กิจกรรมลดแยกขยะ

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ประธานกิจกรรมลดแยกขยะของ กรมพัฒนาที่ดิน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การได้ตระหนัก และมีความเข้าใจในการคัดแยกขยะได้ถูกต้อง

Read More

Big Cleaning Day กิจกรรม 5 ส

ดร.สุมิตรา วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้ง ผอ.กลุ่ม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ทุกท่าน ร่วมแรงร่วมใจกัน ทำความสะอาดครั้งใหญ่ เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ของสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินของเรา

Read More