 61-1145 61012280-61012303 22 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 22 ธันวาคม 2560 13 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางพิกุล เกตุชาญวิทย์ 24 จันทบุรี
51 61-1136 61012258-61012258 18 ธันวาคม 2560 18 ธันวาคม 2560 27 ธันวาคม 2560 8 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายพรเลิศ ฉายาลักษณ์ 1 ประจวบคีรีขันธ์

Total : 2924 Records. Page 10 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved