การเสวนาด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ร่วมจัดนิทรรศการ “ประเด็นการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานของกรมพัฒนาที่ดิน” หัวข้อ : การเสวนาด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตระหนักถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินในประเทศไทยและการจัดการดินให้มีความยั่งยืน….ภายหลังการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานของคณะทำงานและผู้เข้าร่วมเสวนา         

Read More

กิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีเชิงวิชาการที่สอดแทรกความสนุกสนาน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ดร.ณัฐพร ประคองเก็บ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานของดิน ร่วมกิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีเชิงวิชาการที่สอดแทรกความสนุกสนาน ในหัวข้อ “ชีวิต 4.0 ดีกว่า 0.4 จริงหรือไม่” เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปี # ฟื้นฟูปฐพี 56 ปี กรมพัฒนาที่ดิน  

Read More

กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอสั้นในหัวข้อ “Stop Soil Erosion, Save our Future”

สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอสั้นในหัวข้อ “Stop Soil Erosion, Save our Future” เนื่องในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 56 ปี ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

Read More

การประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการบัตรดินดี

การประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการบัตรดินดี (ID Din Dee) เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Read More

กิจกรรม เปิดตัวโครงการบัตรดินดี (ID Din Dee)

กิจกรรม เปิดตัวโครงการบัตรดินดี (ID Din Dee) เฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ CESRA ศูนย์อนุรักษ์ดินและน้ำปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยนกิจกรรม มีการแนะนำให้รู้จักบัตรดินดีคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร แนะนำวิธีการใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลแปลงเกษตรกร ข้อมูลชุดดิน และข้อมูลคลังความรู้ของกรมพัผฒนาที่ดิน พร้อมมอบบัตรดินดีให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่ให้ข้อมูลพื้นที่แปลงเกษตรกรลงในแบบฟอร์มสุขภาพดินของฉัน

Read More

คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประเทศกัมพูชา มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

นายรัตนชาติ ช่วยบุดดา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยดินทางเคมี ตอนรับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน วันที่ 19 มีนาคม 2561 โดยมีบรรยายเรื่อง ความสำคัญของการเก็บตัวอย่างดินและการแปลวิเคราะห์   ตามด้วยศึกษาดูงานการเตรียมตัวอย่างดิน พืช น้ำ และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์

Read More

แผนการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการ Coaching ครั้งที่ 2

แผนการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการ Coaching ของสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สวด. นางสาวชนิดา จรัญวรพรรณ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยดินทางกายภาพดิน โดยบรรยายเรื่อง แนวทางการจัดทำกรอบแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน (ประกอบการพิจารณาของงบประมาณ 2564)  

Read More

แผนการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการ Coaching

แผนการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการ Coaching ของสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม2 สวด. นายรัตนชาติ ช่วยบุดดา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยดินทางเคมี โดยบรรยายเรื่อง การพัฒนานวัติกรรมชุดตรวจสอบดินภาคสนาม กรณีศึกษา : ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH)

Read More

กิจกรรมลดแยกขยะ

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ประธานกิจกรรมลดแยกขยะของ กรมพัฒนาที่ดิน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การได้ตระหนัก และมีความเข้าใจในการคัดแยกขยะได้ถูกต้อง

Read More