ฝ่ายอำนวยการ

หน้าที่ของฝ่ายอำนวยการ

1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
2.  จัดทำแผนงาน งบประมาณประจำปี ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุ่มต่าง ๆ ภายในสำนัก
3.  งานบริหารบุคคลและงานประชาสัมพันธ์ของสำนัก
4.  ตรวจสอบ และกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสำนัก  ประสานงานระหว่างสำนักกับหน่วยงานอื่น ๆ
5. จัดทำทะเบียนวิจัย รวบรวมผลงานและตามงานวิจัย
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทรศัพท์  02-561-3167
Email : osd_2@ldd.go.th