รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
**- กระบี่-**
1 61-2534 61024667-61024671 3 พฤษภาคม 2561 30 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 16 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายเกียรติศักดิ์ ตาคำ 5 กระบี่
2 61-2548 61025063-61025063 1 มกราคม 2443 3 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 13 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ กรกานต์ ปิ่นสุวรรณ 1 กระบี่
3 61-1680 61017374-61017383 7 กุมภาพันธ์ 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 8 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางแฉล้ม พริ้มจรัส 10 กระบี่
4 61-2780 61028090-61028092 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กระบี่
5 61-1997 61020160-61020161 13 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 19 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางแฉล้ม พริ้มจรัส 2 กระบี่
6 61-2076 61020944-61020967 16 มีนาคม 2561 15 มีนาคม 2561 15 มีนาคม 2561 30 พฤษภาคม 2561 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายจักรพันธ์ เภาสาคู 24 กระบี่
7 61-2080 61020974-61020974 21 มีนาคม 2561 16 มีนาคม 2561 16 มีนาคม 2561 4 กรกฎาคม 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน บริษัท เฟิสท์ ยูเนี่ยน ซัพพลาย จำกัด 1 กระบี่
8 61-1486 61015746-61015746 2 กุมภาพันธ์ 2561 23 มกราคม 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 1 กระบี่
9 61-0004 61000008-61000010 30 ธันวาคม 2985 2 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560 โดโลไมท์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กระบี่
10 61-0005 61000011-61000013 30 ธันวาคม 2985 2 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560 โดโลไมท์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กระบี่
11 61-0131 61002374-61002400 15 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 12 กันยายน 2560 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 27 กระบี่
12 61-0374 61005176-61005205 20 กันยายน 2560 20 กันยายน 2560 20 กันยายน 2560 12 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 30 กระบี่
13 61-0375 61005206-61005235 20 กันยายน 2560 20 กันยายน 2560 20 กันยายน 2560 12 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 30 กระบี่
14 61-0376 61005236-61005265 20 กันยายน 2560 20 กันยายน 2560 20 กันยายน 2560 12 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 30 กระบี่
15 61-0455 61006473-61006475 6 ตุลาคม 2560 6 ตุลาคม 2560 6 ตุลาคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กระบี่
16 61-0563 61007231-61007233 18 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กระบี่
17 61-0564 61007234-61007236 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 22 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กระบี่
18 61-0568 61007246-61007248 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 22 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กระบี่
19 61-0567 61007243-61007245 18 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กระบี่
20 61-0640 61008302-61008302 3 พฤศจิกายน 2560 3 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอภัยรักษ์ ศรีทิน 1 กระบี่
21 61-0644 61008312-61008312 7 พฤศจิกายน 2560 6 พฤศจิกายน 2560 6 พฤศจิกายน 2560 6 พฤศจิกายน 2560 กากตะกอนจากระบบบำบัด กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.วิชญานี ศรีสว่าง 1 กระบี่
22 61-0735 61009290-61009334 14 พฤศจิกายน 2560 10 พฤศจิกายน 2560 10 พฤศจิกายน 2560 12 ธันวาคม 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายทศนัศน์ รัตนแก้ว 45 กระบี่
23 61-0916 61010643-61010645 30 พฤศจิกายน 2560 29 พฤศจิกายน 2560 29 พฤศจิกายน 2560 12 มกราคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กระบี่
24 61-0981 61010937-61010937 4 ธันวาคม 2560 4 ธันวาคม 2560 4 ธันวาคม 2560 24 มกราคม 2561 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายพัทธวงศ์ อุ่นเอกลาภ 1 กระบี่
25 61-1238 61013162-61013164 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กระบี่
26 61-1300 61013725-61013727 10 มกราคม 2561 9 มกราคม 2561 9 มกราคม 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กระบี่
27 61-1389 61014532-61014532 16 มกราคม 2561 15 มกราคม 2561 15 มกราคม 2561 28 มีนาคม 2561 กากตะกอนจากระบบบำบัดชีวภาพ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.หทัยชนก เรียงสันเทียะ 1 กระบี่
28 61-1391 61014539-61014539 16 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561 2 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางแฉล้ม พริ้มจรัส 1 กระบี่
29 61-2359 61022702-61022705 11 เมษายน 2561 9 เมษายน 2561 9 เมษายน 2561 13 กรกฎาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.โสฬส มีสุขอนุกูล 4 กระบี่
30 61-2360 61022706-61022715 11 เมษายน 2561 9 เมษายน 2561 9 เมษายน 2561 13 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.โสฬส มีสุขอนุกูล 10 กระบี่
31 61-2873 61029132-61029133 5 มิถุนายน 2561 5 มิถุนายน 2561 5 มิถุนายน 2561 4 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายเจษฎา ตโนภาส 2 กระบี่
32 61-1595 61016496-61016504 2 กุมภาพันธ์ 2561 1 กุมภาพันธ์ 2561 1 กุมภาพันธ์ 2561 4 กุมภาพันธ์ 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางแฉล้ม พริ้มจรัส 9 กระบี่
33 61-1790 61018091-61018091 21 กุมภาพันธ์ 2561 12 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายสุทธา อุดมเจริญศิลป์ 1 กระบี่
34 61-1850 61018531-61018531 16 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 25 พฤษภาคม 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน สพด.แพร่ 1 กระบี่
35 61-2007 61020497-61020497 19 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 10 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายวิญญู เสมียนรัมย์ 1 กระบี่
36 61-2039 61020787-61020789 14 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 30 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กระบี่
ยอดรวม=275
**- กรุงเทพฯ-**
37 61-2038 61020727-61020786 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ประไพพิศ ศรีมาวงษ์ 60 กรุงเทพฯ
38 61-2093 61021173-61021175 21 มีนาคม 2561 20 มีนาคม 2561 20 มีนาคม 2561 4 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางสาวดารารัตน์ โฮตาก้า 3 กรุงเทพฯ
39 61-2097 61021195-61021204 30 ธันวาคม 2985 20 มีนาคม 2561 3 เมษายน 2561 20 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายชุมพล คงอินทร์ 10 กรุงเทพฯ
40 61-2099 61021206-61021215 21 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561 10 เมษายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางสาวอิสริยา มีสิงห์ 10 กรุงเทพฯ
41 61-2031 61020568-61020568 14 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 29 มิถุนายน 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน หจก.ภูมิสวัสดิ์ 1 กรุงเทพฯ
42 61-2037 61020673-61020726 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ประไพพิศ ศรีมาวงษ์ 54 กรุงเทพฯ
43 61-1860 61018815-61018818 26 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.จุฑามาศ ไกรเพิ่ม 4 กรุงเทพฯ
44 61-1559 61016342-61016343 7 กุมภาพันธ์ 2561 29 มกราคม 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561 30 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายไพฑูรย์ กรุงวงศ์ 2 กรุงเทพฯ
45 61-1560 61016344-61016349 29 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายชนสรณ์ โตชนาการ 6 กรุงเทพฯ
46 61-1643 61016963-61016986 2 กุมภาพันธ์ 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 23 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พนิดา ปรีเปรมโมทย์ 24 กรุงเทพฯ
47 61-1644 61016987-61017010 7 กุมภาพันธ์ 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.พนิดา ปรีเปรมโมทย์ 24 กรุงเทพฯ
48 61-2443 61023722-61023724 26 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561 26 เมษายน 2561 16 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางพิภาดา เสรีวิริยะกุล 3 กรุงเทพฯ
49 61-2456 61023842-61023868 25 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 18 กรกฎาคม 2561 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายนิเวศน์ ผาสุขศรี 27 กรุงเทพฯ
50 61-2464 61023965-61023965 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 1 พฤษภาคม 2561 16 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ อุรษา บุญพจนสุนทร 1 กรุงเทพฯ
51 61-2457 61023869-61023870 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 1 พฤษภาคม 2561 16 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ผอ.อรทัย ศุกรียพงศ์ 2 กรุงเทพฯ

Total : 2236 Records. Page 1 (All Page 45)

| Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved