กลุ่มวิจัยเคมีดิน

หน้าที่ของกลุ่มวิจัยเคมีดิน

1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตรวจสอบสมบัติทางเคมีของดิน
2.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยถึงสาเหตุปัญหาของดิน และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากมาตรการปรับปรุง และแก้ไขปัญหาของดิน
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทรศัพท์ 02-561-1850
Email : osd_4@ldd.go.th