โครงการบัตรดินดี (ID Din Dee)

กรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้คำแนะนำโครงการบัตรดินดี (ID Din Dee) พร้อมให้ข้อมูลความสำคัญของบัตร และประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ณ กรมการข้าว จตุจักร กรุงเทพฯ

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *