วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์ วิจัย นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ทางดิน เพื่อการพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน
ภารกิจหลัก

1.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ และตรวจสอบดิน น้ำ ปุ๋ย พืช สิ่งปรับปรุงดินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน
2.กำหนดมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน
3.ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกร
4.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ภารกิจรอง พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในการปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
ค่านิยมองค์กร

CRM

Creative Thinking ความคิดสร้างสรรค์
Responsibility ความรับผิดชอบ
Modern Institution องค์กรทันสมัย