การเสวนาด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ร่วมจัดนิทรรศการ “ประเด็นการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานของกรมพัฒนาที่ดิน”

หัวข้อ : การเสวนาด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตระหนักถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินในประเทศไทยและการจัดการดินให้มีความยั่งยืน….ภายหลังการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานของคณะทำงานและผู้เข้าร่วมเสวนา

        

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *