ผลงานวิชาการภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 23 พฤษภาคม ๒๕๖๒
นายสุทธิ์เดชา ขุนทอง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน
รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานวิชาการภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวลด้อม เรื่อง สหสัมพันธ์ระหว่างการหาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินด้วยวิธี Walkley & Black กับวิธีใช้เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติ ในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561 “วิชาการพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน” ในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปี
# ฟื้นฟูปฐพี 56 ปี กรมพัฒนาที่ดิน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *