รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 61-0006 61000014-61000015 28 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางพร้อย มาทัพ 2 กาญจนบุรี
2 61-0177 61003306-61003306 25 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 Sludge coffee กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน บ.กรีนพลัสออร์แกนิค จำกัด 1 ฉะเชิงเทรา
3 61-0089 61001199-61001199 10 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ บ.ทำเลไทย ธรรมชาติ 1 อยุธยา
4 61-0100 61001658-61001658 9 สิงหาคม 2560 9 สิงหาคม 2560 9 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายอาทิตย์ ประวิทย์ 1 นครนายก
5 61-0009 61000019-61000019 28 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 23 สิงหาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.พรทิพา สิงห์ทอง 1 นครปฐม
6 61-0039 61000133-61000139 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 23 สิงหาคม 2560 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.1 7 สระบุรี
7 61-0038 61000104-61000132 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 28 สิงหาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.1 29 สระบุรี
8 61-0049 61000209-61000248 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางจุฑารัตน์ ยิ้มฉลวย 40 เชียงใหม่
9 61-0051 61000289-61000316 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางจุฑารัตน์ ยิ้มฉลวย 28 เชียงใหม่
10 61-0137 61002406-61002409 15 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางนพมณี สุวรรณัง 4 กรุงเทพฯ
11 61-0138 61002410-61002413 15 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางนพมณี สุวรรณัง 4 กรุงเทพฯ
12 61-0213 61003746-61003746 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560 เกลือแป้ง กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1 เชียงใหม่
13 61-0110 61001783-61001783 13 กันยายน 2560 10 สิงหาคม 2560 13 กันยายน 2560 31 สิงหาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ศิริลักษณ์ ภาโนมัย 1 นครราชสีมา
14 61-0111 61001784-61001784 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 1 กันยายน 2560 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.ศิริลักษณ์ ภาโนมัย 1 นครราชสีมา
15 61-0053 61000345-61000345 28 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายเจน บุญธรรม 1 นนทบุรี
16 61-0065 61000783-61000783 28 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายอาทิตย์ ประวิทย์ 1 นครปฐม
17 61-0086 61001154-61001162 28 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 4 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางณฐมน ผ่องแผ้ว 9 ยโสธร
18 61-0222 61003793-61003793 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.อนัญญา เพ็ชรประดับ 1 ลพบุรี
19 61-0080 61001040-61001094 15 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางจุฑารัตน์ ยิ้มฉลวย 55 เชียงใหม่
20 61-0081 61001095-61001149 15 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางจุฑารัตน์ ยิ้มฉลวย 55 เชียงใหม่
21 61-0091 61001250-61001299 5 กันยายน 2560 8 สิงหาคม 2560 4 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.สุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์ 50 ปราจีนบุรี
22 61-0092 61001300-61001349 5 กันยายน 2560 8 สิงหาคม 2560 4 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.สุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์ 50 ปราจีนบุรี
23 61-0172 61003301-61003301 18 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 น้ำหมักชีวภาพ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.1 1 สิงห์บุรี
24 61-0083 61001151-61001151 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 สิ่งปรับปรุงดิน(น้ำท้ายบ่อ) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.ศรทอง แก้วคำ 1 สุพรรณบุรี
25 61-0085 61001153-61001153 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 สิ่งปรับปรุงดิน(น้ำท้ายบ่อ) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.ศรทอง แก้วคำ 1 สุพรรณบุรี
26 61-0260 61004158-61004164 5 กันยายน 2560 1 กันยายน 2560 1 กันยายน 2560 6 กันยายน 2560 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายบวร บัวขาว 7 นครปฐม
27 61-0104 61001664-61001666 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 6 กันยายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายเอกชา ตนานนท์ชัย 3 พิจิตร
28 61-0279 61004429-61004429 6 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 น้ำจากบ่อ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน บริษัท เซปโก้ เอเซียกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) 1 ระยอง
29 61-0268 61004243-61004243 4 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 เกลือแป้ง กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายอำนาจ พุดชา 1 กรุงเทพฯ
30 61-0003 61000005-61000007 2 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 12 กันยายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ชุมพร
31 61-0011 61000023-61000025 2 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 12 กันยายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เพชรบูรณ์
32 61-0067 61000787-61000789 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 12 กันยายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงราย
33 61-0131 61002374-61002400 15 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 12 กันยายน 2560 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 27 กระบี่
34 61-0179 61003308-61003310 21 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายพงศกร ตรุษทิม 3 ชลบุรี
35 61-0269 61004244-61004244 13 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายวิสูตร หาญสมบัติ 1 ชัยภูมิ
36 61-0239 61003836-61003875 13 กันยายน 2560 28 สิงหาคม 2560 28 สิงหาคม 2560 13 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.วรรณพร พลแสง 40 สุโขทัย
37 61-0275 61004325-61004326 13 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.สโรชา เหมือนสุดใจ 2 ลพบุรี
38 61-0274 61004321-61004324 13 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.สโรชา เหมือนสุดใจ 4 ลพบุรี
39 61-0272 61004261-61004261 13 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายประเสริฐ ประเสริฐวนิช 1 กรุงเทพฯ
40 61-0270 61004245-61004245 13 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายพิเชฐ์ รุ่งวชิรา 1 นครนายก
41 61-0181 61003314-61003314 13 กันยายน 2560 21 สิงหาคม 2560 13 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายวิเชียร กาญจนสาธิต 1 ร้อยเอ็ด
42 61-0167 61003226-61003226 13 กันยายน 2560 18 สิงหาคม 2560 13 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 1 นครราชสีมา
43 61-0165 61003222-61003222 13 กันยายน 2560 18 สิงหาคม 2560 13 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 1 นครราชสีมา
44 61-0112 61001785-61001785 13 กันยายน 2560 10 สิงหาคม 2560 13 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ คุณสุมน ตรัยสรณะพงศ์ 1 อยุธยา
45 61-0197 61003488-61003535 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 15 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ธัญญกานต์ เซ้งเครือ 48 ราชบุรี
46 61-0196 61003440-61003487 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 15 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ธัญญกานต์ เซ้งเครือ 48 ราชบุรี
47 61-0040 61000140-61000148 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 16 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.นิอร งามฮุย 9 หนองคาย
48 61-0221 61003792-61003792 18 กันยายน 2560 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 18 กันยายน 2560 ดิน แปลงที่4 กลุ่มวิทยบริการ น.ส.อนัญญา เพ็ชรประดับ 1 ลพบุรี
49 61-0145 61002680-61002694 18 กันยายน 2560 16 สิงหาคม 2560 16 สิงหาคม 2560 19 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายสุรเชษฐ์ นาราภัทร์ 15 ขอนแก่น
50 61-0064 61000781-61000782 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 19 กันยายน 2560 ผักตบชวา กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.ทัศพร เขื่อนเพชร 2 พิจิตร
51 61-0354 61004882-61004953 15 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 21 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.อรอนงค์ โฉมศิริ 72 ปราจีนบุรี

Total : 2236 Records. Page 1 (All Page 45)

| Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved