กลุ่มวิเคราะห์วิจัย พืชฯ

หน้าที่ของกลุ่มวิเคราะห์วิจัย พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน

1. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยพืช  วัสดุ  และสารปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อการพัฒนาที่ดิน
2. ถ่านทอดเทคโนโลยีและบริการทางด้านวิชาการ
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทรศัพท์ 02-561-3086

Email : osd_7@ldd.go.th