สรุปความรู้ของข้าราชการสำนักวิทยาศาสตร์ฯ รอบการประเมินที่ 1/2564

สรุปความรู้ของข้าราชการสำนักวิทยาศาสตร์ฯ รอบการประเมินที่ 1/2564

1.วินัยและการรักษาวินัย

นางสาวคชามาศ ต่ายหัวดง

นายชัยสิทธิ์ วัฒนาวังจงสุข

นางสาววารุณี สิทธิ

นางสาวนภัสสร โน๊ตศิริ

นางสาวบุศรินทร์ แสวงลาภ

นางสาวปราณี จอมอุ่น

นางสาววารุณี สิทธิ

นางสาวอรอนงค์ โฉมศิริ

2.การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลสำหรับประเมิน ผลการปฏิบัติงาน

นางสาวณัฐพร ประคองเก็บ

นางกมรินทร์ นิ่มนวลรัตน์

นายสุรพงษ์ รังสิเสนา ณ อยุธยา

3.การใช้งานโปรแกรม QGIS เบื้องต้น

นายสุทธิศักดิ์ สุทธิพันธุ์

4.การใช้งาน Agri-map Online

นายสุทธิศักดิ์ สุทธิพันธุ์

นางอัจจิมา พงษ์จินดา

5.การใช้งาน Ldd Zoning

นางสาวชนินาถ การะภักดี

นางสาวบุศรินทร์ แสวงลาภ

นางสาวละไม ศรีสวัสดิ์

6.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ

นางสาวสุจิตรา ไทยเทศ

7.เทคนิคการนำเสนองานวิชาการ

นางจิราพร สวยสม

8.ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

นางคชามาศ ต่ายหัวดง

9.นวัตกรรมกับการทำงานภาครัฐ

นายสุทธิ์เดชา ขุนทอง