Big Cleaning Day กิจกรรม 5 ส

ดร.สุมิตรา วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้ง ผอ.กลุ่ม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ทุกท่าน ร่วมแรงร่วมใจกัน ทำความสะอาดครั้งใหญ่ เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ของสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินของเรา

Read More

โครงการ Do It Yourself

สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ผลิตชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (Ldd Test Kit) และชุดตรวจสอบความเป็นกรดเป็นด่างของดินภาคสนาม (pH Test Kit) เพื่อให้แก่เกษตรใช้ตรวจสอบดินก่อนการเพาะปลูก ช่วยในการลดต้นทุนการผลิต

Read More

ลงพื้นที่ ปัถวี โมเดล สวนเกษตรอินทรีย์กลุ่มรัฐไท

ลงพื้นที่ ปัถวี โมเดล สวนเกษตรอินทรีย์กลุ่มรัฐไท ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม และติดตามงานโครงการแหล่งน้ำชุมชน บ้านฉมัน จังหวัดจันทบุรี

Read More

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดินและดินถล่ม อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read More

ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

Read More

รับมอบ ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2562

รับมอบ ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2562 จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

Read More