สรุปความรู้ของข้าราชการสำนักวิทยาศาสตร์ฯ รอบการประเมินที่ 1/2562

ด้านการพัฒนาความรู้ทั่วไป

1.ดินสําหรับการปลูกพืชสมุนไพร

2.การบริหารจัดการข้อมูลและน าเสนอในรูปแบบ Visualization

ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน

1.รายงานการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

2.การจัดการความเสี่ยงและโอกาสเพื่อรองรับ ISO/IEC ๑๗๐๒๕

3.การสุ่มเก็บตัวอย่างดินและใบชาน ้ามันเพื่อตรวจสอบสิ่งมีชีวิตในดินและสถานะธาตุอาหาร

ด้านการพัฒนาบทบาทข้าราชการ

1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน