โครงสร้างหน่วยงาน

สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มวิจัยเคมีดิน

กลุ่มวิจัยกายภาพดิน

กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน

กลุ่มวิเคราะห์วิจัย พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน

กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน

กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน

กลุ่มวิทยบริการ