หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

ภารกิจหลัก

1.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ และตรวจสอบดิน น้ำ ปุ๋ย พืช สิ่งปรับปรุงดินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน
2.กำหนดมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน
3.ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกร
4.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ภารกิจรอง พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในการปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ