กลุ่มวิจัยแร่ฯ

หน้าที่ของกลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน

1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยแร่ในดินขนาดเล็กกว่า 53 ไมครอน ด้วยเทคโนโลยีการเบี่ยงเบนของรังสีเอ็กซ์ และเทคนิคการใช้ความแตกต่างปริมาณความร้อนเพื่อทราบชนิดและปริมาณของแร่ดินเหนียว รวมทั้งแร่ปฐมภูมิ และทุติยภูมิอื่น ๆ
2.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยลักษณะจุลสัณฐานของดิน  รวมทั้งหิน ด้วยเทคโนโลยีการใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิดพิเศษ เพื่อทราบชนิดและปริมาณของแร่ขนาดใหญ่กว่า 53 ไมครอน ชนิดของวัตถุต้นกำเนิด ลำดับการวิวัฒนาการของดินและโครงสร้าง ขนาดเล็กของดิน
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เบอร์โทรศัพท์ 02-561-4249

Email : osd_5@ldd.go.th