รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2560

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 60-0001 60000001-60000001 2 กันยายน 2559 2 กันยายน 2559 2 กันยายน 2559 7 พฤศจิกายน 2559 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.สุภา ออมจิตร 1 ประจวบคีรีขันธ์
2 60-0002 60000002-60000002 2 กันยายน 2559 2 กันยายน 2559 2 กันยายน 2559 7 พฤศจิกายน 2559 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายนิพนธ์ อยู่สุข 1 ประจวบคีรีขันธ์
3 60-0003 60000003-60000004 2 กันยายน 2559 2 กันยายน 2559 2 กันยายน 2559 11 ตุลาคม 2559 ดิน กลุ่มวิทยบริการ คุณประภาพร วงศ์เจริญ 2 กรุงเทพฯ
4 60-0004 60000005-60000007 2 กันยายน 2559 2 กันยายน 2559 2 กันยายน 2559 7 พฤศจิกายน 2559 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.พิมพ์คุณัช ตั้งตระการพงษ์ 3 นครราชสีมา
5 60-0005 60000008-60000010 2 กันยายน 2559 2 กันยายน 2559 2 กันยายน 2559 7 พฤศจิกายน 2559 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.พิมพ์คุณัช ตั้งตระการพงษ์ 3 นครราชสีมา
6 60-0006 60000011-60000011 2 กันยายน 2559 2 กันยายน 2559 2 กันยายน 2559 7 พฤศจิกายน 2559 ปุ๋ยหมัก กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน คุณสุกัญญา เบญจสกุลลือชัย 1 กรุงเทพฯ
7 60-0007 60000012-60000012 2 กันยายน 2559 2 กันยายน 2559 2 กันยายน 2559 27 กันยายน 2559 ดิน กลุ่มวิทยบริการ คุณองค์ สายมา 1 ราชบุรี
8 60-0008 60000013-60000014 2 กันยายน 2559 2 กันยายน 2559 2 กันยายน 2559 12 ตุลาคม 2559 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน ดร.วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล 2 กรุงเทพฯ
9 60-0009 60000015-60000086 2 กันยายน 2559 2 กันยายน 2559 2 กันยายน 2559 28 กันยายน 2559 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ภรภัทร นพมาลัย 72 กรุงเทพฯ
10 60-0010 60000087-60000102 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 พฤศจิกายน 2559 ปุ๋ยหมัก กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน บริษัท ซิมสุลาลัย จำกัด 16 ชลบุรี
11 60-0011 60000103-60000103 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 พฤศจิกายน 2559 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายพัทธวงศ์ อุ่นเอกลาภ 1 นนทบุรี
12 60-0012 60000104-60000104 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 พฤศจิกายน 2559 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายพัทธวงศ์ อุ่นเอกลาภ 1 นนทบุรี
13 60-0013 60000105-60000105 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 พฤศจิกายน 2559 มูลไส้เดือนดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายพัทธวงศ์ อุ่นเอกลาภ 1 นนทบุรี
14 60-0014 60000106-60000106 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 พฤศจิกายน 2559 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายพัทธวงศ์ อุ่นเอกลาภ 1 นนทบุรี
15 60-0015 60000107-60000107 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 พฤศจิกายน 2559 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายพัทธวงศ์ อุ่นเอกลาภ 1 นนทบุรี
16 60-0016 60000108-60000108 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 11 ตุลาคม 2559 น้ำหมักชีวภาพ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน ว่าที่ รต.นันทภพ ชลเขตต์ 1 กรุงเทพฯ
17 60-0017 60000109-60000124 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 25 พฤศจิกายน 2559 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 16 กรุงเทพฯ
18 60-0018 60000125-60000184 30 ธันวาคม 2985 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 19 กันยายน 2559 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางปราณี สีหบัณฑ์ 60 ขอนแก่น
19 60-0019 60000185-60000244 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 19 กันยายน 2559 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางปราณี สีหบัณฑ์ 60 ขอนแก่น
20 60-0020 60000245-60000289 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 5 มกราคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ชนิดา จรัญวรพรรณ 45 กรุงเทพฯ
21 60-0021 60000290-60000349 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 10 มกราคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ชนิดา จรัญวรพรรณ 60 กรุงเทพฯ
22 60-0022 60000350-60000350 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 พฤศจิกายน 2559 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายพิษณุ รุ่งประถม 1 นนทบุรี
23 60-0023 60000351-60000351 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 10 ตุลาคม 2559 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายพิษณุ รุ่งประถม 1 นนทบุรี
24 60-0024 60000352-60000352 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 11 ตุลาคม 2559 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายประชา สุขเจริญชัยกุล 1 กรุงเทพฯ
25 60-0025 60000353-60000456 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 17 ตุลาคม 2559 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายพงศ์ธร เพียรพิทักษ์ 104 กรุงเทพฯ
26 60-0026 60000457-60000560 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 17 ตุลาคม 2559 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายพงศ์ธร เพียรพิทักษ์ 104 กรุงเทพฯ
27 60-0027 60000561-60000601 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 17 ตุลาคม 2559 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายพงศ์ธร เพียรพิทักษ์ 41 กรุงเทพฯ
28 60-0028 60000602-60000705 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 17 มกราคม 2560 ดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายพงศ์ธร เพียรพิทักษ์ 104 กรุงเทพฯ
29 60-0029 60000706-60000809 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 17 มกราคม 2560 ดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายพงศ์ธร เพียรพิทักษ์ 104 กรุงเทพฯ
30 60-0030 60000810-60000850 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 17 มกราคม 2560 ดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายพงศ์ธร เพียรพิทักษ์ 41 กรุงเทพฯ
31 60-0031 60000851-60000853 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 พฤศจิกายน 2559 ปุ๋ยเคมี กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน คุณนพมณี สวรรณัง 3 กรุงเทพฯ
32 60-0032 60000854-60000898 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 10 มกราคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 45 กรุงเทพฯ
33 60-0033 60000899-60000943 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 3 พฤศจิกายน 2559 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 45 กรุงเทพฯ
34 60-0034 60000944-60001000 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 10 มกราคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ภรภัทร นพมาลัย 57 กรุงเทพฯ
35 60-0035 60001001-60001051 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 10 มกราคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ภรภัทร นพมาลัย 51 กรุงเทพฯ
36 60-0036 60001052-60001053 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 11 ตุลาคม 2559 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายทศพล รอดรักษ์ 2 พิจิตร
37 60-0037 60001054-60001065 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 5 มกราคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน นายเมธา ศรีทองคำ 12 กรุงเทพฯ
38 60-0038 60001066-60001077 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 5 มกราคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน นายเมธา ศรีทองคำ 12 กรุงเทพฯ
39 60-0039 60001078-60001084 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 5 มกราคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน นายเมธา ศรีทองคำ 7 กรุงเทพฯ
40 60-0040 60001085-60001091 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 5 มกราคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน นายเมธา ศรีทองคำ 7 กรุงเทพฯ
41 60-0041 60001092-60001095 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 ดิน กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 4 กรุงเทพฯ
42 60-0042 60001096-60001099 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 ดิน กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 4 กรุงเทพฯ
43 60-0043 60001100-60001103 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 ดิน กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 4 กรุงเทพฯ
44 60-0044 60001104-60001107 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 ดิน กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 4 กรุงเทพฯ
45 60-0045 60001108-60001111 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 ดิน กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 4 กรุงเทพฯ
46 60-0046 60001112-60001117 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 ดิน กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 6 กรุงเทพฯ
47 60-0047 60001118-60001123 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 ดิน กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 6 กรุงเทพฯ
48 60-0048 60001124-60001129 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 ดิน กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 6 กรุงเทพฯ
49 60-0049 60001130-60001135 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 ดิน กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 6 กรุงเทพฯ
50 60-0050 60001136-60001141 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 ดิน กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 6 กรุงเทพฯ
51 60-0051 60001142-60001145 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2559 ดิน กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 4 กรุงเทพฯ

Total : 3214 Records. Page 1 (All Page 65)

| Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved