กลุ่มมาตรฐานฯ

หน้าที่ของกลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน

1.  ศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานการวิเคราะห์ดิน
2.  พัฒนาและวางระบบงานเทคโนโลยีการวิเคราะห์ดิน
3.  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะห์ วิจัย และปรับปรุงฐานข้อมูลดิน
4. รับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางด้านเกษตร
5.  จัดทำทะเบียนวิจัยและรวบรวมผลงานวิจัยการวิเคราะห์ดิน
6.  รับตัวอย่างและเตรียมตัวอย่างดิน
7. ดำเนินการด้านฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของสำนัก
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เบอร์โทรศัพท์ 02-561-4179

Email : osd_9@ldd.go.th