กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อม

หน้าที่ของกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อม

1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลกระทบของสารเคมี หรือสารพิษที่ตกค้างจากการทำการเกษตรต่อสิ่งแวดล้อม
2.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลกระทบของสารเคมี หรือสารพิษจากอุตสาหกรรมที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกษตร
3.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและติดตามดินปนเปื้อนตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551และวินิจฉัยคุณภาพดินด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกษตร
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทรศัพท์ 02-561-3087

Email : osd_6@ldd.go.th