กลุ่มวิทยบริการ

หน้าที่ของกลุ่วิทยบริการ

1.  วิเคราะห์ ตรวจสอบตัวอย่างดิน และให้บริการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่
2.  แปลข้อมูลผลการวิเคราะห์ดิน เพื่อให้คำแนะนำแก่เกษตรกร เอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เบอร์โทรศัพท์ 02-561-4380

Email : osd_3@ldd.go.th